VERTROUWEN IS LIEF HEBBEN.

Do 2 Februari 2006 08:35 | positief | 2420 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Er is veel gezegd over de komende veranderingen op Aarde die de planeet en de mensheid betreffen. Veranderingen die consequenties hebben voor al het leven en die ieder individu op Aarde voor keuzes plaatsen.

De planeet maakt zich op om haar gerechtvaardigde plaats weer in te nemen als de “parel van het zonnestelsel”, tijdens een heel natuurlijke maar wel uiterst belangrijke cyclusovergang die samenvalt met de huidige overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. De Aarde nodigt al het leven op de planeet uit hieraan deel te nemen. Maar anders dan aan de andere natuurrijken die de Aarde bevolken wordt aan de mensheid apart de bereidheid gevraagd mee te veranderen in lijn met de gigantische omwenteling die de planeet zal ondergaan, simpelweg omdat de mens van Godswege een vrije wil heeft gekregen en dus zelf moet beslissen.Al het oude gaat verdwijnen en een nieuwe Wereld is in aantocht. Of liever gezegd, de nieuwe Wereld staat al gereed als een klein paradijsje en wacht op de Nieuwe mens. Diegenen die zich dat realiseren en zich aan het voorbereiden zijn, kunnen als het ware “meeliften” met de hele transformatie opwaarts en deze nieuwe Wereld gaan bewonen. En diegenen die serieus het Pad der Rechtvaardigheid hebben bewandeld kunnen nog verder opstijgen naar hun eigenlijke Oorsprong en zich definitief Verlossen.De hele mensheid wordt geroepen om zich voor te bereiden op deze levensgrote utdagingen en veranderingen. Het bestaat uit het verwerven van een nieuwe positieve en vooral open levenshouding, respect jegens al het leven op Aarde, en het willen gaan Zoeken naar hun spirituele essentie. Het is de blik voorwaarts en opwaarts richten, zich willen informeren en zich uiteindelijk gaan realiseren wie zijn Ware Zelf is en dus wie men werkelijk is. Als gevolg hiervan zullen veranderingen gaan plaatsvinden in ieders persoonlijke en ieders spirituele leven. Op deze handreiking van de goddelijke Hiërarchie uit Liefde voor de mens past maar één antwoord: VERTROUWEN en OVERGAVE.Voorbereiding op VeranderingenWij beleven luisterrijke tijden. Op dit moment worden er mogelijkheden aangereikt voor een spiritueel bewustzijn dat ongekend is: een hele beschaving kan zich verheffen. Hoe geweldig deze gelegenheid is die wordt geboden, wordt pas goed duidelijk voor diegene die deze stap heeft gewaagd en zich is gaan informeren. Gewoon door te gaan zoeken. Wanneer iemand die stap zet, zal hij in al zijn vezels beseffen dat ook hij als vanzelfsprekend antwoorden krijgt. Het is alsof hij geroepen wordt en hij zich in wezen voorbereidt op het zich openstellen voor die “stille stem” die hem iets wil toefluisteren. Dit is het antwoord op de wens te willen zoeken naar de oorsprong van al het leven en naar onze Ware Zelf. Dit leidt ertoe dat wij ons stilaan realiseren dat alles om ons heen van een hogere orde is, Goddelijk is en dat wat we aanschouwen slechts één van de veelzijdige aspecten is van de hele Schepping. Wij zullen ervan doordrongen worden dat er naast onze bestaande zichtbare wereld, ook nog hele andere werelden zijn, geschapen door dezelfde Geest. En uiteindelijk breekt dat diepe inzicht door dat er bovenal nog een Goddelijk Koninkrijk bestaat waar ieder individu zijn oorsprong vindt. We gaan ons realiseren dat we een (klein) aspect zijn van die onmetelijke Bron in dat Koninkrijk en we zullen dat sterke innerlijke verlangen krijgen om die band weer te willen herstellen. Het is een magnetische aantrekkingskracht die ons drijft en die Kracht heet Liefde. We gaan beseffen dat onze Schepper alomvattende Liefde en Wijsheid is. We voelen dat we weer terug willen en ons willen verenigen met dat Huis van Liefde. Een waarlijke Hereniging na een lange, lange tijd. Het is een terugkeer