Vervoerregio Amsterdam zwaar in de Fout!

Di 6 September 2022 05:28 | Astrid Essed | 89 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
VERVOERREGIO AMSTERDAM STEUNT BEZETTINGS EN APARTHEIDS
REGIME ISRAEL/VERLEENT CONCESSIE ZAANSTREEK-WATERLAND
AAN FOUT BEDRIJF EBS
AMTWOORD ASTRID ESSED OP REACTIE  VERVOERREGIO AMSTERDAM
ZIE OOK
INLEIDING
In juni anno Domini 2022 heeft ondergetekende aan Vervoerregio Amsterdam
de Eis gesteld, geen concessie te verlenen aan EBS voor het vervoer van
reizigers in Zaanstreek-Waterland.
Reden?
Omdat EBS als dochter van Egged Bus Systems [het  Besmette Hoofdbedrijf, dat 
opereert in de illegale Israelische nederzettingen], betrokken is bij
het Israelische bezettings en apartheidseconomie [1]
Na enkele weken [ook in juni] kreeg ik een reactie van Vervoerregio Amsterdam,
via de heer Trouw [Informatiebeheer] namens de Directie, waaruit bleek, dat ondanks mijn bezwaren en van anderen] de concessie TOCH aan EBS was verleend. [2]
Uiteraard heb ik dat er niet bij laten zitten en ben ik in de pen geklommen,
hetgeen heeft geresulteerd in een pittige tegenreactie, die ook
een waarschuwing voor de toekomst inluidt!
Dit onder het notenapparaat
Maar voor de Astrid Essed attack:
Onder A mijn aanvankelijke protestbrief
Onder B het antwoord van Vervoerregio Amsterdam
En dan dus uiteindelijk, onder C, de Astrid Essed Attack op  Vervoerregio Amsterdam
VEEL LEESPLEZIER, LEZERS!
ASTRID ESSED
NOTEN
[1]
GEEN EBS BUSSEN IN REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND!/
EBS STEUNT APARTHEIDS EN NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL
ASTRID ESSED
6 JUNI 2022
BOVENSTAANDE PROTESTBRIEF IN MAILVORM [ZOALS
VERZONDEN]
[2]
ANTWOORD VERVOERREGIO AMSTERDAM OP PROTESTMAIL
BRIEF ASTRID ESSED OVER DEELNAME EBS AAN BESTEDING
CONCESSIE ZAANSTREEK-WATERLAND
ASTRID ESSED
A
B
ANTWOORD VERVOERREGIO AMSTERDAM OP PROTESTMAIL
BRIEF ASTRID ESSED OVER DEELNAME EBS AAN BESTEDING
CONCESSIE ZAANSTREEK-WATERLAND
ASTRID ESSED
TEKST:

”Datum 29 juni 2022 

Onderwerp Uw kenmerk uw email d.d. 6 juni 2022 

Ons kenmerk 2022/16852/AS 

Onderwerp:

deelname EBS aanbesteding concessie Zaanstreek-Waterland Inlichtingen 020 – 5273 700 info@vervoerregio.nl

 Bijlagen –  

  Geachte Astrid Essed, 

Op 6 juni 2022 heeft u een email gestuurd waarin u uw zorgen heeft geuit over de deelname van vervoerder EBS Public Transportation B.V. (‘EBS’) aan de aanbesteding van de concessie voor het openbaar vervoer in de regio Zaanstreek-Waterland. 

U stelt in uw email dat Egged, het moederbedrijf van EBS, zich schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen door busvervoer te verzorgen in bezet Palestijns gebied, en EBS – als dochteronderneming van Egged – hier betrokkenheid bij heeft. U doet daarbij een dringend beroep op de Vervoerregio om EBS uit te sluiten van deze aanbesteding. 

We hebben zorgvuldig naar uw verzoek gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

 In deze brief lichten wij toe hoe wij tot deze conclusie zijn gekomen. 

De Vervoerregio kan een inschrijver van deelname aan een aanbesteding uitsluiten indien een of meerdere uitsluitingsgronden uit de Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn. 

De Vervoerregio heeft bij de aanbesteding van de concessie Zaanstreek-Waterland zowel de verplichte als facultatieve uitsluitingsgronden uit de Aanbestedingswet toegepast, waaronder de uitsluitingsgrond van artikel 2.87, eerst lid, onder c (‘ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep’). 

De Vervoerregio heeft de inschrijvingen zorgvuldig getoetst aan deze uitsluitingingsgronden.

