Boycot Israelische producten/Brief aan Dirj van den Broek over verkoop Israelische producten

Zo 11 November 2012 13:18 | Astrid Essed | 3834 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

BOYCOT ISRAELISCHE PRODUCTEN/BRIEF AAN DIRK VAN DEN BROEK
OVER VERKOOP ISRAELISCHE PRODUCTEN
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla, 
 
VOORAF

Zoals u kunt zien, doe ik u onder P/S een brief toekomen, die ik heb gestuurd naar aanleiding van hun reclamecampagne voor Israelische producten in dit geval 
het merk Sabra Houmous enkele weken geleden 

In mijn schrijven wijs ik er Dirk van den Broek op, dat het immoreel is om 
producten te importeren en te verkopen uit Israel, dat het Internationaal 
al 45 haar aan zijn laars lapt door ondanks VN Resoluties zich terug te trekken uit sinds 
1967 bezet Palestijns gebied, weigert de internationaalrechtelijk illegale 
nederzettingen te ontmantelen en een misdadige Gaza Blokkade in stand houdt, die 
neerkomt op de uithongering van de Palestijnse burgerbevolking 

En niet te vergeten structurele Israelische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, zoals willekeurige militaire aanvallen op de Palestijnse burgerbevolking 
en de foltering van gevangenen 

Zolang Israel zich niet terugtrekt uit bezet gebied, de nederzettingen niet ontmantelt, 
de illegale Muur niet afbreekt, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen niet erkent 1 en de politiek-militair verantwoordelijken voor gepleegde oorlogsmisdaden niet berecht, dienen Supermarkten geen israelische producten te importeren en te 
verkopen 

Dirk van den Broek verschuilt zich in een reactie op eerdere protestbrieven achter de Nederlandse Overheid 
Ik vind dat laf afschuiven, aangezien Supermarkten zelf de keuze maken met welk land 
zij zaken willen doen 
Het moreel disfunctionneren van de Nederlandse/EU autoriteiten mag en kan geen criterium zijn 

Voor wie zelf Dirk van den Broek wil aanschrijven 

Zie de volgende gegevens: 

Klantenservice Lekker Doen 
tav Mariska Speekhoudt (Dirk v.d.Broek) 
E-mail: servicedesk@detailresult.nl 
Website: www.lekkerdoen.nl 
Telefoon: 0251- 278 799 

Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor uw moeite en solidariteit 

Vriendelijke groeten 

Astrid Essed 
 
P/S
 
Een brief van gelijke streklking geb ik Dekamarkt doen toekomen, vanwege [evenals
Dirk van den Broek] reclame voor Israelische producten
Albert Heijn is eveneens een geharde verkoper van Israelische producten,
en wordt terecht onder vuur genomen door het Nederlands Palestina Komitee
 
http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/173
 
Andere supermarkten, waar ik verkoop vanIsraelische producten heb geconstateerd zijn Vomar, Lidl en Migros 
 
 
 
AAN DE DIRECTIE VAN DIRK VAN DEN BROEK
EN KLANTENSERVICE ''LEKKER DOEN''
TAV MEVROUW M SPEEKHOUDT
 
UW VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN MET 
BARCODE 729
 
Geachte Directie en mevrouw Speekhoudt,
 
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Als klant van Dirk van den Broek werd ik in de week van 8-13 october onaangenaam
getroffen door uw reclamecampagne voor Israelische producten Sabra Houmous met
barcode 729
Hiermee draagt u willens en wetens bij tot de economische steun aan het reeds 45 jaar durende Israelische bezettingsregime, dat zich schuldig heeft gemaakt en nog maakt aan
onderdrukking, vernedering en oorlogsmisdaden
 
TE UWER INFORMATIE
ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHT
 
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het feit, dat Israel sinds 1967 [nu dus 45 jaar] de
Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza, alsmede
de Syrische Golan Hoogte bezet 
Dit ondanks de unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], waarin Israel werd opgeroepen,
zich terug te trekken uit alle in de juni oorlog van 1967 veroverde gebieden, waaronder de
Palestijnse en de Syrische Golan Hoogte
 
ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHT
NEDERZETTINGEN
 
Een destructief neveneffect van deze bezetting is geweest de sinds eind zestiger jaren 
in Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen, die in strijd zijn
met het Internationaal Recht [2] en in twee VN Resoluties, 446 [1979] en 452 [1979] zijn veroordeeld [3]
Naast die illegaliteit van de nederzettingen hebben zij gezorgd voor heel wat menselijke ellende, omdat zij tot stand zijn gekomen door massale Palestijnse landonteigeningen,
waardoor meer dan 100 000 Palestijnen van eigen huis en haard zijn verdreven
 
