Lezing van Robin de Ruiter

Ma 18 September 2006 20:12 | Truthseeker | 7621 keer bekeken | 0 reacties | 5 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Op 16 September gaf Robin de Ruiter voor meer dan volle Irene-zaal (Jaarbeurshallen), 450 toehoorders, een lezing over de New World Order in relatie tot 9/11. Robin doet hier al 25 jaar onderzoek naar en is als geen ander op de hoogte van het politeke verschijnsel dat we New World Order noemen en kan het ook toegankelijker brengen dan de meeste anderen. Net als in zijn boek brengt Robin hier op duidelijke wijze schijnbaar onverwante zaken bij elkaar. Wat hebben Milosevic en de Europese grondwet met 9/11 te maken? Deze materie wordt ook uitgebreid behandeld in zijn boeken over 9/11 en Milosevic.

De zaal viel Robin bij met een staande ovatie toen hij aan het einde van de dag de redacteur van de Metro, die zijn vraagtekens zette bij deze materie, uitdaagde voor één-op-één publieke discussie over die onderwerp. Wordt vervolgd.

Dit is de letterlijke tekst, de stukken die Robin heeft overgeslagen vanwege tijdgebrek zijn cursief aangegeven. Het beeld-interview dat we met Robin hadden, volgt later.
Om te beginnen wil ik graag de mensen van DIT KAN NIET WAAR ZIJN bedanken voor hun uitnodiging hier iets te vertellen met betrekking tot de aanslagen van 11 september.

Daarnaast ben ik hun zeer dankbaar dat zij mij de gelegenheid hebben gegeven mijn boek De verborgen macht achter de aanslagen van 11 september 2001 hier vandaag te mogen promoten.

Dit is wel nodig, want voordat het boek van de persen rolde was het al duidelijk dat het geboycot zou worden.

Eigenlijk niet zo verwonderlijk, want het boek verhaalt over zaken die de krachten achter de aanslagen van 11 september liever niet gepubliceerd zien. En dus zijn ook de Nederlandse media ‘niet geïnteresseerd’.

Over de rol van de media kom ik later nog kort terug.

De meesten onder u kennen mij niet. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat mijn publicaties tot voor kort alleen in het buitenland werden uitgegeven.

Ik ben geboren in Enschede, opgegroeid en afgestudeerd in Spanje. Als freelanceschrijver schreef ik in Spanje ondermeer artikelen op het gebied van de politiek voor Spaanstalige tijdschriften en nieuwsbladen.

Ik doe reeds meer dan 25 jaar onderzoek naar de krachten die o.a. verantwoordelijk zijn voor de aanslagen van 11 september.

Het begon allemaal in Spanje. In het begin heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van de vele religieuze destructieve sekten. Ondermeer op het gebied van ritueel kindermisbruik.

Een mexicaanse uitgever bood mij aan een boek over het Wachtorengenootschap (Jehovas getuigen) te schrijven. Dat was het begin van een lange reeks boeken die intussen in meer dan veertig landen zijn uitgegeven.

Voor een beter begrip van de achtergronden van de aanslagen van 11 september moet ik kort ingaan op mijn reeds genoemde boek over George Bush en de verborgen macht achter deze aanslagen.

In 2002 verscheen dit boek als eerste op de Duitse en Italiaanse markt. De meeste informatie die men vandaag de dag op het internet tegenkomt wordt reeds beschreven in dit boek. Niet alleen kon ik vier jaar geleden melding maken over de geheime CIA vluchten en gevangenissen, maar ook bijvoorbeeld over het feit dat de van de aanslagen verdachte terroristen op de loonlijst stonden van de CIA en FBI.

Een ander naar voren gebracht feit betreft ANTRAX, oftewel de bekende miltvuurbrieven.

George Bush en zijn staf slikten al vier weken voordat deze brieven werden verstuurd een antibioticamiddel tegen miltvuur.

Men mag er dus van uitgaan dat zij op de hoogte zijn geweest van de op handenzijnde miltvuuraanslagen.

Men kan dit zien als een van de vele puzzelstukjes die… wanneer ze allemaal op hun bestemde plaats worden gelegd … het antwoord geven over de voorkennis en betrokkenheid van Bush en consorten bij de aanslagen. Ook hier kom ik later nog op terug.