 Inschrijvers is gevraagd door middel van een Gedragsverklaring Aanbesteden aan te tonen dat de uitsluitingsgronden die betrekking hebben op de integriteit van ondernemers niet van toepassing zijn. In de door EBS overgelegde Gedragsverklaring Aanbesteden is door de Minister van Justitie en Veiligheid verklaard dat er geen bezwaren zijn tegen EBS in verband met deelname aan aanbestedingen.

BLADZIJDE 2

VERVOERREGIO AMSTERDAM

  Ons kenmerk 2022/16852/AS Pagina 2 van 2  

Uit de rechtspraak volgt dat een inschrijver niet mag worden uitgesloten vanwege het feit dat een moedermaatschappij of een andere rechtspersoon binnen dezelfde groep een ernstige beroepsfout heeft begaan, waarbij de inschrijver zelf niet betrokken is geweest.1 

Kortom, er is geen grondslag voor uitsluiting van EBS op grond van artikel 2.87, eerste lid, onder c van de Aanbestedingswet 2012. 

De Vervoerregio heeft bij de beoordeling van de inschrijving van EBS geconstateerd dat geen van de uitsluitingsgronden op EBS van toepassing is, en heeft de inschrijving van EBS toegelaten tot de verdere beoordelingsprocedure. 

Op 23 juni 2022 heeft het dagelijks bestuur het bod van EBS als inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding aangemerkt en de concessie Zaanstreek-Waterland aan EBS verleend. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, 

Hoogachtend, T. de Vries secretaris-directeur 

BOVENSTAANDE TEKST IS AFKOMSTIG VAN HET DIRECT

HIERONDER VERMELDE PDF BESTAND:

file:///C:/Users/Essed/Downloads/16852_1-signed.pdf

C 
C
ASTRID ESSED ATTACK OP VERVOERREGIO AMSTERDAM!:
AAN
De heer D Trouw
Informatiebeheer
Vervoerregio
Amsterdam
Geachte heer Trouw
Bedankt voor uw reactie dd 29 juni, naar aanleiding van
mijn protestbriefmail dd 6 juni tav de deelname EBS aanbesteding aan 
de concessie Zaanstreek-Waterland 
Ik ontving onderstaande mail van u [1], waarop nu mijn reactie
Deze is gericht aan de heer de Vries, secretaris directeur van
Vervoerregio Amsterdam, die zich via een PDF bestand [2]
tot mij richtte
Wilt u zo vriendelijk zijn, er zorg voor te dragen, dat de heer de Vries mijn
reactie schrijven ontvangt?
Bij voorbaat vriendelijk bedankt 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
Thu, Jun 30 at 12:57 PM

Hierbij ontvangt u het digitaal getekende document deelname EBS aanbesteding concessie Zaanstreek-Waterland.

 