In het nieuws kunt u lezen, dat ondanks de internationaalrechtelijke illegaliteit van die nederzettingen en de VN Veiligheidsraadsveroordelingen Israel deze nederzettingen niet
alleen weigert te ontmantelen, maar nog heden ten dage vrolijk doorbouwt aan nieuwe en
bestaande uitbreidt [4]
 
ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHT/ONDERDRUKKING EN OORLOGSMISDADEN
 
Iedere bezetting waar ook ter wereld, dus ook de Israelische, impliceert onderdrukking, vernederingen, willekeur, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden
In Israel is hier sprake van een groot scala [bedenk, dat die bezetting nu al 45 jaar duurt], waarbij vooral berucht zijn de Israelische militaire invallen/expedities in de bezette
Westelijke Jordaanoever en Gaza
Ik verwijs uit een van de talrijke voorbeelden naar de in de Operatie Cast Lead [eind 2008/januari 2009] in Gaza gepleegde oorlogsmisdaden [5]
Maar deze zijn nog een tipje van de sluier 
 
Palestijnse gevangenen worden vastgehouden zonder vorm van aanklacht en
proces, wat als administratieve detentie [6] in strijd is met het Internationaal Recht
Ook is er structurele foltering van Palestijnse gevangenen [7]
 
 
ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHT
BLOKKADE VAN GAZA
 
Een van de ergste misdaden van het Israelische bezettingsregime is wel de sinds 2007
durende Blokkade van Gaza, waarbij de Gazaanse bevolking door de Israelische autoriteiten
systematisch wordt afgesneden van voedsel, medicijnen, brandstof en andere eerste
levensbehoeften
Dit is niet alleen wreed en inhumaan, maar ook als collectieve straf en uithongering van de
burgerbevolking als middel van oorlogvoering 
verboden volgens het Internationaal Recht [8]
 
Dat Israel zo nu en dan de Blokkade wat verlicht [9]  is een stap in de goede richting, maar niet voldoende 
Het moet in zijn geheel worden opgeheven
Want de uithongering van een burgerbevolking, op welke gronden ook, is verachtelijk
en een misdaad
 
UW MORELE VERPLICHTING, ISRAELISCHE PRODUCTEN UIT DE SCHAPPEN TE HALEN
 
Gezien Israel's status van bezettende macht, de aantoonbaar gepleegde oorlogsmisdaden,
de landroof [nederzettingen]. de illegale Muurbouw [10] en de uithongering van de Palestijnse burgerbevolking moge duidelijk zijn, dat iedere politieke en/of economische steun aan Israel, of het nu direct investeren in de economie is of het importeren/verkopen van Israelische producten, medeplichtig maakt aan Israels misdaden
 
Dat geldt ook voor u, Directie van Dirk van den Broek, waaronder de klantenservice ressorteert
 
Op eerdere mails, die u daarop wezen [zie hieronder een excerpt van uw reactie [11]
kwam van u de volgende reactie [waarvan excerpt]
 
''Dirk van den Broek is geen politieke organisatie, de kwestie ligt primair bij de overheid. Israel en Palestijnse gebieden zijn niet door de overheid benoemd tot landen waarvanuit een importverbod geldt. Voor Dirk van den Broek is dit leidend. Bovendien is dit een politieke situatie waar wij moeilijk over kunnen oordelen.''

Met alle respect:

Dit is een laffe wijze van zich verschuilen achter de Overheid, aangezien u als Supermarkt hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft en zelf een keuze maakt of u wel of geen producten wilt importeren uit Israel
Het feit, dat de Overheid kennelijk de mensenrechten en het Internationaal Recht hier aan zijn laars lapt, is geen excuus of rechtvaardiging voor u, dit ook te doen

Bovendien is uw opmerking ''dat u moeilijk kunt oordelen over de politieke
situatie'' ongefundeerd
Juist in deze tijd met uitgebreide nieuwsinformatie op radio, TV, papieren kranten
en Internet, is het voor ieder weldenkend mens, organisatie en of Supermarkt/winkelketen mogelijk tot een afgewogen oordeel te komen

Hierijn wordt u nog geholpen door de betrouwbare en zeer deskundige informatie van gerennommeerde mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, Human Rights Watch en Btselem.org

www.amnesty.org

www.hrw.org

www.btselem.org [Israelische mensenrechtenorganisatie, gespecialiseerd in Israel]

Leest u hun rapporten en persberichten maar eens goed
Dan kunt u niet meer beweren ''er geen oordeel over te kunnen vormen''

