Ruimtetijd en actie

Zo 21 Januari 2007 11:30 | louise | 3930 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De kloof wetenschapfilosofie en filosofie raakt ons vandaag de dag nog steeds doordat de filosofie wetenschappers, erg weinig van geestelijke zaken willen weten.

De filosoof Descartes verbreedde de kloof tussen wetenschap en de geest. Zodoende viel de bijl. EEn en dezelfde medaile(de werkelijkheid) werd in twee gespleten.

Mijn artikel begint met de principes van de wetenschapfilosofie om tot de geest te komen als bewijs dat wetenschap en geest niet alleen naast elkaar kunnen maar dat ze elkaar juist aanvullen.

Door het werk van Einstein weten we intussen dat de begrippen ruimte en tijd niet absoluut zijn. Ze variëren afhankelijk van de beweging van de waarnemer.
De filosoof Kant voorzag dit al honderd jaar voor Einstein. Hij concludeerde dat ruimte en tijd het dimensionale kader vormen waarbinnen de geest zijn ervaringen samenstelt, deze zijn in het waarnemingsproces ingebouwd, en we kunnen niet anders denken dan in ruimte en tijd. Ruimte en tijd zijn echter geen aspecten van de werkelijkheid. Die werkelijkheid is, volgens Einstein, iets anders, iets wat hij ''ruimtetijd'' noemde.
Wanneer deze ruimtetijd wordt waargenomen, verschijnt deze als ruimte en tijd. Maar hoeveel ruimte en tijd wordt waargenomen staat niet vast; dat hangt af van de beweging van de waarnemer.(relativiteit)
Ruimte en tijd en ook materie bezitten geen absoluut objectieve status maar hoe staat het dan met energie? Energie wordt door de fysici gedefinieerd als de potentie om arbeid te verrichten, dat wil zeggen, verandering teweeg brengen. We kennen verschillende vormen van energie; kinetische energie, potentiële energie, chemische energie, elektrische energie, warmte energie,stralingsenergie. Wat de fysici niet meten is de energie op zicht; ze meten alleen de veranderingen die ze aan de energie toeschrijven. Energie wordt vaak een fundamentele eigenschap van de kosmo genoemd. Maar dat blijkt een vergissing te zijn want volgens de beroemde formule E=mc2zijn energie en massa onderling uitwisselbaar.


De kwantumtheorie biedt nadere aanwezigen over de aard van de energie want het woord kwantum betekend gewoon; de kleinst mogelijk hoeveelheid energie maar in feiten een kwantum actie.
Actie is een fysieke grootheid als, afstand, snelheid, momentum, kracht van de fysica maar ook van de wiskunde, maar in de wiskunde lessen werd er helaas niet zoveel aandacht aan geschonken. Actie is het momentum van een object vermenigvuldigd met de afstand die het afleg, ofwel de energie van het object vermenigvuldigd met de tijd gedurende welke het zich voortbeweegt. Voorbeeld:de hoeveelheid actie in een bal die over een voetbalveld wordt geschoten, is groter dan die van dezelfde bal wanneer deze zich maar over de helft van de afstand verplaatst. Als je de massa van de bal verdubbelt, dan verdubbel je ook de actie.
De hoeveelheid actie in een kwantum is dus erg klein maar het is altijd exact dezelfde hoeveelheid. Het lijkt ongelofelijk maar dit is een van de weinige absolute waarden die bestaan.
Het nulpuntenergieveld is dan ook geen potentieel energieveld maar een potentieel kwamtumveld, een veld van potentiële actie!
Een foton is een enkel kwantum licht, maar de energie die verband houdt met een foton varieert enorm. Een gammastraal-foton, bijvoorbeeld, bevat biljoenen malen meer energie dan een radiogolf-foton.Ieder foton en elk kwantum is een identieke eenheid in actie.
Wat wij als kleur waarnemen is de interpretatie van onze hersenen wanneer een foton wordt geabsorbeerd door het netvlies van het oog. De hoeveelheid verandering is afhankelijk van de frequentie;daarom zeggen we dat verschillende kleuren corresponderen met verschillende frequenties van het licht.

Conclusie:

Om dit alles samen te vatten zou je het zo kunnen stellen; onze ervaring is een voorstelling van de geest, een vorm die in het bewustzijn verschijnt. deze mentale vormen bestaan niet uit stoffelijke substantie, maar uit geestsubstantie. We stellen ons voor dat de buitenwereld overeenkomt met de vormen die in het bewustzijn verschijnen, maar wat daarbuiten is blijkt in bijna elk aspect totaal te verschillen van de beelden die in de geest worden gevormd.
Wat ons toeschijnt als dimensies en kenmerk van de stoffelijke wereld zoals: ruimte, tijdmaterie, energie-zijn slechts fundamentele dimensies en kenmerken van die vormen die in het bewustzijn verschijnen.

Aanvulling:

Het onzekerheidsprincipe.

Een van de fundamentele wetten van de kwamtumfisika zegt dat een gebeurtenis in de  subatomaire wereld in alle mogelijke toestanden tegelijk existeert, totdat de daad van warneming of meting de onbepaalde gebeurtenis bevriest tot een bepaalde toestand.

In de klassieke fysica werden alle eigenschappen van een object gemeten. Maar wanneer je op kwamtumniveau een eigenschap meet , zoals snelheid, kun je andere eigenschappen zoals locatie, niet meer precies bepalen. Het onzekerheidsprincipe (Werner Heisenberg) zegt dat hoezeer je ook je best doet, je geen precieze metingen kunt krijgen van zowel snelheid als positie.

 Materie komt voort uit de geest;de geest komt niet voor uit de materie.vertaald uit :From Science to God

Bron: Peter Russel