De Zeven treden naar de Tempel van Licht

Wo 1 Februari 2006 11:02 | positief | 3543 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Uit de nieuwsbrief februari 2006.

De Zeven Treden naar de Tempel van Licht
Eén : VERDRAAGZAAMHEID


Verdraagzaamheid is verbonden met de stoffelijke natuur van de mens als schepsel. Erin besloten ligt de onderwerping aan de Wil van de Wonderbaarlijke daarbinnen. aarbinnen is een volmaakte onbezorgdheid ten aanzien van datgene dat in de uitwendige wereld zoal mag plaatsvinden. In de ware verdraagzaamheid ligt een s tandvastige houding besloten ten aanzien van de imaginaire we rkelijkheid, die "voor mij van geen enkel belang" is. Daardoor is de uitwendige mens vrij van alle banden met de buitenwereld en in die vrijheid wordt volmaakte Verdraagzaamheid in Innerlijke Rust in stand gehouden. Laat Liefde stralen zonder bezorgdheid voor de consequenties.De stoffelijke natuur van de mens en die van alle andere stoffelijke dingen is het resultaat van de Zuivere Werkelijkheid en het is uitsluitend door de ingeboren Werkelijkheid die daarin besloten ligt, dat deze bestaan. Door het stoffelijke en de materie te ontkennen wordt ook de Werkelijkheid ontkend. Alle stoffelijke dingen zijn in zich Volmaakt. Het stoffelijk lichaam is Echt en mooier dan woorden kunnen beschrijven – het is van een Heerlijkheid die het voorstellingsvermogen van de mens te bovengaat. Erin worden de mysteriën van God onthuld. Er doorheen werken de Kosmische Krachten van het Univer sum. Het Kwaad komt voort uit stoffelijke zaken, met inbegrip van het fysieke lichaam van de mens, maar alleen wanneer de Kosmische Wetten van het Bestaan worden genegeerd.Hij die vreugde beleeft aan de stoffelijke wereld, schoonheid kan zien in alle stoffelijke verschijningen en zich niet van stuk laat brengen door de klaarblijkelijke onjuiste toepassingen in de wereld om hem heen, die alles in volmaakte onzelfzuchtigheid losgelaten heeft, die geen begeerten heeft, maar vreugde beleeft aan alle dingen, zo dat hij in de Bron van al dat is, leeft, zelfs in het Onomstotelijk Centrum van het Goddelijke Wezen in hemzelf, hij is degene die daadwerkelijke Verdraagzaamheid kent. Voor hem kan er geen reden tot ergernis zijn, want hij verblijft in de Eeuwigheid van het huidige moment. Voor hem kan er geen lijden zijn, want voor hem brengen alle zaken vreugde onder het voorrecht van Dienstbaar te mogen zijn. Hem kan niets afgenomen worden, want hij houdt nergens aan vast, is nergens aan gehecht, maar hij staat voortdurend stil bij alles wat is. Dat kenmerkt de mens die in de Verdraagzaamheid van de Heer doorgedrongen is, want dit is degene die een Wachter is geworden in de Tempel van zijn Heer.Hierin ligt het voorrecht besloten om bij voortduring dienstbaar aan de Vader binnenin te mogen zijn en altijd klaar te staan om de Deur te openen, opdat de Meester binnenin de mens kan dienen in elke gedachte die vibreert in het stoffelijke lichaam, in elk woord dat over de lippen stroomt en in elke daad die zich manifesteert via het lichaam. Dit is Dienstbaarheid aan de Heer, welke Hij zal opdragen aan eenieder die een Wachter in zijn Tempel wordt.Zijn Tempel is de Tempel van Licht, het Lichaam van Licht zelfs, dat de Heer te allen tijde omringt. Hij die zijn eigen lichaam veracht of dat van een ander, veracht de Tempel van de Heer, want "Weet U niet, dat Uw lichaam de Tempel Gods is?&quo t; In Verdraagzaamheid is er geen veroordeling. In Verdraagzaamheid is Uitstralende Liefde.TWEE: INNERLIJKE RUST