In tegenstelling tot andere landen bleek het in Nederland onmogelijk te zijn mijn boek te publiceren. Zonder uitzondering gaven gerenommeerde uitgevers te kennen dat “Nederland nog niet klaar was voor dit boek”. Ondanks het wereldwijde succes van dit boek kreeg ik van Nederlandse uitgevers commentaren als “te explosief” en “te gevaarlijk”.

Maar weerstand schept kracht en in februari 2005 besloot ik de geactualiseerde Nederlandse uitgave van de Italiaanse publicatie zelf in Nederland uit te geven.

In tegenstelling tot in andere landen werd het boek van alle kanten geboycot en door de media collectief doodgezwegen… Toch werd het boek in november bekroond met de jaarlijkse ‘Frontier Award 2005’.

Ondanks dat de prijs ten overstaan van de voltallige media werd uitgereikt in Amsterdam werd er geen melding van gemaakt in de pers. Ik vroeg mij dan ook af wat is er hier in Nederland toch aan de hand?

Wat ik hier vandaag te berde wil brengen verdient eigenlijk meer aandacht en tijd. Over de aanslagen van 11 september zijn thans zoveel feiten en bewijzen bekend, waardoor men niet langer kan spreken over een complot-theorie. De vele feiten wijzen duidelijk op een INMENS COMPLOT.

Ik wil het vandaag dan ook niet hebben over het HOE van de aanslagen, maar over het WAAROM en WIE zitten er nu werkelijk achter dit complot.

Osama bin Laden, of… zoals veel mensen denken…George Bush zijn niet de mensen die de aanslagen daadwerkelijk hebben voorbereid. Zij spelen weliswaar een belangrijke rol maar zijn ondergeschikt aan de werkelijke krachten achter de aanslagen.

Bin laden en de zogenaamde terroristen van Al-Qaeda dienden uitsluitend de ware schuldigen te camoufleren en hun opdracht was het spoor in de richting van de Islam te leggen.

Bush moest ervoor zorgen dat de voorbereidingen van de plannen niet uitlekten. Meer dan 40 serieus te nemen waarschuwingen werden door Bush en zijn staf genegeerd en tegengehouden. Daarnaast was de opdracht van Bush de oorlog tegen het terrorisme leven in te blazen.

Wij worden opgevoed in een traditie om onze regeringen te vertrouwen, en zijn ervan overtuigd dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onder het oppervlak van de officiële politiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af.

De zichtbare wereldleiders zijn niet meer dan marionetten, die vanuit een achtergrond gedirigeerd worden.

President Theodore Roosevelt bevestigde dit al lang geleden. Hij beweerde: “Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”

Tijdens een bijeenkomst van Nobelprijswinnaars in Lindau (1978) zei de bekende joodse biochemicus George Wald het volgende: “Ik geloof niet dat in het Westen de regeringen werkelijk regeren. Volgens mij zijn het handlangers van grote financiële en industriële machthebbers. Er bestaan tientallen multinationals die als globale reuzen macht en immense rijkdommen vergaard hebben. Dat zijn niet alleen ondernemingen, het zijn wereldmachten. Hebben zij ook militaire macht? Natuurlijk hebben zij militaire macht. Kunnen ze macht controleren en aansturen? Natuurlijk. Ze zijn onze regeringen de baas.”

President Salvador Allende van Chili stelde al in 1972 voor de VN vast: “De macht van deze concerns overschrijdt alle grenzen. We zijn getuigen van de openlijke strijd tussen multinationals en soevereine staten; de belangrijkste politieke, economische en militaire beslissingen van deze staten worden ondergraven door globale organisaties die door geen enkele regering of publieke organisatie gecontroleerd of ter verantwoording geroepen worden. De gehele politieke structuur van deze wereld wordt ondermijnd.”

De Russische generaal Leonid Ivashov verklaart in een interview: “Wij hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde.”

De heersende machten, waarvan George Wald, Allende en Ivashov spreken, bestaan uit een kleine… elitaire groep die gevormd wordt door de invloedrijkste en machtigste families van deze wereld. Deze families…waaronder de Rockefellers, de Warburgs, De Rothschilds, Dupont, De Astors en de Kennedy’familie houden de macht en het geld onder elkaar, door binnen eigen kring te trouwen.