Met vriendelijke groet,

David Trouw

Informatiebeheer

Vervoerregio Amsterdam

[2] 
ZIE PDF BESTAND, zoals ik het ontving via de heer Trouw
file:///C:/Users/Essed/Downloads/16852_1-signed.pdf
Zie vermelding op mijn website
Eveneens aangehecht als Word Document
HIERBIJ MIJN REACTIE
REACTIE AAN DE HEER DE VRIES, SECRETARIS DIRECTEUR
VERVOERREGIO AMSTERDAM
AAN:
Het Dagelijks Bestuur van Vervoerregio Amsterdam
Tav de heer de Vries
Secretaris directeur van Vervoerregio Amsterdam
Onderwerp:
Mijn reactie op uw antwoord dd 29 juni 2022 op mijn brief dd 6 juni met als eis uitsluiting
deelname van EBS aan de aanbesteding van de concessie
voor het openbaar vervoer in de regio Zaanstreek-Waterland
Geachte heer De Vries
''Liever te laat dan nooit'', zegt een Oud Vaderlands Spreekwoord
Mijn late reactie wordt deels verklaard door mijn drukke tijdsschema
Want naast uw organisatie zit ik meer organisaties/bedrijven op
de huid, die via drogredenaties en/of uitvluchten trachten hun betrokkenheid
bij het onrecht in Palestina goed te praten, dan wel te bagatelliseren.
Als u dus, na mijn aanvankelijk schijnbaar zwijgen op uw antwoord
op mijn protestbrief aan u [1], dacht, van mij af te zijn, dan vergist u zich deerlijk.
Ook in de toekomst zal u van mij niet af zijn, bereidt u zich daar maar
alvast op voor:'
NIET WELLEVEND
Wellicht van ondergeschikt belang, maar toch niet zonder betekenis
Ten eerste, meneer de Vries, vind ik de wijze van beantwoording van
mijn protestbrief, waarin geformuleerd de u bekende eis, weinig
elegant en zelfs onwellevend:
Niet alleen neemt u niet eens de moeite, mij
persoonlijk te antwoorden en scheept u daar uw medewerker Informatiebeheer
mee op, daarnaast krijg ik uw reactie niet direct, maar via een PDF Bestand.
Ik vind dat een gebrek aan respect.
Tenslotte heb ik ook de moeite genomen, u langs de reguliere weg
aan te schrijven en een dergelijk direct antwoord verwacht ik van u ook.
Maar dat is nog het minst belangrijk
Nu naar de Hoofdzaken
VERVOERREGIO AMSTERDAM, MEDEPLICHTIG AAN ERNSTIGE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN
Het meest schandelijke vind ik het feit, dat u, ondanks door mij
en anderen terecht geuite bezwaren [2] het toch hebt bestaan,
de concessie Zaanstreek-Waterland te gunnen aan een besmet
bedrijf als EBS.
Ik citeer uit uw Brief/PDF Bestand aan mij
''Op 23 juni 2022 heeft het dagelijks bestuur het bod van EBS als inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding aangemerkt en de concessie Zaanstreek-Waterland aan EBS verleend.'' [3]
U moet zich schamen en bent hiermee voor mij en anderen moreel
willens en wetens medeplichtig aan de door Moederbedrijf Egged 
gepleegde mensenrechtenschendingen in bezet Palestijns gebied. [4]
Want komt u bij mij niet aanzetten met bagatelliseringen als
artikel 2.87 uit de Aanbestedingswet, onder andere luidende
''De aanbestedende dienst kan een inschrijver of gegadigde uitsluiten van deelneming aan een overheidsopdracht of een aanbestedingsprocedure op de volgende gronden:
.....
''de inschrijver of gegadigde heeft in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan die door de aanbestedende dienst aannemelijk kan worden gemaakt; [5]
Met dergelijke flutargumenten tracht u mijn bezwaren en van anderen
te ridiculariseren, want het gaat hier niet om een ''ernstige fout'', die
EBS gemaakt zou hebben.
WAS dat maar zo, zou ik willen zeggen:
Het gaat hier om de onderdrukking van de bezette Palestijnse bevolking,
die niet alleen onrechtmatig wordt bezet door Israel, maar ook
dagelijks wordt geterroriseerd door kolonisten, bewoners dus
van de illegale nederzettingen [6], waar het moederbedrijf van EBS, Egged 
haar busonderneming heeft!
Het enkele feit, dat EBS de dochter van Egged is en dus volgens uw
redenaties niet rechtstreeks verantwoordelijk, is slechts het Spelen
met Woorden.
EBS is ONDERDEEL van Egged, kan daarvan niet worden losgezien
en is dus wel degelijk betrokken bij de misdaden van Egged.
Want uw bagatelliserende opmerking als zou Egged een
''ernstige beroepsfout'' hebben begaan [7] is, vergeef mij het
woord, natuurlijk flauwekul.
Het faciliteren van diensten aan een bezettingsstaat, die Israel is,
het faciliteren van Diensten in bezet gebied, waar de bezette Palestijnse
bevolking dagelijks slachtoffer is van apartheid [8] en ernstige terreur [9]
is een misdaad.
Een MISDAAD, meneer de Secretaris Directeur, geen ''Beroepsfout'' [10]
Laat dat maar eens goed tot u doordringen!!!
TENSLOTTE"
Dat u, ondanks mijn zeer valide bezwaren en die van anderen [11], dat het niet aangaat, zaken te doen met de niet van het Moederbedrijf losstaande
bedrijf EBS, dat [door het Moederbedrijf Egged] is verbonden met
het zaken doen met een bezettings en apartheidsregime [12], toch kiedst
voor de samenwerking met EBS en het Lef heeft, dat in een brief
aan mij te vermelden, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is [13],
laat uw morele failliet zien.
Dat u zich daarbij beroept op allerlei formele regeltjes
[natuurlijk zal een bedrijf als EBS de zaak naar de vorm laten kloppen,
dat doen Schurken wel vaker] ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid en medeplichtigheid aan Apartheid. [14]
Daar mag u het mee doen.
Denk overigens niet, dat dit het laatste protest was tegen uw
praktijken,
Ook in de toekomst zullen ik en anderen paraat blijven.
Wij houden u in de gaten.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed