Samenwerking Ronald Mc Donald Kinderfonds met fout G4S/Brief aan Kinderfonds

Do 29 Mei 2014 02:34 | Astrid Essed | 3143 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

  SAMENWERKING RONALD MC DONALD HUIS MET BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S/

BRIEF AAN RONALD MC DONALD KINDERFONDS
 
ZIE OOK
 
 
 
 
AAN HET BESTUUR VAN HET RONALD MC DONALD KINDERFONDS 
 
Uw samenwerking met beveiligingsbedrijf G4S
 
Geacht Bestuur,
 
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Tot mijn ontsteltenis en verontwaardiging heb ik geconstateerd, dat uw
Kinderfonds wordt gesponsord door het beveiligingsbedrijf G4S [1]
 
Een dringende oproep aan u, die sponsoring per
direct te beeindigen, aangezien G4S door zijn actieve
aanwezigheid in de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever niet alleen deze bezetting de facto ondersteunt,
maar zich bovendien schuldig maakt aan uit deze bezetting voortkomende mensenrechtenschendingen, waarvan de bezette Palestijnse burgerbevolking
in ernstige mate de dupe wordt.
 
Alsof dat niet ernstig genoeg is [en dus al een reden om geen cent van
een dergelijk bedrijf aan te nemen], treffen deze mensenrechtenschendingen
ook Palestijnse kinderen en wel zo alarmerend, dat daarvan in diverse rapporten
gewag wordt gemaakt.
Hierop kom ik terug.
 
Hoewel het niet nodig zou moeten zijn, breng ik u de kwalijke
aspecten van de G4S activiteiten op de bezette Westelijke Jordaanoever onder de aandacht.
Daarna ga ik in op [en dat is voor een Kinderfonds als de uwe nog het
belangrijkste] de dehumaniserende gevolgen voor Palestijnse kinderen.
 
G4S EN BEZETTING
 
G4S is als beveiligingsbedrijf actief  in door Israel bezet Palestijns gebied.
Zoals u ongetwijfeld zult weten is er sprake van de nu al 46 jaar durende Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever,
Oost Jeruzalem en Gaza [2], ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 dd 1967, die Israel opriep,
om zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden terug te trekken, waaronder de
Palestijnse.
Iedere bezetting, overal ter wereld, leidt tot onderdrukking.
Daarvan bent u uiteraard op de hoogte.
Dit zou al voldoende reden voor u moeten zijn, niet in zee te gaan met G4S, die opereert in Palestijns bezet gebied.
Maar er is meer.
 
G4S EN NEDERZETTINGEN, IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
 
Beveiligingsbedrijf G4S beveiligt en bewaakt onder andere de in bezet Palestijns gebied
 gebouwde Israelische nederzettingen, die, zoals u waarschijnlijk wel zal weten, in strijd
zijn met het Internationaal Recht volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 [3]
Daarnaast is de illegaliteit van de nederzettingen nog eens bevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [4]
Bovendien hebben die nederzettingen geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financiele
compensatie, waarvan dan honderdduizend Palestijnen in de loop der jaren slachtoffer geworden zijn.
Hiermee verleent G4S dus direct hand en spandiensten aan een van de kwalijkste gevolgen
van de Israelische bezetting, de nederzettingenpolitiek.
 
G4S EN DE ISRAELISCHE MUUR
BEWAKING VAN DE ISRAELISCHE MUUR
OOK AL ILLEGAAL
 
G4S levert bewakingsapparatuur voor de  Israelische Muur [5], 
die zoals u zult weten door het Internationaal gerechtshof in Den Haag in een advisory opinion
op 4 juli 2004
illegaal is verklaard omdat het door bezet Palestijns gebied loopt [6]
Die Muur heeft ook geleid tot een grote humanitaire catstrophe voor vele Palestijnen.
Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ''geannexeerde deel'' [het deel
van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogsten
moeilijk en ook het verkopen van producten.
Dit gaat om duizenden mensen, waaronder uiteraard kinderen[7]
Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.
In sommige gevallen is zelfs een hele stad omsloten door de Muur, zoals bij
de stad Qalqilya het geval is. [8]
 
BEWAKING VAN ISRAELISCHE GEVANGENISSEN
OVER FOLTERING/ADMINISTRATIEVE DETENTIE EN DE G4S BETROKKENHEID
 
Een van de stuitendste aspecten van de G4S betrokkenheid bij de Israelische bezetting is
de facilitering van bewakingsapparatuur voor Israelische gevangenissen, zowel in de bezette Palestijnse gebieden 
als in Israel zelf, waar een groot aantal Palestijnse gevangenen zijn gedetineerd.