In de loop der tijd hebben ze hun macht over de gehele wereld uitgebreid en hun net is gespannen over alle uithoeken van de wereld. Hun tentakels zijn verweven met alle facetten van het menselijk bestaan. Hun invloed is onvoorstelbaar en reikt tot in alle toonaangevende instituten en organisaties op het gebied van de opvoeding, de religie, de financiën en de massamedia.

Zij opereren niet alleen achter de schermen van de grote ondernemingen, de pers en de financiële instituten, maar ook achter de coulissen van de politiek. Ook de wetenschap is door hen geïnfiltreerd en financieel afhankelijk en dus manipuleerbaar gemaakt (denk hierbij vooral aan de Rockefeller-, de Carnegie- en de Guggenheim-stichting).

De eerder genoemde families beheersen de mondiale geldstroom, de centrale banken en de grootste multinationals.

Met behulp van hun onvoorstelbare financiële reserves beschikken deze families over een wereldwijd financieel controlesysteem waarmee ze het politieke systeem van elk land afzonderlijk en de wereld-economie in zijn geheel kunnen beheersen.

In tegenstelling tot Nederland is er in het buitenland inmiddels al veel over deze internationale, heersende klasse geschreven.

Zij streeft naar wereldheerschappij en met behulp van gewillige politici degraderen ze onafhankelijke staten tot een soort willoze administratiekantoren ten dienste van steeds groter wordende multinationals.

Door op zeer grote schaal leningen te verstrekken zijn vrijwel alle landen afhankelijk gemaakt. Onze machtselite heeft met haar economische macht een groot deel van de wereld inmiddels opgekocht en onder haar bestuur geplaatst. Dit brutale proces van onderdrukking dat niets minder is dan een economische wereldoorlog vindt plaats onder de onschuldige naam globalisering. In principe komt het proces hier op neer dat een paar internationale banken en multinationals de wereld beheersen, terwijl de ooit onafhankelijke staten niet meer dan een soort administratieve functie vervullen.

Het tijdperk van globalisering doet bevolkingen verarmen, en aangenomen wordt dat slechts twintig procent van de wereldbevolking uiteindelijk nog als arbeidsslaaf in dat systeem past. Nationale parlementen fungeren nog slechts als leuter-arena’s waar het sprookje van democratie hoog gehouden moet worden, terwijl presidenten en kanseliers hun instructies van concernbesturen ontvangen.

Het is van belang te begrijpen dat wanneer regeringen bij alle existentiële vraagstukken alleen nog maar weten te verwijzen naar de oppermachtige en onontkoombare werking van de internationale economie, alle politiek tot een schouwspel van onmacht wordt en de democratische staat zijn bestaansrecht verliest.

Het uiteindelijke doel van onze machtselite is de gehele mensheid een Nieuwe Wereldorde op te dringen. Dit voornemen, dat al lange tijd de één dollarbiljetten siert, bereikte heel toepasselijk… precies tweehonderd jaar na de Franse Revolutie, in 1989 een hoogtepunt door het uiteenvallen van het Oostblok. Vrijwel tegelijkertijd proclameerde de Amerikaanse president George Bush senior bij de aanvang van de Eerste Golfoorlog de New World Order.

Met betrekking tot de oorlog in de Perzische Golf zei Bush: “Dit is een test voor het functioneren van de Nieuwe Wereldorde.”

Tijdens de Golfoorlog werd de uitdrukking Nieuwe Wereldorde bijna tot een gewoonte voor alle schrijvers van redevoeringen voor Bush.

Het uiteindelijke doel van de internationaal heersende klasse achter de Nieuwe Wereldorde is de macht en vrijheid van individuele volkeren af te schaffen om zo tot een soort wereldstaat te komen, waarin het individu van de wieg tot het graf bewaakt en dus gecontroleerd kan worden. In deze Nieuwe Wereldorde zal er geen onafhankelijkheid meer bestaan, geen regeringen, koningshuizen, republieken, deelstaten of provincies. De geplande Nieuwe Wereldorde is een facistische politiestaat, oftewel een werelddictatuur

Deze zal een elite leiden waarin een door computers gestuurde maatschappelijke orde heersen zal en waarin een allesbeheersende controle van het individu zal plaatsvinden. Met het excuus dat veiligheid en terreurbestrijding voorrang hebben worden burgerrechten beknot en globalisering en totalitaire controle bevorderd.

