De huidige democratie, analyse:

Za 13 Februari 2010 01:00 | Corse | 2417 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

 

De huidige democratie, analyse:
 
Democratie is voorlopig iets waarvan we denken dat het bestaat, maar wat nog steeds in z’n embryonale fase vertoeft.
Democratie is een evolutieproces in de richting van het menselijk gelijkheidsideaal.
De voltooiing van het democratiseren is het einddoel van de ideale beschaafde samenleving.
Door doorzettingsvermogen bereikt de slak de ark.
 
Het woord ‘democratie’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘demos’ (volk) en ‘krakos’ (macht) en betekent dus ‘het volk aan de macht’, de eerste kleine vorm van democratie werd in Athene (Griekenland) ontwikkeld.
Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal dat iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat)
 
Democratie in zijn totaliteit:
 
Men kan pas van democratie spreken als een land voldoet aan deze acht voorwaarden.
 
  1. Democratie beperkt zich niet tot enkel politieke democratie.
  2. Economische democratie is belangrijker dan politieke democratie.
  3. Democratie ook bij internationale organen zoals: (EU, VN, Wereldbank, IMF enz) is belangrijk.
  4. Democratie ook in: onderwijs, wonen, voeding, mobiliteit, kleding, energie, opvoeding.
  5. Democratie ook in: sporten, reizen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen.
  6. Democratie in de voorzorg voor: werkloosheid, werkonbekwaamheid, ziekte, handicap, invaliditeit, ongeval, pensioen, kindergeld, laatste vangnet OCMW en de (Federatie van Voedselbanken tegen verspilling)
  7. Democratie en rechtspraak: dit kan enkel als de totale democratie aanwezig is, wat nu zeker niet het geval is.
  8. Democratie en milieu: ecologische democratie zal in de toekomst een zeer grote rol gaan spelen, het zoeken naar oplossingen die leiden tot het voortbestaan van onze soort.
 
Het huidige gehalte aan alle vormen van democratie is maximum 2%.
 
Na 1.000 jaar zal het gehalte aan democratie misschien 40% zijn.
Het totaal gehalte aan democratie kan met een zogenoemde dictator aan het bewind hoger liggen dan met een andere zogezegde democratie.
De huidige westerse democratie moet dringend uitbreiden, ze beperkt zich bewust enkel tot de politieke democratie.
 
Minimale of gedeeltelijke democratieën:
 
·        De huidige landelijke westerse minimale democratieën zijn nog grotendeels ondemocratisch en voldoen niet aan de acht basisvoorwaarden en zijn daardoor subtiele dictaturen.
  • De huidige ondemocratische economische werelddictatuur moet vervangen worden door een democratische wereldregering ten dienste van de totale mensheid, zonder belangengroepen.
 
 
 
 
 
 
Politieke democratie:
 
In de westerse denktraditie wordt onderscheid gemaakt tussen de directe en de representatieve democratie.
Democratisch verkozen worden betekend niet democratisch besturen.
Politiekers camoufleren vaak hun machtshonger en geldhonger met democratische verkiezingen en met democratisch verkozen zijn..
 
Economische democratie:
 
Economische democratie is een systeem waarin economische beslissingen op een democratische manier genomen worden.
Economische democratie staat daarmee tegenover de uitgangspunten van het liberale kapitalisme, waarin beslissingen genomen worden door de particuliere eigenaars van grondstoffen en productiemiddelen (fabrieken enz.) volgens het principe one dollar, one vote:
De stemverdeling is gebaseerd op de verdeling van aandelen.
Volgens voorstanders van economische democratie is deze noodzakelijk om een ware democratie te vormen.
De politieke democratie wordt in andere systemen verstoord door de politieke macht van eigenaren, vooral multinationals en andere grote bedrijven.
Tegenstanders van economische democratie wijzen op een vermeend gebrek aan economisch inzicht bij anderen dan geschoolde economen en ondernemers; soortgelijke argumenten werden eerder op het politieke vlak gebruikt tegen het algemeen kiesrecht en het vrouwenkiesrecht.
Economische democratie is een centraal thema in moderne vormen van sociaalmarkteconomie.
 