naar HUIS.De voorbereiding op deze tocht zal moeten beginnen uit het beantwoorden van deze Roep tot Zoeken en het terugvinden van die andere levenshouding. Op dat moment begint er een proces van vertrouwen en overgave om “op pad” te gaan, op avontuur te gaan. Een speurtocht naar binnen en buiten ons waarbij op een gegeven moment duidelijk wordt dat deze “reis” een reis van veranderingen is. En dit veranderingsproces richt zich op losmaken, onthechten. Van bekende en nog onbekende dingen. Dit vergt vertrouwen en geloof want we ondergaan spirituele en ook persoonlijke veranderingen in lijn met het grote veranderingsproces van de hele planeet. Grote veranderingen gaan plaats vinden in ons hele bestaan. Tot onze verbazing raakt alles los en is niets meer bestendig. Tijdens het zoeken lijkt het alsof niet alleen maar plezierige dingen ons overkomen. We zien bijvoorbeeld vertrouwde dingen om ons wegvallen, zaken ogenschijnlijk in elkaar storten. Zelfs ons gekoesterde dromen vallen weg. Maar dit al is schijn; het zijn niets anders dan de gevolgen van onze keuze om te gaan zoeken. Al deze veranderingen worden ingeleid door een hogere Intelligentie als antwoord op onze zoektocht. Deze Intelligentie geeft Leiding om ons te laten wennen aan de komende veranderingen en ons zodanig te prepareren dat wij straks zelf deze veranderingen gaande kunnen houden. Het is als het surfen op de golven van veranderingen Het oude moet worden losgelaten en het Nieuwe aanvaard. Zoals gezegd, het is een reis naar een Nieuwe Bestemming.Naarmate ons bewustzijn toeneemt zien wij dat deze wereld niet is wat hij lijkt en dat wij in deze wereld worden vastgehouden in een staat van lichaamsbewustzijn dat ver afstaat van ons goddelijk zijn. Het zal lijken of deze wereld is als een groot schouwspel waar wij als acteurs, marionetten, meespelen in een toneelstuk. Shakespeare zei het al: “Onze wereld is een schouwtoneel”. Hij wist het al.Langzamerhand ontstaat dan ook het gevoel dat deze wereld niet ónze wereld meer is. Een Andere Wereld doemt op en gaat zijn plaats innemen in ons hart. Onze reis is naar een andere Wereld. Dit is een Realiteit van Bewustzijn en Zuiverheid. En zo zullen we inzien dat dit hele veranderingsproces niet anders blijkt te zijn dan een reinigingsproces van al die grove, materialistische zaken die zichals vanouds in ons hebben vastgezet, want de mens is geconditioneerd en vervuild door deze fysieke wereld van schijn. De spirituele reis voert ons uiteindelijk naar een punt van loutering en compleet leeg zijn.Want in deze gevallen wereld is onze Ware Zelf, dat aspect van God, die goddelijke vonk, omkleed door onze bekende fysieke gedaante (met meerdere voertuigen) voorzien van een persoonlijkheid en ego. We hadden die persoonlijkheid nodig in deze wereld. Maar dit ego, deze persoonlijkheid, belemmert ons in onze noodzakelijke zuivering. Hij houdt ons vast in onze gehechtheden. Sterker nog, dit ego kan ons niet vergezellen bij de komende transformatie. Wij zullen na reiniging ook dit ego los moeten laten. Pas wanneer wij schoon zijn, zonder karmische resten en zonder ego kan ons ware Zelf opstaan en kunnen wij in onze nieuwe onschuld toegang krijgen tot de nieuwe Wereld.Veranderingen en VertrouwenDeze zoektocht die ons voert in dit noodzakelijk veranderingsproces, brengt ons de sleutelwoorden: GELOOF en VERTROUWEN.Het is een vertrouwen in alle veranderingen, vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de medemens, geloof in de goddelijkheid en vertrouwen dat je zult kiezen voor de juiste weg al lijkt die niet zo fijn voor ons ego, en dat veranderingen daarbij onderdelen zijn die blijmoedig kunnen worden aanvaard in het proces van losmaken en oprijzen als Nieuwe Mens. En een diep Geloof komt dan naar boven.Uit “De Nieuwe Gnosis” (een serie essays door The Call):“De sleutel tot dit pad van Terugkeer is