Sinds 11 september is men met grote snelheid bezig de mensheid in de Nieuwe Wereldorde in te passen. Daartoe worden niet alleen in Amerika maar ook in Europa, democratische grondrechten afgeschaft. Steeds vaker resulteren nieuwe Europese regels in het afschaffen van fundamentele democratische burgerrechten. Iedereen die zich ook maar enigszins verdiept in de besluitvormingsprocedures van de EU, zal ontdekken dat de EU verre van een democratisch instituut is. De EU gaat aan de meest elementaire regels van de parlementaire democratie voorbij. Nieuwe Europese wetten en regels hebben de toegang tot EU-documenten beperkt en alle besluiten over defensie en veiligheid zijn geheim. Documenten zijn niet openbaar en kunnen door niemand worden opgevraagd. Beroep bij een rechter is niet mogelijk. De macht in Europa ligt niet bij het Europarlement, maar voornamelijk bij de multinationale ondernemingen en onze machtselite. Niemand kan nog controleren wat er achter de schermen gebeurt. Het ene ondemocratische verdrag volgt op het andere, en het grote aantal en de inhoud ervan die voor heel Europa gaan gelden, vallen zelfs voor Europarlementariërs niet meer te overzien.

De premier van Luxemburg, Jean-Claude Juncker, legde in 1999 deze EU-democratie aan zijn EU-collega’s als volgt uit: “Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.”

Achter gesloten deuren worden zaken bedisseld waar de burger geen zicht op heeft, maar wel de gevolgen van voelt. Zo is de meeste mensen in Europa nooit naar hun mening gevraagd over belangrijke zaken als het Verdrag van Maastricht, de invoering van de Euro of de introductie van het Europees Arrestatiebevel (EAB).

In de door Frankrijk en Nederland afgekeurde Europese grondwet vindt men alle elementen voor een dictatuur. Men moet er rekening mee houden dat de geplande Europese Grondwet, die in 2005 door de Nederlandse en Franse bevolking massaal werd weggestemd., ons binnenkort desalniettemin wordt opgedrongen.

De Europese grondwet ondermijnt elke wetgeving op het gebied van sociale solidariteit en dat van het sociale recht en arbeidsrecht, zoals die bestaan in de landen van de EU. Terwijl enerzijds grote bedrijven een wettelijk instrument wordt gegeven dat hen grote vrijheden toestaat, ziet anderzijds het individu zich talloze rechten ontzegd. Bijvoorbeeld het recht te staken of te demonstreren. Dit verdrag maakt een dictatuur van de grote bedrijven en het grote kapitaal mogelijk.

De komende werelddictatuur zal stapsgewijs worden ingevoerd:

1. Het terugdringen van nationale invloed ten gunste van een dictatoriale wereldregering.
2. De oprichting van een internationaal parlement.
3. De schepping van een internationale economische orde.
4. Een sociaal demografisch netwerk dat door middel van computers alle facetten van het dagelijkse leven met elkaar verbindt.
5. De vorming van een wereldleger door de samenvoeging van het Amerikaanse leger, de NAVO en alle overige westelijke legers.
6. De volledige controle over alle grondstoffen, olie en gasvoorraden.
7. De volledige controle over alle voedingsmiddelen door een ‘World Food Authority’.
8. De volledige controle over de wereldbevolking.

Het is van belang hier te wijzen op het feit dat alle landen, die zich tegen deze Nieuwe Wereldorde verzetten, hun onafhankelijkheid op het spel zetten.

Regeringen die onafhankelijk willen blijven worden op de knieën gedwongen…. hun leiders worden ten val gebracht… zoniet door politieke propaganda dan wel met economische sancties of door militair geweld. Alle storende volken, opvattingen en naties dienen geëlimineerd te worden.