Innerlijke Rust heeft betrekking op de geestelijke wereld van de stoffelijke mens. Erin ligt de volmaakte Vrede besloten van de Wonderbaarlijke binnenin. In Innerlijke Rust is de voortdurende houding inzake externe gebeurtenissen besloten, van waaruit men werkelijk kan zeggen " Geen van deze dingen brengt mij in beroering". Innerlijke Rust is de allerhoogste deugd van de stoffelijke mens, want daarin ligt de volmaakte bevrijding van alle externe onrust- volmaakte vrijheid in de onbegrensde Eeuwigheid. In Innerlijke Rust verdwijnen alle ongewenste karaktereigenschappen, want niets dat van destructieve aard is, kan daar verblijven. Innerlijke Rust komt voort uit de Fontein van de Bewustwording. Laat Liefde stralen, zonder aan resultaten te denken.De op de buitenwereld gerichte geest van de mens is noodzakelijk voor zijn verlossing, maar is ook de valstrik die voorkomt dat de mens zijn verlossing binnentreedt. De functie van de naar buiten tredende geest is niet om te proberen de aangelegenheden van de mens te besturen, maar daarentegen is deze juist voorbeschikt als een Kanaal waardoor de Wonderbaarlijke, de Heer zelfs, binnenin, alle zaken op het stoffelijke niveau kan leiden. Als een Open Venster voor het Innerlijk Wezen is de naar buiten gerichte geest Volmaakt. Die naar buiten gerichte geest, die sereen is, en op één punt verankerd is in Die Ene binnenin, is een Open Venster waardoor de heerlijkheden en krachten van de Wonderbaarlijke hun glans en luister kunnen verlenen aan de wereld in Volmaakte Dienstbaarheid aan de mens. Een dergelijke geest is een Open Venster op datgene wat aan het oog onttrokken is, waardoor de mens de mogelijkheid heeft de wonderen van de hemel te zien en te leren kennen, zelfs tot in het Rijk v an het Licht.De Weg van de Innerlijke Rust is de Weg van de Wonderbaarlijke, want hij die zijn volledige en totale vertrouwen legt in De Vader binnenin en in hem verankerd blijft, en Hem kent als De Enige Bron, is hij die sereen is. Voor een dergelijk iemand betekent het tumult van hevige stormen en door de storm voortgebrachte hoge golven van wereldse onzekerheid niets, want IK BEN DIE IK BEN spreekt het gezegende Woord, " Vrede, zij stil" en voor hem is er een grote kalmte. Een Serene Geest laat het Licht van de Zoon binnen en alle donkere wolken worden verdreven. Hij die Verdraagzaam is, kan opgenomen worden in die wereld van Innerlijke Rust en daarin vindt hij Bewustwording. Innerlijke Rust vloeit voort uit de Ene binnen, brengt de golven tot rust die het beeld vervormen, neemt de bergen weg die bevrijding in de weg staan en druppelt de verzachtende Olie van Liefde op het met koortsdruppels bedekte voorhoofd van de uitgeputte, die zich me t heel zijn hart tot de Heer wendt. Dit is de Weg. Hoe hard iemand ook de wilskracht van de naar buiten gerichte geest nastreeft, ermee worstelt, in gevecht is of poogt hem te gebruiken, Innerlijke Rust is niet meer dan een droom, totdat de uitgeputte zich tot de Heer wendt en zijn vertrouwen geeft aan de Wonderbaarlijke binnenin. Dat is het moment waarop hij Vrede vindt. Dat is het moment waarop Innerlijke Rust hem deel wordt. Dat is het moment waarop zijn naar buiten gerichte geest zich overgeeft en een Open Venster wordt in Dienstbaarheid aan de Heer binnenin. Innerlijke Rust is de hoogste deugd en erdoorheen schijnen Stralen van Liefde.DRIE: BEWUSTWORDING