Geloof.In onze moderne tijd is geloof teruggebracht tot een versleten en afgezaagd principe. Wij verstaan nu onder geloof een acceptatie of een geloofsbelijdenis van een bepaalde leer. En de mens is verder ‘orthodox’ als hij zich beroept op zware fundamentalistische leerstellingen of omgekeerd ook op zeer ruime en zeer liberale principes. We zien dat men dus in verschillende toonaarden kan geloven of misschien juist wel helemaal niet kan geloven. Maar de Heilige Schriften van alle tijden maken ons duidelijk dat geloof en vertrouwen niet hetzelfde zijn als een geloofsbelijdenis of het accepteren van de leer van een kerk, van een school of van een god.Het maakt duidelijk dat een waar Geloof berust op iets dat men in zich heeft, zich heeft toegeëigend en waarvan men zich terdege bewust is geworden. Met nadruk mogen we stellen dat je gelooft met je hart en dat een waar Geloof zich ook in ieders hart zal moeten vastzetten. Het is de goddelijke vonk die daar huist die weer tot leven moet worden gebracht. Tot het moment dat deze vonk is ontwaakt, is er geen sprake van geloof, want de ware betekenis van ‘geloof’ is Weten; en dit heeft niets van doen met gespeculeer, gebaseerd op ergens in geloven of in een hoopvol begrijpen. Er bestaat niet iets als ‘blind geloof of een blind vertrouwen’. Zonder echt Geloven dat innerlijk WETEN is, wordt al het spirituele slechts dualistisch gespeculeer, imitatie, een gevallen religie. Aan de andere kant echter zullen we zien dat wanneer er sprake is van een waarachtig Geloof, wij ook de zeven voorwaarden waarover Petrus sprak, in een geheel nieuw daglicht kunnen zien”.Geloof zoals hierboven is beschreven, is waarachtig Geloven gebaseerd op ‘Weten’. En dat ‘Weten” uit zich in een diep geworteld Vertrouwen in ons eigen Pad, dat gelijk staat met kunnen liefhebben en liefde kunnen ontvangen. Het begint met de allergrootste verandering waartoe wij ooit zullen besluiten: namelijk dat wij de stap willen wagen om een nieuw Pad te bewandelen, een nieuw en innerlijk avontuur aan te gaan en ons innerlijk bereid stellen om ons te willen OVERGEVEN om een onbekende avontuurlijke reis te gaan volgen. Het markeert de MEEST belangrijkste fase in ons hele leven. De fase dat wij ons open gaan stellen om een nieuwe Realiteit te ervaren en te weten wat werkelijk LEVEN is. Het is het begin van een zoektocht naar ons ware Zelf. Een avontuur waarin het besef doorbreekt dat alleen maar lief zijn voor elkaar NIET meer voldoende is. Iets dat in de new age wereld vaak wordt gepromoot. Voor deze stap in het onbekende is een flinke dosis vertrouwen nodig, want je zet een pad buiten de gebaande paden. Een Vertrouwen ook dat hiermee een begin wordt gemaakt met een serie juiste keuzes.Want zeiden we niet in het begin al dat de mens voor keuzes komt te staan? Kan hij dit zoeken aan? Durft hij wel te kiezen? Is hij moedig genoeg een afwijkende koers te varen? Durft hij wel dingen te onderzoeken die anders zijn dan de alledaagse zaken van werk en sociale relaties en het risico te aanvaarden dat vrienden en familieleden hem niet begrijpend aanstaren? Heeft hij voldoende vertrouwen in zichzelf? Beseft hij wel dat zijn vertrouwen zou kunnen worden getest? Beseft hij ook dat er tegenwerkende krachten zijn die hem onmiddellijk op alle mogelijke manieren van die vreemde gedachten af willen helpen. Die niet willen dat hij gaat zoeken en wellicht de Waarheid vindt?Inderdaad, wanneer iemand gaat zoeken ontstaat het ‘risico’ dat vrienden wegvallen. Hij krijgt te maken met ogenschijnlijke tegenslagen in de liefde of andere situaties – zowel privé en zakelijk - waardoor iemands ‘vertrouwen’ best een grote deuk KAN krijgen. Of hij krijgt juist veel mooie dingen aangereikt en gaat het met hem/haar heel erg goed in alles. Hij krijgt ofwel tegenslagen en crisissen of hij wordt verleid en krijgt veel mooie dingen al naar