Regeringen die zich niet willen inlaten met de Nieuwe Wereldorde en opkomen voor hun eigen soevereiniteit, worden eenvoudig weggepoetst. Als voorbeeld noem ik het voormalige Joegoslavië. De Balkan vormt een sleutelpositie in de politiek van de Nieuwe Wereldorde. De belangrijkste reden van het conflict op de Balkan is het feit dat Joegoslavië op het kruispunt van drie belangrijke Europese transportroutes ligt.

De drie belangrijkste Europese corridors zijn de Donau, de Noord-Zuid-verbinding en de Oost-West-verbinding. Via deze strategische verbindingskanalen zullen in de toekomst de gasproducten en de oliestroom naar het Westen getransporteerd worden. De controle over de wereldvoorraden olie in de Kaukasus, Azië, Kaspische Zee enz.) die via de bestaande transportwegen zoals de Donau en de energieverbindingen CORRIDORS 8tot10, die door Kroatië, Servië, Macedonië en Albanië, gepland zijn, vormde de belangrijkste reden voor de oorlog op de Balkan.

Horst Grabert, voormalig ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland meende dat met de oorlogen “Joegoslavië slechts als camouflage had gediend om de eigenlijke bedoelingen van onze machtselite, namelijk een verdere stap te zetten in het tot stand brengen van de Nieuwe Wereldorde, te versluieren.”

Daarom werd met alle macht de val van president Slobodan Milošević doorgezet. Hij en zijn regering weigerden mee te werken… zij waren de grootste hindernis voor het doorzetten van de Nieuwe Wereldorde op de Balkan. President Milošević moest en zou van het toneel verdwijnen.

Slobodan Milošević was door onze machtselite overtuigd van een transformatie naar een vrije markteconomie en een meerpartijenstelsel. De transformatie van Servië naar een democratische burgerstaat voltrok zich dan ook onder zijn leiding. Maar hij bleef daarbij vasthouden aan de Joegoslavische grondwaarden: onafhankelijkheid, vrijheid en sociale gerechtigheid. En hij keerde het internationale kapitaal de rug toe toen hij de leningen van het Internationale Monetaire Fonds … in handen van onze machtselite … gebruikte om achterstallig loon aan leraren en militair personeel uit te keren.

Vroeger was Milošević de lieveling van de Rockefellers en consorten geweest toen hij de door het IMF gedicteerde economische hervormingen en de privatisering van staatsbedrijven doorvoerde. Vanaf het moment dat hij niet langer naar hen luisterde lieten de leiders van de Nieuwe Wereldorde hem vallen.

Slobodan Milosevic…voor velen de SLACHTER VAN DE BALKAN… diende als symbool van de tegenstand tegen de Nieuwe Wereldorde. Daarom moest hij in een schijnproces veroordeeld worden… als voorbeeld voor alle ’onwilligen’, dissidenten en andersdenkenden, die geen vazallen van die Nieuwe Wereldorde willen zijn.

Milošević hield diverse toespraken waarin hij onze machtselite beschuldigde, moedwillig chaos in de Balkan te creëeren om de volgende stap op weg naar de Nieuwe Wereldorde te zetten.

In een toespraak in februari 2002 verklaarde Milošević: “Het kleine Servië heeft laten zien dat verzet mogelijk is. Dit verzet werd op een brede schaal in eerste instantie georganiseerd als een politieke en morele beweging tegen de tirannie en het monopolie van de kampioenen van de vrije Westerse wereld. Deze beweging escaleerde en zaaide haat en angst en nieuwe vormen van geweld waarmee mensen vochten tegen de moderne Westerse inquisitie.

Uraniumbommen, computermanipulaties, aan drugs verslaafde moordenaars en gechanteerde ambtenaren speelden de Nieuwe Wereldorde in de kaart. En dit zijn de instrumenten van de inquisitie die we dan toch uiteindelijk hebben moeten ondergaan. De cynische gruwelijkheid waarmee dit gebeurde kent zijn weerga niet in de geschiedenis.”

Vukasin Andric, een arts die Milošević in november 2005 onderzocht zei: “Het Tribunaal wilde Milošević vermoorden omdat met zijn dood de echte waarheid nooit achterhaald zal worden. De leiders van de Nieuwe Wereldorde wilden van hem af.”