Bewustwording is verbonden met de wijze waarop de stoffelijke mens van nature de behoefte kent tot het tot uitdrukking brengen van het Spirituele. In Bewustwording is er herkenning van dat wat is. In Bewustwording is er een volmaakte overgave, want in de ze Staat houdt de Ingewijde op wat dan ook nog te willen en is er geen enkele begeerte meer. Hierin wordt er niet gepoogd iets na te streven of te bevechten of om hogerop te geraken, want de Ingewijde doet niets dat gericht is op beloning. Wanneer er niets gedaan wordt om een zogenaamd goede beloning te verkrijgen, of een zogenaamd slecht resultaat te vermijden, doet de Ingewijde alle dingen uit de pure liefde, die het gevolg is van het beantwoorden van de Innerlijke Drijfkracht en richt zijn gedachten niet op dat wat zal zijn, maar verblijft bij voortduring in een Bewustwording van dat wat is. In de staat van Bewustwording is de Ingewijde zich er volkomen van bewust dat alle zaken die noodzakelijk zijn voor de uitwerking van het Volmaakte Plan al tot in het kleinste detail voorzien zijn.Alle Wijsheid waarover de Ingewijde dient te beschikken is er nu en is onmiddellijk beschikbaar van binnen uit. Zo ook is alle Kracht er nu, alle Kennis is er nu, alle Essentie is er nu -alle dingen die vereist waren, zijn er nu-, want alle dingen waren reeds voorzien vanuit de grondlegging van de wereld en nog nooit, sinds het begin van de wereld, zijn zij niet aanwezig geweest.In Bewustwording is er het volkomen bewustzijn van de Tegenwoordigheid van de Wonderbaarlijke binnenin. Bewustwording onthult de Waarheid dat in de Tegenwoordigheid alle dingen er zijn. Bewustwording van de Tegenwoordigheid toont de Waarheid aan, die alle mensen vrij maakt. Bewustwording is de Weg van de Volmaakte Vrijheid in de Tegenwoordigheid, waarin er gebrek noch beperking bestaat. Bewustwording weet en weet dat zij weet en staat daarbij de Ingewijde toe om tot Volkomen Vertrouwen verheven te worden. Hij die zich overgeeft aan de Geest van het Woord " Wees stil en weet dat Ik God Ben" is hij die Bewustwording in zich tot ontplooiing voelt komen vanuit de Wonderbaarlijke binnenin. Hij die zonder te aarzelen in zichzelf kijkt, i n een op één punt gecentreerde overgave en die op geen Bron vertrouwt dan op die Ene binnenin, vrij van alle betrekkingen met de buitenwereld, die vreugde beleeft aan en dank uitspreekt voor alle dingen, die Liefde laat Uitstralen in elke gedachte, woord en daad, geleid door de Ene in daadwerkelijke Dienstbaarheid, dat is hij die Bewustwording ervaart, want dit is Verlichting, en de vervulling daarvan is " IK BEN DIE IK BEN". Hij die één is met de Wonderbaarlijke binnenin hem, is degene van wie het reactie gevende de IK BEN wordt en die daarbij de Bewustwording ervaart van het ingenomen hebben van de hem toebehorende Plaats en Functie in het Kosmisch Plan onder IK BEN DIE IK BEN die hem gestuurd heeft.VIER: VERTROUWEN
Vertrouwen is verbonden met de eerste rechtstreekse waarneming van de stoffelijke mens van de Aanwezigheid van Innerlijk Zijn en dit is wat geboren wordt ui t Bewustwording en verwekt is door het Stralende. Als het afgescheiden zijn tot een eind komt en het één worden Verwezenlijkt is, staat Vertrouwen vast, want de Ingewijde weet dat alles is zoals het is en in het volledig door laten klinken van de Wonderbaarlijke binnenin, handelt de stoffelijke mens met het bewustzijn van Goddelijk Zijn. Dit is wat het mogelijk maakt dat het Volmaakte Plan volmaakt tot Uitdrukking gebracht wordt , want hierin ligt besloten dat wat Geloof genoemd wordt.Volmaakt Vertrouwen wordt altijd ervaren door de Ingewijde, die verblijft in de Aanwezigheid van de Wonderbaarlijke, maar het kan op zich niet ervaren worden door degenen die zich de Aanwezigheid niet Bewust zijn geworden. In een zodanig diep Vertrouwen is elke handeling in overeenstemming met de Volmaakte Wet die niet ontoereikend kan zijn en elk woord dat wordt uitgesproken in een zodanig diep Vertrouwen zal zeker datgene tot stand brengen, waarnaar het ge zonden wordt. Hij die Vertrouwen is ingegaan weet wat Geloof is, maar hij die het niet is ingegaan, ervaart niet de Ziel van het Geloof, maar kent slechts het woord, en dit is van geen betekenis.