gelang zijn omstandigheden.Vertrouwen is iets dat overgave vergt en acceptatie. Want dit vertrouwen zal vaak worden ondermijnd. Maar men zal moeten blijven vertrouwen. Want wat is het alternatief? Wantrouwen en angst. Wantrouwen vormt het belangrijkste deel van deze wereld waarin ego’s met elkaar rivaliseren. Zonder voldoende vertrouwen is de kans groot dat de serieuze zoeker weer terugvalt in zijn oude levenspatroon en niet meer wíl veranderen. Willen we dat?Willen veranderen betekent vertrouwen hebben dat er goede kansen zullen worden aangereikt, maar waarin wel de juiste keuze nog moet volgen.Ook dit zet de nadruk op vertrouwen in het leven. Veranderen is een bittere noodzaak in deze tijden. Er staan grote veranderingen op stapel, wat betekent dat als wij niet mee veranderen, wij kopje onder gaan. De Aarde is ons voorbeeld en onze leidsvrouw. Zij wijst ons de weg in deze veranderingen en laat ons zien met hoeveel liefde dit gebeurt. Door te veranderen komt een heel reinigingsproces op gang van alles dat niet waarachtig is, dat onzuiver en grof is en wat ons zal
hinderen op onze zoektocht. Het is de bereidheid om te onthechten, ALLES durven loslaten dat achterhaald en oud is of zal blijken te zijn.Liefde is loslaten. Het betreft de bereidheid om al onze relaties, vrienden, ouders, werkkring, lagere verlangens, kerk, filosofieën, maatschappijdenkbeelden, zelfs spirituele concepten, noem het maar op los te laten in hun oude betekenis en met andere ogen te willen bekijken. Want alles wordt omgegooid en krijgt een andere invalshoek. Kunnen we dit aan? Hebben wij de bereidheid hiertoe? Kunnen we VERTROUWEN stellen in dit grote avontuur?Vertrouwen, een andere Levenshouding.Bij de grote omwenteling zal veel worden opgeschud, waarbij dat wat Nieuw is kan gaan opbloeien. De maatschappij, de economie, het staatsbestel vallen weg en zelfs het gezicht van de Aarde gaat veranderen. Alleen diegenen die zich hebben voorbereid en vertrouwen op wat er gaat gebeuren zullen de bereidheid tonen met de veranderingen mee te willen gaan naar het Nieuwe. Voor diegenen die niet zijn voorbereid, die onwetend wensen te blijven, ontstaan levensgrote problemen omdat zij zich aan het oude vastklampen, omdat zij niet weten wat het alternatief is en geen vertrouwen hebben om dit te gaan zoeken en met die veranderingen mee te gaan.Er is maar één manier om dit vertrouwen te verkrijgen. We zullen een volstrekt andere richting moeten opkijken. Een richting vooruit en omhoog naar iets dat ons wenkt en dat vertrouwen biedt en resoneert in ons hart. Iets dat we niet kunnen beredeneren, iets dat in ons hart hunkert. Iets dat niet van deze wereld is. Iets dat niet past in onze huidige wereld met al die luidruchtige, lawaaierige ego’s die hun egodrama’s als vanouds uitspelen. Het is iets dat zingt in jouw en mijn hart en dat motiveert om alles los te laten als dat nodig mocht blijken zijn.Dit Vertrouwen, deze complete overgave heeft een goddelijke oorsprong. Het is iets dat past in een Nieuwe wereld waar alles in rust is op een heel natuurlijke en harmonieuze manier. Een Nieuwe wereld of wellicht nog verder, daar waar wij ons Thuis gaan voelen. Een wereld waarnaar we eigenlijk allemaal verlangen. Een wereld van Vertrouwen en Geloof en Harmonie en Vrede. Een Realiteit waarin alles volmaakt is en onvergankelijk.Dit Iets, deze Nieuwe Wereld, is onze Ware Natuur; God roept ons en beroert onze goddelijke vonk.Als die goddelijke vonk is aangeraakt helpt deze ons die andere levenshouding te integreren. We gaan inzien dat veranderingen geen risico’s inhouden, maar slechts verrassingen bieden. Want er bestaan geen risico’s. Dit denken is het koesteren van illusies. Met onze gedachten beïnvloeden wij onze eigen illusie van leven in deze fysieke schijnwereld, en door die positief om te buigen, kunnen wij ons onttrekken aan angst en wantrouwen.Dit paradigma van angst en wantrouwen dat ons telkens achtervolgt, wanneer wij denken risico’s te ondervinden, kunnen wij omzetten in een ander paradigma dat nieuwsgierigheid heet en dat het denken doet ontstaan in termen van verrassingen die ons leven zullen gaan vullen.