Milošević kan beschouwd worden al de eerste politieke gevangene van de Nieuwe Wereldorde.

Tot zover Milosevic. Voor een diepgaand onderzoek verwijs ik naar mijn boek WIE VERMOORDDE MILOSEVIC EN WAAROM? Samen geschreven met Milosevic advocaten en adviseurs. Het boek verhaalt ondermeer de waarheid over Srebrenica en de bewijzen dat Al Qaeda kort voor de aanslagen van 11 september nog zij aan zij met de NAVO in voormalig Joegoslavië tegen de Serviërs vocht.

OLIE

De Venezolaanse president Hugo Chávez zei tijdens zijn Kersttoespraak (2005): “Eigenlijk zou niemand honger of dorst moeten kennen. Helaas heeft een minderheid bezit genomen van het goud, het zilver, de grondstoffen, het water, de beste grond en de aardolie. Deze rijkdommen bevinden zich nu in handen van slechts een kleine elitaire groep.”

Naast de interesse voor natuurlijke hulpbronnen zoals goud en zilver, is een van de belangrijkste doelstellingen van onze machtselite de volledige controle over de water en olievoorraden.

Om de ‘Nieuwe Wereldorde’ te kunnen doorvoeren, dient men onbetwist de controle te hebben over deze wereldwijde olievoorraden. Henry Kissinger zei tijdens een interview: “Wie de olie controleert, controleert de naties.” De machthebbers van deze wereld zijn bezig het energiescenario voor de Nieuwe Wereldorde drastisch te herzien. Ze beschouwen de hele wereld als hun speelplaats en zijn bereid iedereen die zich verzet, te elimineren. Om het risico uit te sluiten dat de door hen gewilde goud- en zilvermijnen en olie- en gasvoorraden door weerspannige regimes mogelijk niet ‘toegankelijk’ zijn, worden oorlogen gevoerd en nieuwe conflicten uitgelokt met volken die op deze voorraden ‘zitten’ en hun eerstgeboorterecht op deze hulpbronnen doen gelden. Geen enkel land mag over zijn eigen rijkdommen beschikken of heeft het recht zich tegen de de Neiuwe Wereldorde te verzetten.

Het is absoluut geen toeval dat bij alle bestaande en nog geplande olietrajecten altijd burgeroorlogen woeden. Als voorbeeld noemen we de oorlogen in Tsjetsjenië, Koerdistan, Dagestan en Georgië.

Wie de olietransportleidingen vanuit Centraal-Azië beheerst, kan ook de toekomstige routes en olievoorraden beïnvloeden, en heeft de controle over de inkomsten uit nieuwe winningen. Begrijpt u waarschijnlijk ook waarom onze militairen naar Afghanistan zijn gestuurd.

Alle olierijke staten in de regio tussen Rusland, China en Iran staan op een zwarte lijst. Ook olieproducerende landen zoasl Ecuador, Venezuela en Bolivia, die onlangs in opstand zijn gekomen omdat ze hun eigen olievoorraden willen beheersen, als ook zwakkere soevereine staten die langs de belangrijkste olieroutes liggen, staan op deze lijst. Al deze landen dienen rekening te houden met een inmenging door onze machtselite.

De regisseurs van de geplande Nieuwe Wereldorde is het bijna gelukt de volledige cyclus van oliebron tot olieverbruiker onder controle te krijgen. Deze controle vormt de belangrijkste reden voor de oorlogen tegen Joegoslavië, Afghanistan en Irak. Prachtig geformuleerde, huichelachtige argumenten als ‘de strijd voor democratie en mensenrechten’ passen perfect in de ‘duivelse leugendoctrine’ waarin de waarheid op zijn kop staat. Een pure aanvalsoorlog wordt dan een ‘vredestichtende maatregel’, volkerenmoord dient de ‘mensenrechten’ te waarborgen en het onrechtmatig arresteren of vermoorden van staatslieden van soevereine staten heet dan ‘democratisering’. In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid en ‘verkrachtingen’ systematisch ‘groepsverkrachtingen’ genoemd.

Iedere onaangenaamde waarheid wordt vandaag de dag afgedaan als een complottheorie. Vooral in Nederland probeert men je dan belachelijk te maken. Hierin speelt de gevestigde media een belangrijke rol.

