Het schengen informatie systeem

Di 31 Januari 2006 12:16 | Frank | 4927 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Het leek mij wel een goed idee om de systemen die gebruikt worden om ons te controleren eens onder loep te nemen. In deze aflevering van Little brother is watching you 2,  het schengen informatie systeem.

Het Schengen Informatie Systeem

Het Schengen Informatie Systeem is een databank die gevoed wordt door nationale databanken. Het SIS bestaat dus uit twee delen : een centraal systeem, C-SIS genaamd, en nationale N-SIS-systemen (één in elke Overeenkomstsluitende Partij). Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de functies die onder de bevoegdheid vallen van het centrale SIS-systeem en diegene die worden vervuld door de verschillende nationale systemen.

Structuur

Om zoveel mogelijk de onafhankelijkheid van elk nationaal systeem te waarborgen, beperkt het C-SIS zich ertoe een "Schengen-bestand", dat identiek is in ieder nationaal systeem, ter beschikking te stellen van ieder Schengenland. Het gebruik van het "Schengen-bestand" binnen elk land wordt beschouwd als vallend onder de nationale verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de installatie ervan binnen ieder computersysteem. De werking van het SIS is gebaseerd op de idee dat geautomatiseerde gegevens niet direct mogen worden uitgewisseld tussen de nationale systemen, maar enkel via het centrale systeem (C-SIS).

Geen enkel land mag zijn nationaal "Schengen-bestand" rechtstreeks bijwerken. Alle aanpassingen worden in real time verstuurd naar het centrale systeem C-SIS. Na validering van de informatie werkt het centrale systeem de verschillende nationale "Schengen-bestanden" bij.

Doel

Door middel van het SIS beschikken de betrokken autoriteiten bij hun controles aan de buitengrenzen en binnen de nationale grenzen over de signaleringen van bepaalde personen, voertuigen en voorwerpen van alle Schengen-Staten.

Bevoegd

Welke Nederlandse instanties zijn bevoegd C-SIS te raadplegen? Als eerste natuurlijk de politie. Alle regio's, tot en met de RCID's en de LCID's, hebben toegang tot het systeem. Dan het openbaar ministerie en de justitie-onderdelen Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Centrale Autoriteit Ontvoerde Minderjarigen. Verder wordt C-SIS gebruikt door de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse, de AIVD en de Belastingdienst Douane. C-SIS ondersteunt vooral het werk van opsporingsambtenaren en dit is niet het enige systeem dat hen helpt. Om het hen iets gemakkelijker te maken is
LIST, Landelijk Informatie Systemen, ontwikkeld. Dit is een 'shell' waarmee vanaf één beeldscherm alle opsporings- en registratiesystemen raadpleegd
kunnen worden. Naast C-SIS zijn dit OPS, HKS/CVI en de bestanden van de RDW.
Alleen de in het Verdrag genoemde categorieën signaleringen kunnen in C-SIS worden opgenomen. Dit betreft gesignaleerde personen, gesignaleerde voertuigen en gesignaleerde voorwerpen. 
 
Inhoud

Het SIS bevat gegevens over :

- op te sporen personen, voertuigen en voorwerpen ;

- de reden van opsporing ;

- de te nemen maatregelen in geval van ontdekking (HIT) ;

- de bejegeningsgegevens in geval de op te sporen persoon gewapend en/of gevaarlijk is.


De gegevens die via het SIS kunnen worden geraadpleegd hebben betrekking op:

(a) personen

- van wie om de uitlevering gevraagd wordt (art. 95);

- aan wie de toegang tot één of meer verdragspartners is ontzegd (art. 96) ;

- die vermist zijn en moeten worden opgespoord (art. 97) ;

- die opgespoord moeten worden als getuigen of verdachte in een rechtzaak (art. 98) ;

- die onopvallend/gericht gecontroleerd moeten worden (art. 99).(b) voorwerpen

- verdachte voertuigen (art. 99) ;

- gestolen, verduisterde en verdwene motorvoertuigen, aanhangers en caravans (art. 100) ;

- gestolen of vermiste vuurwapens (art. 100) ;

- (blanco of afgeleverde) gestolen of vermiste identiteitsdocumenten (art. 100) ;

- gestolen of anderzijds ontvreemde bankbiljetten (art. 100).

Artikel 95 vereist bijzondere aandacht omdat een signalering volgens dit artikel dezelfde waarde heeft als een verzoek tot aanhouding ter fine van uitlevering zoals bepaald in het Europees Uitleveringsverdrag of in het Benelux-verdrag aangaande uitlevering en rechtshulp in strafzaken (art. 64).

(4) Gebruikers

Politie- en douanediensten, evenals visumverlenende autoriteiten, krijgen gedifferentieerd toegang tot het SIS in functie van hun opdracht (art. 101).Little brother is watching you 2!

Door: Frank

Bron: squat.net / Wikipedia