Innerlijk Vertrouwen is volkomen, is onwankelbaar, gecentreerd in de Eeuwige Wet van het Zijn, zonder twijfel over hoe te handelen, zonder angstige gedachten en zonder onzekerheid over dat wat is. In Vertrouwen is er gebrek noch beperking, want het visioen is niet voorbehouden aan datgene wat met het oog van de sterveling wordt waargenomen of door de vergankelijke geest wordt gekend.Innerlijk Vertrouwen komt niet voort uit de pogingen van de naar buiten gerichte geest om zogenaamde wilskracht te gebruiken, noch kan het gevonden worden in eindeloze herhalingen van zogenaamde affirmaties, want de enige Bron van een zodanig diep Vertrouwen is de Wonderbaarlijke binnenin. Als de naar buiten gerichte geest al haar begeerten en behoeften heeft losgelaten, wordt ze opgenomen in Innerlijke Rust en uit Innerlijke Rust komt de Bewustwording van de Aanwezigheid van de Wonderbaarlijke voort. Wanneer de Aanwezigheid ervaren wordt, wordt de volheid van alle dingen in de Aanwezigheid aangetroffen en uit dit overtuigd zijn van de Wonderbaarlijke komt Vertrouwen voort. Gezegend is Hij die zich op een dergelijke manier kan overgeven en in de Aanwezigheid kan verblijven, want hij heeft geleerd om Liefde te Laten Uitstralen.

VIJF: UITSTRALING VAN LICHT
Uitstraling van Licht is de oorsprong van het Leven and is verbonden met de Tempel van het Licht. Uitstraling van Licht is het Schitteren van de Wonderbaarlijke en Uitstraling van Licht vindt altijd plaats; echter, geen mens kan kennis hebben van die Uitstraling van Licht, totdat hij zich aan de Wonderbaarlijke heeft onderworpen. Uitstraling van Licht kenmerkt de steeds toenemende Essentie van de Wonderbaarlijke, die manifest gemaakt wo rdt in het lichaam van de mens. Uitstraling van Licht is de Aanwezigheid die in de fysieke wereld zichtbaar gemaakt wordt, opdat de IK BEN DIE IK BEN gekend kan worden door de mens. Uitstraling van Licht is het Wezen en de Geest van Onzelfzuchtige Dienstbaarheid. Een dergelijke Dienstbaarheid dient niet tot het verkrijgen van een beloning, noch streeft zij naar het bereiken van resultaten, want zij is er zich van bewust, dat vervulling zich aandient als een natuurlijk gevolg van Uitstraling van Licht.