Wanneer verschillende mensen zich over een bepaald thema uitlaten, geldt meestal ‘zoveel mensen, zoveel zinnen’.

Gezien het ogenschijnlijke veelvoud aan media zou men eigenlijk verwachten dat over alle belangrijke levensvragen ook alle mogelijke meningen geventileerd zouden worden; … ten slotte hebben we toch een grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting. Met verbazing moeten we echter vaststellen dat niet alleen op het gebied van politiek en economie, maar ook waar het betreft godsdienst, onderwijs, cultuur en wetenschap, door praktisch alle media in dezelfde tongen gesproken wordt. Afwijkende meningen, die wel degelijk bestaan, worden met een zelfde onverbrekelijke solidariteit doodgezwegen.

Wereldwijd bestaat er vandaag geen grotere macht dan die welke door de manipulatoren van de publieke opinie uitgeoefend wordt. De controle van de opiniemakers is monopolistisch. Alle media - televisie, radio, kranten, etc. spreken met een zelfde stem, waarbij ze elkaar versterken. Ondanks de schijn van veelvoud bestaan er geen echte meningsverschillen, geen alternatieve informatiebronnen voor feiten of meningen, waarmee de brede massa zich een van de media afwijkend standpunt zou kunnen ontwikkelen. We moeten constateren dat inmiddels de massamedia het belangrijkste werktuig zijn waarmee de publieke opinie en het denken van ieder individu gevormd wordt. Pers en literatuur zijn de belangrijkste opvoeders geworden! Wat in de media maar vaak genoeg herhaald wordt, geldt tegenwoordig als waar. Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt en kan deze controleren en sturen.

De media spelen een uiterst belangrijke sleutelrol in het doen slikken door de publieke opinie van de NWO-politiek.

Onze machtselite is hier sinds het begin van doordrongen. Aan het begin van de vorige eeuw zei Moses Montefiore tijdens een van de hun bijeenkomsten: “Zolang we geen integrale controle over de wereldpers hebben, zal alles wat jullie doen geen resultaat hebben. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat we de wereldpers kunnen beïnvloeden als we mensenmassa’s willen besturen en ketenen.”

Vandaag de dag bevindt zich de wereldpers zich geheel in handen van onze machtselite. De berichtgeving van over de hele wereld komt samen in slechts enkele persbureaus. Deze persbureaus staan onder controle en maken slechts dat nieuws openbaar, dat onze elite goed lijkt.

Op de Bilderberg conferentie van 1991 zei Rockfeller: “Wij zijn de Washington Post, de New York Times en talloze andere toonaangevende media - wier hoofdredacteuren onze meetings hebben bijgewoond – zeer erkentelijk dat zij hun belofte van geheimhouding bijna 40 jaar lang trouw zijn nagekomen. Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest onze plannen te verwezenlijken als we al die jaren aan de publiciteit zouden zijn blootgesteld. Maar nu staat alles stevig op de rails en ligt de weg naar een wereldregering (synoniem voor Nieuwe Wereldorde) voor ons open.”

John Swainton, gedurende vele jaren uitgever van de New York Times, deelde in zijn afscheidsrede de volgende onthullende uitspraak aan zijn medewerkers mee: “Er bestaat geen vrije pers. Jullie, lieve vrienden, weten dat, net als ik. Niemand van jullie zou het ook maar durven zijn eigen mening eerlijk weer te geven. Wij zijn allemaal instrumenten en horigen in dienst van de financiële machthebbers achter de coulissen. Wij zijn marionetten die dansen en springen, wanneer aan het touwtje getrokken wordt. Onze kennis, onze vaardigheden en zelfs ons leven behoort aan deze mannen toe. We zijn niets meer en niets minder dan intellectuele prostituees.”

De beruchte ‘luis in de pels’ is verworden tot een luie, lichtzinnige naprater van leugenachtige informatie. Dat is vooral onrustbarend omdat de gemiddelde Nederlander daar genoegen mee neemt. Commentatoren en politici beroepen zich zelfs op deze feiten!