 
UW MORELE VERPLICHTING

In bovenstaande is het al gezegd
U kunt u niet meer verschuilen achter de Overheid en het is uw morele verplichting, te handelen conform de universele mensenrechten en producten
van een Staat, die op zo grove wijze het Internationaal Recht schendt, niet meer 
te importeren of te verkopen

Dat geldt voor producten uit de illegale nederzettingen, maar ook voor producten uit bezettingsstaat Israel zelf

Zolang Israel het Internationaal Recht aan zijn laars lapt en weigert, de 
bezetting van de Palestijnse gebieden op te geven, daarnaast ook nogeens het land van de Palestijnse burgerbevolking steelt [nederzettingen], de Palestijnse burgerbevolking uithongert [Gaza Blokkade] en een door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag veroordeelde Muur bouwt, die ook de Palestijnse bevolking op allerlei manieren dupeert [12] hoort u geen zaken te doen met Israel

Doet u dit toch, dan bent u niet alleen moreel, maar ook politiek [want u
ondersteunt een bezettingsstaat economisch] verantwoordelijk voor het leed, door
Israel aan de Palestijnse bevolking aangedaan

Ik hoop, dat u dit niet op uw geweten wilt dragen en de juiste keuze naakt

Ziehier nog de link naar een lijst van Israelische producten, die niet meer in uw schappen thuishorenAangezien u zegt [zie noot 11] via de Belangenorganisatie van Supermarkten [het CBL] in
dialoog te zijn met een aantal organisaties, waaronder het SOMO en het Nederlands Palestina Komitee,
gaat deze brief cc naar deze organisaties
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
 
 
Vriendelijke groeten en beterschap in uw importbeleid toegewenst
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
[1]
 
Ondanks de Israelische militaire terugtrekking uit Gaza in 2005 is Israel volgens het Internationaal Recht nog steeds bezettende macht, aangezien het de grenzen en het
luchtruim van Gaza controleert
 
 
 
Zie
 
''12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?

Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren. Israël zal effectieve militaire en administratieve controle over de Gazastrook blijven uitoefenen door: 

- de controle of het behoud van het recht op de controle over het luchtruim; 
- de controle of het behoud van het recht op de controle over de kuststrook; 
- het behoud van het recht om invallen in de Gazastrook te doen; 
- het regelen van het passeren van personen en goederen door internationale grenzen, of het behoud van het recht om dit te doen; 
- de controle over overheidsfuncties: migratie, handel en fiscale politiek; 
- het opleggen van de Palestijnse infrastructurele afhankelijkheid wat betreft water en elektriciteit; 
- de controle over de Philadelphi corridor in Rafah. ''

 

Bron:

 

VRAAG EN ANTWOORD

ISRAEL'S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZA STROOK

BRIGITTE HERREMANS

 

http://www.politics.be/duiding/596/

 

 


[2]


Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve, zijn alle in bezet Palestijns gebied gebouwde

nederzettingen illegaal


4e Conventie van Geneve


http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

 

Bron website van het Internationale Rode Kruis

 

www.icrc.org

 

ZIE OOK HUMAN RIGHTS WATCH OVER DE ILLEGALITEIT

VAN DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED

 

''Article 49 of the Fourth Geneva Convention prohibits the establishment of settlements in occupied territory. ''


HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAEL: REJECT SETTLEMENTS REPORT

18 JULI 2012


http://www.hrw.org/news/2012/07/18/israel-reject-settlements-report

 

ZIE BTSELEM.ORG, ISRAELISCHE MENSENRECHTENORGANISATIE OVER

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

 

www.bstelem.org

 

SETTLEMENTS AND LAND

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN INTERNATIONAL LAW

 

http://www.btselem.org/settlements/international_law

 

 

[3]

 

WIKIPEDIA

 

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446, 1979

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

 

Zie ook Engelstalige tekst

 

''Determines that the policy and practices of Israel in establishing settlements in the Palestinian and other Arab territories occupied since 1967 have no legal validity and constitute a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East;''

.................

..................

''Calls once more upon Israel, as the occupying Power, to abide scrupulously by the 1949 Fourth Geneva Convention, to rescind its previous measures and to desist from taking any action which would result in changing the legal status and geographical nature and materially affecting the demographic composition of the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem, and, in particular, not to transfer parts of its own civilian population into the occupied Arab territories;

 

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/BA123CDED3EA84A5852560E50077C2DC

 

WIKIPEDIA

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452, 1979

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

 

Zie ook Engelstalige tekst

 

 

''Considering that the policy of Israel in establishing settlements in the occupied Arab territories has no legal validity and constitutes a violation of the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949''

........................

