KLM medeplichtigheid aan uitzetting A. Mavinga naar onveilig Angola dd 16 september/Brief aan KLM

Di 16 September 2014 02:29 | Astrid Essed | 2762 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING A. MAVINGA 

NAAR ONVEILIG ANGOLA/BRIEF AAN KLM
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE HEER A. MAVINGA NAAR ONVEILIG ANGOLA
DD DINSDAG 16 SEPTEMBER   2014
 
Geachte Directie
Geacht Management
 
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van de heer A. Mavinga
dd dinsdag 16 september [vandaag dus] naar Angola. [1]
 
 
 
 
Gegevens:
 
Vertrekdatum: 16 september 2014
Tijd: 21.10
Vluchtnummer KLM 581
 
 
Dit ondanks de slechte mensenrechtensituatie in Angola [2]
die voor u een reden zou moeten zijn, niet mee te werken aan de uitzetting.
Daarnaast is er nog zijn hachelijke persoonlijke situatie.
Mavinga is 15 jaar geleden gevlucht naar Nederland, omdat
hij niet wilde deelnemen aan de oorlog in Angola en is inmiddels
vader van drie dochters, van wie hij dan nu wordt gescheiden.
De kans is groot, dat hij in Angola ernstige problemen krijgt
vanwege zijn weigering tot vechten. [3]
Maar los daarvan is er de slechte mensenrechtensituatie
in het algemeen, waarvan hij gemakkelijk de dupe kan worden.
Uit het volgende zal blijken, dat, kritische mensen niet
op prijs worden gesteld.
 
MENSENRECHTEN
 
AMBTSBERICHT MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
 
Met de mensenrechtensituatie in Angola is het deplorabel
gesteld.
Zo vermeldt het Algemeen Ambtsbericht van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken dd juni 2008, dat er sprake is
van onvoldoende toegeruste rechtsgang.
Verder maken leger en politiefunctionarissen zich systematisch schuldig
aan onrechtmatige arrestaties en detenties, mishandelingen
afpersing, verkrachtingen en incidenteel, doodslag.
Naar deze wandaden wordt lang niet altijd onderzoek ingesteld,
waardoor de mensenrechtenschenders de hand boven het
hoofd gehouden wordt.
Zie bladzijde 32, Algemeen Ambtsbericht Angola dd juni 2008,
onder de kop ''Nalevingen en schendingen''
Het Algemeen Ambtsbericht vermeldt op bladzijde 34, dat vrijheid
van meningsuiting zeer beperkt is, doordat de informatie in handen is
van Staatsmedia en de onafhankelijke pers op allerlei
manieren wordt onderdrukt en geintimideerd.
 
HUMAN RIGHTS WATCH
 
 
Dat deze situatie tot in deze tijd voortduurt bewijst wel het Jaarrapport
2014 over Angola van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. 
[4]
Daarin wordt gesproken over de schending van de vrijheid van meningsuiting,
met de daarmee gepaard gaande arrestaties en mishandelingen. [5]
Ook wordt bericht over willekeurige arrestaties en verdrijvingen van
groepen mensen uit hun woongebied. [6]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
 
Ook Amnesty International wijst er op, dat de willekeurige arrestaties,
detenties, folteringen en verdrijvingen van groepen mensen uit hun woongebied, nog steeds plaatsvinden. [7]
 
Het is duidelijk, dat het immoreel en onacceptabel is, medewerking te 
verlenen aan de uitzetting van een vluchteling naar een land waarin zulke ernstige mensenrechtenschendingen plaatsvinden.
 
UW VERANTWOORDELIJKHEID
 
 
 
In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts
de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op het
uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [8]
 
 
Welnu, Geachte heer, mevrouw, die vlieger gaat niet op!
 
 
Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.
 
Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchteling van dien.
 
Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.
 