Dat G4S hierbij vuile handen maakt is evident, aangezien de rechten van Palestijnse gevangenen
op alle mogelijke manieren worden geschonden.
 
In de eerste plaats is er een ongelijk rechtssysteem voor Palestijnen [vallend onder
de militaire wetgeving] en Israeli's [vallend onder het gewone Israelische recht], waarbij Palestijnse
gevangenen basisrechten worden ontzegd, die Israeli's [en ook de kolonisten in de
bezette Palestijnse gebieden], wel bezitten [9]
Schokkend is, dat er in Israelische gevangenissen sprake is van systematische foltering van Palestijnse gevangenen
[10]
Niet vergeten moet worden de administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces, zoals u weet
in strijd met habeas corpus], waaraan momenteel rond de 285 Palestijnse gevangenen zijn onderworpen.
 
Bijna onnodig op te merken, dat Palestijnse kinderen de zware gevolgen
dragen van de Israelische bezetting en alles, dat daarbij komt kijken [nederzettingen en Muurbouw]
 
Maar het meest huiveringwekkende is nog het militaire optreden en de behandeling in gevangenissen.
 
HORROR/ MENSENRECHTENSCHENDINGEN PALESTIJNSE KINDEREN
 
PALESTIJNSE KINDEREN/ARRESTATIES EN DETENTIE
 
Wat ik hierboven heb opgemerkt over systematische foltering
van gevangenen, het vallen onder de militaire wetgeving [met veel
minder juridische garanties] [11]
en voortdurende intimidatie, geldt helaas ook voor Palestijnse kinderen.
 
Kinderen [minderjarigen dus], die worden verdacht van een strafbaar feit [vaak gaat het 
om stenen gooien naar tanks van het Israelische bezettingsleger] worden in de nacht gearresteerd,
geintimideerd, mishandeld bij verhoren, vallen onder het militair recht [met mindere juridische
garanties dan het Israelische recht], de detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht en de ouders
worden vaak niet geinformeerd over de detentie/verblijfplaats, noch waarvan hun kind precies wordt beschuldigd.
Pas na maanden zien ze dan hun kind terug voor een militaire rechtbank. [12]
Onnodig te zeggen, dat dit niet alleen buitengewoon traumatiserend is, maar een flagrante schending van
de rechten van het kind.
 
En daaraan werkt G4S mee door de beveiliging en facilitering van Israelische gevangenissen.
 
 
MILITAIR OPTREDEN EN PALESTIJNSE KINDEREN
 
Palestijnse kinderen zijn structureel slachtoffer van het Israelische
bezettingsleger, waarbij vaak sprake is van willekeurig militair
optreden [geen onderscheid tussen combatanten, dus strijders en
non-combatanten, namelijk burgers, een absolute vereiste volgens
het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht]
Ik verwijs hiervoor naar het rapport van Amnesty International van
februari 2014 ''Trigger Happy. Israel's use of excessive force in the 
West Bank. [13]
 
De Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem meldt nog
recentelijk, dat er bij de Nakba herdenking twee Palestijnse jongeren 
zijn doodgeschoten door het Israelische leger [14]
 
IS HET ENE KIND MEER WAARD DAN HET ANDERE?
UW MISSIE
 
Uw website pagina ''Missie en Visie'' bezoekende, lees ik,
ik citeer
 
''De vier kernwaarden van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn:
  • Focus op welzijn van kinderen
  • Waarderen van mensen in de organisatie (vrijwilligers en betaalde krachten)
  • Trouw aan partners
  • Transparant, verantwoordelijk en ethisch
 
Welnu, Geacht Bestuur, door uw samenwerking met een abject en
fout bedrijf als G4S wekt u de indruk, dat uw ''focus op het welzijn
van kinderen'' en de in de laatste zin genoemde ''ethiek'', weliswaar
van toepassing is op zieke kinderen in Nederland [zeer lofwaardig],
maar niet op mishandelde, bedreigde en Palestijnse kinderen
in een moordende bezettingssituatie, die nu al 47 jaar voortduurt.

Anders liet u zich niet sponsoren door een bedrijf als G4S, ondanks 
eerdere oproepen aan uw adres, daarmee te stoppen [15]


Zijn de kinderen in Nederland meer waard dan Palestijnse kinderen?
Door geld aan te nemen van een dergelijk fout bedrijf laadt u de
verdenking op zich, het ene kind boven het andere te stellen.
Kinderrechten gelden voor alle kinderen en horen niet
door landsgrenzen beperkt te zijn.
Lees het Kinderrechtenverdrag er maar op na [16]

En neemt u een voorbeeld aan Jantje Beton en de Voedselbank, die wel
hun samenwerking met G4S hebben stopgezet [17]

 
 
TENSLOTTE
 
Ik meen u genoeg argumenten te hebben aangedragen, waarom u, wanneer u zichzelf
respecteert als Bestuur, per direct de samenwerking met G4S dient te beeindigen.
 
Een dringend appel dus aan u, dit voorbeeld te volgen en per direct alle samenwerking met G4S te verbreken.
 
U rept op uw websitepagina ''Missie en Visie'' over ''ethiek'' en ''het welzijn
van kinderen'', alsook in uw Beleidsplan [18]
 
Ik herhaal bewust mijn vraag:
Geldt dat alleen de rechten van kinderen in Nederland?
Zijn zij meer waard dan Palestijnse kinderen?
 
Van harte hoop ik, dat u nu uw eigen woorden gaat overlezen en deze
principes ook in de praktijk gaat brengen, door G4S de wacht aan te zeggen.
 
 
Zo niet, dan bent u impliciet moreel medeplichtig aan de ernstige mensenrechtenschendingen
die de Israelische bezettingsstaat dagelijks begaat aan Palestijnen in het algemeen en Palestijnse kinderen in het byzonder.
 
Ik vertrouw erop. dat u de juiste keuze maakt.
Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
 
Ik wens u veel wijsheid toe bij uw beslissing.
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
[1]
 
 
RONALD MC DONALD KINDERFONDS
ONZE SPONSORS
 
 
 
G4S
Een van de inkomstenbronnen zijn de collecteboxen bij McDonald’s. G4S verzorgt kosteloos de afdracht van de in de collecteboxen opgehaalde munten en zorgt voor storting op de bankrekening van het Kinderfonds.
 
 
 
[2]
 
Ondanks de terugtrekking van het Israelische leger uit Gaza in 2005 is er volgens het Internationaal
Recht nog steeds sprake van een bezetting, aangezien Israel het luchtruim en de grenzen van Gaza controleert
 
Zie ook
 
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
 
 
Bron
 
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL'S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
 
 
[3]
 
LAND EXPROPRIATIOM AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
 
 
 
HAAGS VERDRAG DD 1907
 
 
 
 
[4]
[5]
 
 
ACTIE TEGEN BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S AAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
2 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
 
[6]
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULI 2004
 
 
 
[7]
 
THE SEPARATION BARRIER
 
 
 
[8]
 
PALESTINA-ISRAEL INFO VOOR JONGEREN
BEZETTING
DE MUUR
 
 
 
 
[9]
 
WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY
 
THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES 
AND THE ISRAELI OCCUPATION
 
MAART 2011
 
 
 
[10]
 
 
WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY
 
THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES 
AND THE ISRAELI OCCUPATION
 
MAART 2011
 
 
 
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
 
TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERRIGATIONS
1 JANUARI 2011
 
 
 
ADDAMEER
PRISONERS SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
TORTURE AND ILL TREATMENT
 
 
 
[11]
 
 
BTSELEM
DETAINEES AND PRISONERS
MINORS IN DETENTION
 
 
 
 
[12]
 
NOS
PALESTIJNSE KINDEREN MACHTELOOS
17 APRIL 2014
 

NEDERLANDSE MULTIDISCIPLINAIRE EXPERTGROEP TERZAKE
VAN DE PRAKTIJKEN EN GEVOLGEN VAN ARRESTATIE, VERHOOR,
DETENTIE EN BERECHTING VAN PALESTIJNSE KINDEREN DOOR
DE ISRAELISCHE MILITAIRE AUTORITEITEN

RAPPORT
PALESTIJNSE KINDEREN IN DETENTIE
APRIL 2014

 
 
[13]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY
ISRAEL'S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
[14]
 
BTSELEM
BTSELEM'S INITIAL FINDINGS ON NAKBA DAY INCIDENT AT
BITUNYA: GRAVE SUSPICIAN THAT FORCES WILLFULLY KILLED 
TWO PALESTINIANS, INJURED TWO OTHERS
20 MAY 2014
 
 
 
[15]
 
''Ik stuurde het Kinderfonds op 12 december een pakket aan informatie over G4S, waaronder:

Who Profits & The Coalition of Women for Peace (2011): The Case of G4S (report)

New Statesman (september 2012): How G4S helps Israel break the Geneva convention

Israeli prisons equipped by notorious security firm G4S hold Palestinian teens in solitary confinement (Electronic Intifada, 11 december 2012)

Danish clients dump G4S because of security company’s ties to Israeli occupation

'Firm sold Israel torture instruments'

University of Oslo to end G4S contract over support for Israeli apartheid

London Olympics security firm G4S helps Israel abuse Palestinian children in solitary confinement

Amnesty: "Leicester Amnesty International are supporting the campaign to end G4S's involvement in security and caretaking services in five schools in Leicester due to their poor record on human rights in the UK and beyond."

British firm Good Energy has announced that it will end its business relationship with G4S, the private security giant with a track record of complicity in Israel’s human rights abuses.

G4S in Israel: The Soldiers of Global Occupation

Zie ook de bronnen onderaan. "De informatie die u daarbij aanlevert verdient onze aandacht. We zullen daarom deze informatie tot ons nemen en u een reactie geven," aldus de manager Fondsenwerving Zakelijke Markt van het Kinderfonds. Na ruim twee maanden niets meer gehoord te hebben besloot ik maar weer eens een email te sturen. Ik kreeg nu vrij snel antwoord:

"Na intern beraad heeft het Ronald McDonald Kinderfonds besloten om de sponsoring door G4S niet stop te zetten. Wij hebben uiteraard contact opgenomen met G4S, de geldtransporteur in Nederland die het Ronald McDonald Kinderfonds sponsort. De aantijgingen betreffen een buitenlandse vestiging van G4S, genaamd G4S Security Services. G4S Security Services heeft aangegeven dat zij in 2011 een uitgebreide review heeft gedaan van haar activiteiten in die regio. Naar aanleiding van deze reviews heeft G4S in 2011 bestaande contracten met bedrijven in die regio te gestopt."
 
HOTEL TERMINUS
RONALD MC DONALD KINDERFONDS ACHT GELD BELANGRIJKER
DAN HET OPSLUITEN EN MISHANDELEN VAN KINDEREN IN
GEVANGENISSEN
 
 
 
[16]
 
KINDERRECHTENVERDRAG [CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD]
 

 
 
[17]
 
G4S CASH SOLUTIONS EN JANTJE BETON STOPPEN SPONSOROVEREENKOMST
21 DECEMBER 2012
 
 
 
VOEDSELBANK UTRECHT STOPT MET SAMENWERKING G4S
 
 
 
 
[18]
 
 
HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN RONALD MC DONALD KINDERFONDS
2010-2015
 
 

Meer van Astrid Essed