Parecon en economische democratie:
 
Parecon is een acroniem voor Participatory Economy, een economisch ordeningsmodel ontwikkelt door de Amerikanen Hahnel en Albert als alternatief voor het kapitalisme.
Het is eind jaren tachtig van de twintigste eeuw ontwikkeld door de Amerikanen Michael Albert (politicoloog, natuurkundige) en Robin Hahnel (hoogleraar economie).
Zij zetten hun denkwijze voor het eerst systematisch uiteen in 1991[1].
In latere publicaties is het model verder ontwikkeld.
Parecon is gebaseerd op het bevorderen van economische rechtvaardigheid, economische democratie en solidariteit.
 
Economische democratie & Sociaalmarkteconomie:
 
Sociaalmarkteconomie is een vorm van economie waarbij de allocatie van producten via een (gedeeltelijke) markteconomie plaatsvindt, terwijl de eigendom van productiemiddelen gesocialiseerd is (in handen van de gemeenschap/staat geplaatst).
Marktsocialisten nemen afstand van de traditionele socialistische planeconomie.
Het economisch systeem van het voormalige Joegoslavië was een vorm van sociaalmarkteconomie.
Een nieuwere variant is ontwikkeld door de Amerikaanse econoom David Schweickart, maar deze is tot op heden in geen enkel land ingevoerd.
Een kernbegrip in het systeem van Schweickart is economische democratie:
Economische beslissingen worden democratisch genomen door de werknemers, op bedrijfsniveau.
 
Vrijheid en democratie:
 
Relatief vrij zijn betekend zeker niet dat het systeem democratisch bestuurd wordt.
Democratische landen zijn er op onze planeet genoeg, maar niet allemaal dragen ze eerlijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen hoog in het vaandel.
Democratiseren van de rechterlijke macht, rechtspraak:
 
Rechters worden niet verkozen maar aangesteld, hebben een quasi-eeuwigdurend mandaat en kunnen derhalve ook nooit ter verantwoording geroepen worden, ze voelen zich dan ook als een god die almachtig is.
De theorie dat rechters niet meer doen dan de algemene wetten (die democratisch tot stand kwamen) toetsen aan individuele gevallen is niet langer geldig.
Rechtspraak is zelf ook een bron van het recht.
De rechterlijke macht heeft tot doel problemen op te lossen en geen problemen te creëren. 
Denk maar eens aan de verreikende gevolgen van bijvoorbeeld het relatief onbevooroordeeld Europees Hof en wat zou een nog meer onbevooroordeeld wereldtribunaal kunnen zijn.
Rechters zouden door het volk gekozen moeten worden voor een bepaalde tijd.
Dit is helemaal geen schending van de scheiding der machten.
Zolang je maar niet tegelijk rechter en volksvertegenwoordiger bent is er helemaal niets mis.
Wie bewaakt de bewakers?
 
Militaire democratie:
 
Militaire democratiebestaat niet, ze is altijd de dictatuur van de oorlogslogica.
Militairen camoufleren vaak hun macht en vechthonger, onder het mom van democratie.
Oorlog wordt gewettigd door een opgezette regeringsorganisatie, zodat moord op grote schaal niet als misdaad maar als plicht wordt gezien.
Deze opgezette regeringsorganisatie kan ook bij “interne twist” (revolutie) ordes geven om op eigen volk te schieten, dit is uiteraard nooit te rechtvaardigen.
 
Referenda of burgerstemmingen:
 
Referenda of burgerstemmingen zijn het meest democratisch, zonder het individu te beïnvloeden uiteraard, informatie en geen manipulatie.
Dit in de veronderstelling dat het individu een beetje op de hoogte is van de gestelde problematiek.
Daarom wordt het voor de moderne en intelligente democratische samenleving inderdaad noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.