Journalisten zijn zich zelden bewust van de wereldwijde censuur en manipulatie van het nieuws. Zonder het te beseffen, zijn de meeste journalisten geestelijk afhankelijk van hun opdrachtgevers. Journalisten zijn bewerkers van persberichten (media workers) geworden, en daarmee schuldig aan de leugen. Journalisten houden zich nog slechts bezig met (onbelangrijke) thema’s die door de machtselite zijn ‘vrijgegeven’. Wat de mensheid werkelijk interesseert, wordt door de media niet behandeld.

Onderzoeksjournalistiek bestaat niet meer. Slechts een enkele uitgever, programmamaker of onafhankelijke journalist waagt zich nog aan dit gevaarlijke en tijdverslindende metier. Het gevaar schuilt zowel in de feitelijke omstandigheden als in de enorme politieke en economische belangen die op het spel staan. Joegoslavië, Afghanistan, Irak en binnenkort Iran en Venezuela… het zijn allemaal variaties op hetzelfde thema van doelbewust gecreëerde conflicten.

Door middel van hun controle op de massamedia en op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en andere belangrijke instellingen heeft onze machtselite de mogelijkheid ons te laten denken zoals het hun uitkomt. Normale mensen merken niets van wat er gaande is. Wij zijn in wezen niet meer dan tot robots geprogrammeerde mensen geworden die door onze machtselite op subtiele wijze worden gestuurd.

Tot besluit wil ik kort ingaan op de vraag van het WAAROM VAN DE AANSLAGEN VAN 11 SEPTEMBER?

In de Strategypaper van het Project for the new american century, een denktank met oorlogszuchtige haviken, van 3 september 2000 staat te lezen: “Het veranderingsproces van de Oude Wereldorde naar de Nieuwe Wereldorde zal waarschijnlijk lang duren, tenzij een catastrofale gebeurtenis, zoals destijds Pearl Harbour, als katalysator optreedt.”

Zoals we gezien hebben zijn er veel landen die niet willen meewerken aan de Nieuwe Wereldorde. Niet alleen veel islamitische landen, maar ook steeds meer landen in
Latijns-amerika weigeren nog langer uitgebuit te worden.

Er moest een algemene reden gecreerd worden om deze landen te kunnen aanvallen. Oorlogmakers hebben altijd een aanleiding nodig om de steun van het volk voor een grote militaire operatie te krijgen. Psychologische beïnvloeding is daartoe een geschikt middel.

Door de gebeurtenissen van 11 september kon men versneld gaan werken aan het installeren van de zo gewenste Nieuwe Wereldorde.Sinds de aanvallen ligt de weg open om ook in andere delen van de wereld in te grijpen.

Kort na de aanslagen van 11 september zei David Rockefeller: “We staan op de grens van een wereldwijde ommekeer. Wat we nodig hebben is een passende en allesomvattende crisis en vervolgens zullen alle landen van de wereld zich bij de Nieuwe Wereldorde neerleggen.”

Het is belangrijk te wijzen op het feit, dat op weg naar die ene wereldregering ook de Verenigde Staten als zelfstandige natie zal ophouden te bestaan.

Wie meent dat de strijd van Bush tegen het terrorisme, een strijd die steeds vaker ontspoort, een domme inschattingsfout van de Texaan geweest is, zal zien dat alles van te voren gepland is. Ook de door Bush onlangs toegegeven leugens spelen daar een belangrijke rol. Hij wordt zogenaamd opgeofferd door onze elite. Dat een Rockefeller openlijk toegeeft dat Bush een grote fout heeft gemaakt door Irak aan te vallen spreekt boekdelen. De basis is gelegd, de schuld ligt bij Bush, maar de volgende regering - waarschijnlijk onder Hilary Clinton of Arnold Schwarzenegger – treft geen blaam. De volgende regering zal de installatie van de Nieuwe Wereldorde ongehinderd voortzetten.

Zoals gezegd verdient de Nieuwe Wereldorde en de aanslagen van 11 september meer aandacht en tijd. Daarvoor is hier helaas geen plaats. Daarom verwijs ik iedereen die meer over de achtergronden van de aanslagen wil weten naar mijn boeken welke in de foyer worden aangeboden.

Ter afsluiting dank ik u voor uw belangstelling.

Bron

Bron: Zapruder