 
 
TENSLOTTE:
 
 
 
De feiten zijn u opnieuw gepresenteerd, zoals reeds eerder in correspondentie met u, in verband met de uitzettingen naar andere onveilige landen
en/of oorlogsgebieden. [9]
 
 
 
 
 
Aan u dus het dringende verzoek,  niet mee te werken aan de uitzetting
van de heer A. Mavinga op 16 september [vandaag dus], noch aan andere uitzettingen
door de Nederlandse Overheid naar onveilige en oorlogsgebieden.
 
 
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.
 
U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
 
 
Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van de
Nederlandse Overheid naar Angola en andere onveilige en oorlogsgebieden 
draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de heer A. Mavinga
en anderen overkomt.
 
 
 
Dan hebt u bloed aan uw handen.
 
 
Een dringende oproep verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzetting van de heer A. Mavinga en anderen.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
[1]
 
''
 De IND gaat voor de derde keer een poging wagen om Antonio Mavinga te deporteren.
.......
.......
Morgen, 16-09-2014, zal deze vader van 3 dochters, ingezetene voor 15 jaar in Nederland, om 21:10 – het vluchtnummer is KLM581''
 
OCCUPY ROTTERDAM
NIEUWE ACTIES TEGEN KLM NOODZAKELIJK OM DOCHTERS
HUN PAPA NIET TE LATEN VERLIEZEN
 
 
 
[2]
 
AMBTSBERICHT MINISTERIE VAN BUITENLANDSE
ZAKEN DD JUNI 2008
 
Hierin wordt gesproken over ernstige mensenrechtenschendingen
door politie en legerfunctionarissen
zoals willekeurige arrestaties, intimidatie, mishandelingen,
verkrachtingen en doodslag [blz 32]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2014/ANGOLA
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2014/ANGOLA
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2014/ANGOLA
 
 
 
 
''Angola has not fulfilled its commitment to investigate and end arbitrary arrests, detentions and torture. Police and security forces continue to violate human rights with the same apparent impunity that marked the last review period. Despite Angola’s acceptance of recommendations, forced evictions continue to occur and the suppression of freedom of association and assembly, as well as freedom of expression and freedom of the press, have been intensified by the authorities.''

AMNESTY INTERNATIONAL
ANGOLA: AMNESTY INTERNATIONAL
SUBMISSION FOR THE UN UNIVERSAL PERIODIC
REVIEW 20TH SESSION OF THE UPR WORKING
GROUP, OCTOBER-NOVEMBER 2014

[3]

ACHTERGRONDSITUATIE A. MAVINGA

OCCUPY ROTTERDAM
KOM IN ACTIE EN HELP VOORKOMEN, DAT POLITIEK
VLUCHTELING, VADER VAN DRIE DOCHTERS, DIE HIER
GEBOREN ZIJN, VRIJDAGAVOND WORDT UITGEZET
4 SEPTEMBER 2014


OPMERKING:
De uitzettingen van Mavinga zijn tot twee keer toe opgeschort.
 
 
 
 
[4]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2014/ANGOLA
 
 
 
[5]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2014/ANGOLA
 
 
 
[6]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2014/ANGOLA
 
 
 
[7]
 
''Angola has not fulfilled its commitment to investigate and end arbitrary arrests, detentions and torture. Police and security forces continue to violate human rights with the same apparent impunity that marked the last review period. Despite Angola’s acceptance of recommendations, forced evictions continue to occur and the suppression of freedom of association and assembly, as well as freedom of expression and freedom of the press, have been intensified by the authorities.''

AMNESTY INTERNATIONAL
ANGOLA: AMNESTY INTERNATIONAL
SUBMISSION FOR THE UN UNIVERSAL PERIODIC
REVIEW 20TH SESSION OF THE UPR WORKING
GROUP, OCTOBER-NOVEMBER 2014

[8]
 
''Onze referentie:6397669001

Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/
REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[9]
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEE
DD 30 JANUARI/BRIEF AAN KLM
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIG
GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN
24 JARIGE AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 


MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING 
SOMALISCHE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE
ASTRID ESSED

Meer van Astrid Essed