Zo is de Natuurwet en die is onveranderlijk. Dat wat is, is -zonder dat ernaar gezocht wordt, zonder dat gepoogd wordt het te bereiken, zonder dat er inspanningen voor gepleegd worden, want het is er. Dat wat verblijft in dat wat is, is dat wat daar zo lang in verblijft, als het daarin verblijft. Het verblijven in het voortdurend Bewustzijn van de Aanwezigheid, het er volledig gerust op zijn dat de Aanwezigheid van de Wonderbaarlijke is, dat wat is, is het Uitstralende Li cht van de Aanwezigheid zijn. Daar Hij altijd werkzaam is door middel van de Uitstraling van Licht en het Leven schenkt dat tot volledige vervulling leidt, wordt de Ingewijde, die zich van de Aanwezigheid van de Wonderbaarlijke bewust geworden is, versmolten met het Uitstralende Licht en wordt als gevolg daarvan een "dienaar van de Heer", een kanaal zelfs voor het Uitstralende Licht van de Wonderbaarlijke binnenin.Uitstraling van Licht is geen gevolg van het gebruiken van de wilskracht van de naar buiten gerichte geest, noch komt het tot stand door de "inspanningen" van het naar buiten gerichte zelf. Dat wat door wilskracht tot stand gebracht wordt is slechts een lege huls en bevat niet het Wezen en de Geest, die de handeling tot een perfecte openbaring zouden maken. Zie daar, het naar buiten gerichte Zelf reageert op de Uitstraling van het Licht van de Aanwezigheid en wordt zich als gevolg daarvan bewust van een staat van volmaakth eid, die daarvoor onbekend was. Het is, daarom, volledig duidelijk, dat dit allereerste bewustzijn niet door de pogingen van de naar buiten gerichte wil tot stand kwam, want dit kende datgene niet dat Werkelijkheid is, totdat het onbewust had gereageerd op de Innerlijke Uitstraling van Licht. Met waarneming komt de idee van de naar buiten gerichte geest, dat deze iets moet doen om te geraken tot datgene waar hij zich bewust van geworden is en hij begint onmiddellijk om op verschillende manieren "te pogen" dat te "verkrijgen", waarvan hij denkt het niet te bezitten en vanaf het moment dat zulk een zelfgerichte activiteit van de naar buiten gerichte geest een aanvang neemt, stopt de voortgang richting het Hogere Doel, want op het zelf gerichte activiteit van de naar buiten gerichte geest voorkomt, dat de mens opgenomen wordt in de Uitstraling van het Licht.Wanneer de naar buiten gerichte geest ziet, dat bewustwording er niet kwam door welke inspanning van zichzelf dan ook en dat, in feite, niets kan doen, is hij klaar om in het centrum te blijven, onwankelbaar, in de Ene binnenin, zodat onbelemmerde reacties daarop kunnen voortduren via de wereld van het naar buiten gerichte bewustzijn op een net zo’n gemakkelijke en doeltreffende wijze, als de reactie plaatsvond in de onbewuste domeinen van het fysieke zijn.Zo houdt de naar buiten gerichte geest op met zelf-gerichte activiteit en wordt vol levendigheid actief onder de leiding en aandrang van het Hogere Zelf, volledig reagerend op de Wil van de Innerlijke Aanwezigheid, want hierin ligt het geheim van "Vader, Uw Wil en niet de mijne, geschiede". Hij die ermee ophoudt te handelen volgens de wil van de naar buiten gerichte geest en zich op de kern blijft richten van die Ene daarbinnen, vangt onmiddellijk aan te handelen volgens de Wil van de Vader, wat wordt geopenbaard als het Uitstralend Licht van Onzelfzuchtige Dien stbaarheid. De Ingewijde overziet ogenblikkelijk alle vereisten, beperkingen, gebreken en verstoringen van het naar buiten gerichte als Brede Lanen of Kanalen van Dienstbaarheid aan het Licht. Op die manier in harmonie gebracht met de Ene binnen, wordt de Ingewijde krachtig en actief in de doeltreffende wijze waarop hij zich uitdrukt in elke gedachte, woord en daad, want de Leidinggevende Impuls en Kracht die in elke handeling besloten is, is het Uitstralende Licht van de Wonderbaarlijke, van de Vader ook, binnenin.De Ingewijde die de Wonderbaarlijke toestaat door hem te handelen in alles wat verricht wordt, straalt Uitstralend Licht uit, want het is dan dat het naar buiten gerichte zelf niet handelt vanuit zichzelf, maar een verlengde is van de Volmaakte en Eeuwigdurende Activiteit van de Wonderbaarlijke. Door zo in overeenstemming te zijn met het Uitstralende Licht, wordt de Ingewijde opgenomen in het Uitstralende Licht en wordt aldus verheven tot de uiteindelijke vereniging met de Wonderbaarlijke- en dit is het Eeuwige Leven. Laat Liefde Uitstralen.ZES: WIJSHEID


Wijsheid is het actieve kennen van de Ene die weet. Weten is de Actieve Essentie van de Goddelijke Geest van de Wonderbaarlijke. In Wijsheid is er geen twijfel of schaduw of veranderlijkheid, want in Wijsheid is er de bewuste Kennis van de Eeuwige Realiteiten, gekoppeld aan de constante Schittering van het Eeuwige Wezen.