........................

''Calls upon the Government and people of Israel to cease, on an urgent basis, the establishment, construction and planning of settlements in the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem''


http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/0B7116ABB4B7E3E9852560E5007688A0

 

 

 

 
[4]
 
METRONIEUWS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTING WESTOEVER UIT
6 JUNI 2012
 
 
''Alle nederzettingen in bezet gebied zijn volgens internationaal recht illegaal.''

Bron:

VOLKSKRANT
ISRAEL BREIDT ILLEGALE NEDERZETTINGEN UIT
4 APRIL 2012

 
 
[5]
 
 
BTSELEM.ORG
GAZA STRIP
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC. '08 TO 18 JAN. '09
 
 
 
 
GAZA
VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2009
 
 
 
[6]
 
''Israel's use of administrative detention blatantly violates these restrictions. It is carried out under the thick cover of privilege, which denies detainees the possibility of mounting a proper defense.

Bron:

BTSELEM.ORG

ADMINISTRATIVE DETENTION

 
 
[7]
 
BTSELEM.ORG
 
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
 
 
 
[8]
 
BLOKKADE GAZA/COLLECTIEVE STRAF
 
Artikel 33, 4e Conventie van Geneve, verbiedt een collectieve straf
Zie 4e Conventie van Geneve
 
 
Ook is uithongering van de burgerbevolking verboden volgens artikel 54,
1e Additionele Protocol bij de Conventies van Geneve
 
 
 
 
 
''Israel’s decision to limit fuel and electricity to the Gaza Strip in retaliation for unlawful rocket attacks by armed groups amounts to collective punishment against the civilian population of Gaza, in violation of international law, and will worsen the humanitarian crisis there, Human Rights Watch said today.''

Bron:
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH 
ISRAEL'S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR 
29 OCTOBER 2007 
BBC NEWS 
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES 
10 December 2008 


''The UN special rapporteur on human rights in the Palestinian territories has said Israel's policies there amount to a crime against humanity. 
Richard Falk's statement came as UN human rights delegates urged Israel to take nearly 100 measures including ending its blockade of the Gaza Strip. '' 

 
 
BTSELEM.ORG
THE SIEGE ON GAZA
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
ISRAEL GAZA BLOCKADE MUST BE COMPLETELY LIFTED 
17 JUNI 2010 

 
 
HUMAN RIGHTS WATCH 
ISRAEL/GAZA/EASING BLOCAKDE OF IMPORT A FIRST STEP 
21 JUNI 2010 


 
 
THE INTERNATIONAL RED CROSS 
ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES: PROVIDING SUPPORT 
IN GAZA AND MONITORING DETAINEES IN HUNGER STRIKE 
15 AUGUSTUS 2012 


 
 
[9]
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
ISRAEL GAZA BLOCKADE MUST BE COMPLETELY LIFTED 
17 JUNI 2010 

 
 
[10]
 
ILLEGALE ISRAELISCHE MUURBOUW
 
BTSELEM.ORG
SEPARATION BARRIER
 
OPINION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
 
 
 
[11]
 
 
REACTIE DIRK VAN DEN BROEK OP EERDERE PROTESTBRIEVEN 
OVER DE VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN MET BARCODE 729
 
 
Geachte heer en mevrouw ...... [om privacyredenen verwijderd],
 
Dirk van den Broek is geen politieke organisatie, de kwestie ligt primair bij de overheid. Israel en Palestijnse gebieden zijn niet door de overheid benoemd tot landen waarvanuit een importverbod geldt. Voor Dirk van den Broek is dit leidend. Bovendien is dit een politieke situatie waar wij moeilijk over kunnen oordelen. Daarnaast hebben we geen rechtstreeks contact met de leveranciers uit Israel. Eventuele naleving is hierdoor door ons niet te controleren.
 
Graag wil ik u laten weten dat de belangenorganisatie van de supermarkten, het CBL, ook namens Dirk van den Broek een dialoog is gestart bij het OESO-meldpunt bij het ministerie van EL&I met aantal organisaties waaronder SOMO en Nederlands Palestina Comite.
 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze reactie, dan kunt u ons daarover altijd bellen. Als u dan het meldingsnummer paraat heeft, kunnen wij uw melding snel terugvinden. U kunt ook uw vragen of opmerkingen naar ons e-mailen. Dat doet u door te reageren op deze e-mail.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mariska Speekhoudt
 
 
[12]
 
 
BTSELEM.ORG
 
THE SEPARATION BARRIER
 

Meer van Astrid Essed