“Energie volgt gedachte”; datgene waar wij onze gedachten op richten, groeit en gaat ons beheersen. Als wij onze gedachten kunnen omdraaien in de juiste richting, zal ons hele wezen een verandering ondergaan. Wantrouwen en angst bestaan niet in de nieuwe Wereld. Angst is een illusie die het ego koestert door veiligheid boven alles te stellen en iedereen te zien als een afgescheiden wezen van hem. Angst heeft de neiging om veranderingen in te schatten als risico’s.Ons ego kan eigenlijk niet anders dan zaken willen afmeten naar oude en achterhaalde waarden, want dit ego is afkomstig uit deze wereld. Maar met zo’n houding volhardt de mens met het willen controleren van zijn kleine wereldje, om deze te willen beheersen en dus om de huidige omstandigheden te willen handhaven. Maar wat gebeurt er als deze wereld, deze omstandigheden straks zijn verdwenen. WAT is er dan te controleren? Dat wat straks niet meer bestaat? Realiseren we ons wel dat we ons op deze manier schrapzetten, zó schrap dat we niet meer met de stroom meekunnen en wij een rotsblok, een struikelblok worden in deze wereld die zich compleet gaat vernieuwen? En dit proces wordt almaar heftiger. Waarom zouden wij ons niet laten gaan, waarom zou je niet willen loslaten? En erop vertrouwen dat iedereen een ingebouwd zwemvest heeft. Als je dit niet voelt, dan is jouw goddelijke vonk niet beroerd. En dan is er dus geen vertrouwen. Geen vertrouwen in jezelf. Geen vertrouwen in je medemens, geen vertrouwen in het Nieuwe Leven, geen vertrouwen in de komende veranderingen en geen vertrouwen dat je mee opwaarts kunt. Kortom, je durft niet los te laten. En de oorzaak is angst!! Erken het! Alleen zo kan het eventueel worden omgezet. Eerst zullen we moeten beseffen wie we zijn. En dus beseffen dat de mens van nature angstig is. Maar ook beseffen dat we allemaal in staat zijn dit los te laten. En met dat besef groeit de realisatie binnenin dat we ook dat ego met zijn geroep om veiligheid ook los kunnen laten. We geven ons over aan God zelf.Gods Liefde vergezelt alle veranderingen. Deze Liefde schenkt Vertrouwen. En dit is de uitdrukking van die nieuwe levenshouding die 180º anders is dan je tot dusver gewend was in deze grauwe dualistische wereld waar alles wordt afgerekend op wantrouwen en rivaliteit. Door vertrouwen te koesteren kunnen wij liefhebben. En dan kunnen wij Liefde schenken. Door zich open te stellen en vertrouwen te koesteren, stelt de mens zich open voor een andere werkelijkheid, een Goddelijke Liefde. Wanneer dit vertrouwen ontbreekt, ziet de mens de ander als een afgescheiden persoon en spiraliseert de mens weer omlaag, terug naar het paradigma van angst en egodrama. Die angst om gekwetst te worden en om “zekerheden” los te laten is funest. Veranderende omstandigheden zullen naar de zin van het ego best risico’s inhouden en misschien pijn doen. Maar alle haren op ons hoofd zijn geteld. Niets is verborgen voor de kosmos. Al die egoreacties hebben helemaal niets te maken met het ontwaken van een alleswetende innerlijke goddelijke vonk, het Ware Zelf. Veranderingen zijn nodig om los te laten. En loslaten doet soms pijn.Alle vertrouwen dat jij nodig hebt voor het bewandelen van het Pad begint met het ontwikkelen van vertrouwen in de mens, vertrouwen in het leven en vertrouwen hebben in veranderingen. En dit staat gelijk met VERTROUWEN IN GOD. Wat betekent dit? Het betekent dat wanneer iemand zijn medemens kan vertrouwen, hij/zij hem liefhebt. Als jij veranderingen kunt aanvaarden die op je af komen, heb jij het Nieuwe leven lief. Je begint jouw naaste waarlijk lief te hebben.
De goddelijke potentie in jou maakt opstanding van dit liefdesbeginsel mogelijk. En omdat ditzelfde aspect ook aanwezig is in alle andere mensen maakt dat jouw naaste ook echt jouw naaste zelf is. Hoe zouden we dit andere oh zo waardevolle aspect van God verwaarlozen en dit niet liefhebben? Door jezelf leeg te maken en Vertrouwen te schenken, kun je gaan putten uit dat oneindig grote reservoir van Liefde waardoor alles wat jij onderneemt en alles wat zich afspeelt binnen jouw bestaan inclusief hoe anderen jou zullen behandelen, in het teken komt te staan van Vertrouwen. En we zullen dan ook merken dat de uitkomsten van die veranderingen in het leven niet meer zo belangrijk worden. Het enige dat belangrijk wordt is het proces van veranderingen zelf waarin je mee gaat dobberen, mee gaat surfen. Het is als raften, wildwater varen.Ooit wel eens naar een vreemd land gereisd, waar je nooit bent geweest? Waar alles anders ruikt, waar een ander klimaat heerst, waar geen bordjes staan die je ergens heen leiden, waar eindeloze horizonten zijn waar je niet snel een huis in de buurt vindt? Krijg je dan ook niet een onbestemd gevoel in je buik? Dat vreemde gevoel dat alles zo anders is en dat je aan je lot wordt overgelaten? Dat je het zelf moet opknappen? Nou, dit is precies wat deze ontdekkingstocht van zoeken en veranderingen voorstelt. Het is het zoeken naar die “stille stem”, je daaraan willen overgeven en je gevoel gaan ontdekken. Overgave en het vertrouwen in andere “zintuigen” dan wat je gewend was. VERTROUWEN IS OVERGAVE. Vertrouwen is jouw innerlijke intuïtieve gevoel gaan volgen en jezelf daaraan overgeven. Het is overgave aan die stille stem van binnen dat jouw leven perfect kan bestieren. En je zult zien dat naarmate je dit leert, je vanzelf bereid bent om het oude, het bestaande los te laten.Vertrouwen is LiefhebbenDoor Vertrouwen te schenken, schenkt men Liefde en opent men zich om Liefde te ontvangen.Vertrouwen is een nieuwe levenshouding waarin plaats wordt gegund voor universele Liefde. VERTROUWEN IS LIEFDE. Het leven straft niet, het leven verrast alleen maar. Vertrouwen hebben is God liefhebben, en dat gevoel straalt door in alle aspecten van het leven en daarbij in alles wat zich manifesteert in jouw bestaan. Vertrouwen schenken is het verlangen hebben terug te keren naar God als enige Doel in het hele bestaan. En dit wordt ons ook mogelijk gemaakt, NU in deze prachtige tijd waarin we met zoveel vertrouwen alle veranderingen die op ons afkomen de baas kunnen. Vertrouwen is essentieel om op het Pad te blijven en dat enige Doel van ons bestaan te zoeken: terugkeer naar Huis. Het bewandelen van dit pad op onze reis schenkt ons Bevrijding en Eenheid, waardoor wij ons kunnen verheffen met de hele planeet, om vooruit te gaan, om onze plaats als mens in de evolutie weer in te nemen.Je kunt erop Vertrouwen dat de grote veranderingen die ook in jouw leven zullen (moeten) gaan plaatsvinden goed zijn, een doel dienen en jou daar zullen brengen waar jij om gevraagd had toen jij incarneerde. Vertrouw dat jij jouw Pad in liefde hebt teruggevonden en hebt aanvaard, omdat deze tocht deel uitmaakt van de zoektocht naar jouw Ware Zelf dat als een nieuwe zon opkomt en gaat schijnen en zijn warmte gaat uitstralen. Vertrouw erop dat alles wat zich manifesteert een Goddelijke boodschap is en dat Hij daar is om Lief te hebben. Vertrouwen is Weten dat God van jou houdt en dat Hij naar jou toekomt als jij een stap in zijn richting zet. Je kunt er op Vertrouwen dat wanneer jouw Ware Zelf dit verlangt, jij het Enige Ware Doel in het bestaan van de mens zult kunnen bereiken. Dit is het opbouwen van een Nieuwe Wereld en om Een te kunnen worden met de Bron van alle leven, de ware Bevrijding zoeken uit het keurslijf van deze het fysieke leven op deze aarde via het heilige proces van Transfiguratie.Het is dat innerlijke ‘Weten’, dat ons garandeert dat waarlijk Vertrouwen gelijk staat met Overgave aan Eenheid en Liefde: de nieuwe klaroen voor de Nieuwe Wereld.

Bron: positief