Het naar buiten gerichte intellect kent geen Wijsheid vanuit zichzelf en toch vloeit Wijsheid vrijelijk door de naar buiten gerichte geest, wanneer de Ingewijde in Stralende Verbondenheid verblijft bij de Wonderbaarlijke. Hij die constant actief is in Wijsheid, is hij die activiteiten vanuit het zelf gestopt heeft om Eeuwig te kunnen verblijven in de Stralende Aanwezigheid van zijn Vader.

Hij die handelt onder leiding van het intellect, op hoeveel ke nnis van buitenaf ook hij zich mag laten voorstaan, is hij die tot niets komt en in zijn handelingen niets vindt van het Echte en Blijvende. Hij die onder de leiding van IK BEN DIE IK BEN handelt en die verblijft in uiterlijke rust die Innerlijke Activiteit toestaat, is hij die weet dat Kennis al is en niet verkregen hoeft te worden; dat Wijsheid al is en niet afhankelijk is van de beslissingen van de naar buiten gerichte geest. De Ingewijde die een wachter is geworden in het huis van zijn Heer, is hij die weet dat de naar buiten gerichte geest slechts dienaar van de Meester is. Om die reden beslist de naar buiten gerichte geest niets, kiest niets, maar vindt zijn taak in het gehoorzamen van alle Innerlijke Leiding. De Meester binnenin beslist over alle vragen en het naar buiten gerichte zelf handelt dienovereenkomstig. De Meester binnenin lost alle problemen op en het naar buiten gerichte zelf staat de geopenbaarde expressie van de oplossing toe.

Wijsheid i s van de Meester binnenin en hij die niet geleerd heeft alles over te laten aan zijn Heer, is hij die geen deel heeft aan Wijsheid. Wijsheid geeft op Volmaakte Wijze Richting in alle zaken, het doet er niet toe wat deze zijn, maar die Wijsheid wordt in activiteit vrijgegeven door het naar buiten gerichte zelf op het moment dat dat nodig is en niet eerder. Hij die Wijsheid zou willen toestaan zich via hem te openbaren, moet eerst erkennen dat de dienaar niet op de hoogte is van alle toekomstige plannen en activiteiten van de Meester.

Terwijl hij zich dit realiseert, gehoorzaamt de Ingewijde de Wijsheid die hem in dit huidige moment leidt en blijft onbekommerd door dat wat zal zijn.

De Ingewijde weet dat Volmaakte Wijsheid in handeling en woord toegekend wordt op het moment dat de handeling en het woord geopenbaard dienen te worden.
Zich dit realiserend, kent de Ingewijde de Essentie van het Volmaakte Vertrouwen en op die wijze Vertrouwen d, heeft hij niets te vrezen en niets om zich zorgen over te maken. Het op één punt gecentreerd zijn op de Meester binnenin, doet de Ingewijde de Eeuwigheid ontdekken in dit huidige moment en hij handelt in het nu in overeenstemming met de Wijsheid van de Meester, die via hem vrijgegeven wordt, zoals dat op elk moment vereist kan worden.” Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Geest van Uw Vader die vanuit Uw binnenste spreekt” (Matt.10: 20) Dit is de Weg van de Wijsheid. Hij die die weg zou willen bewandelen, moet verblijven in de Bewustwording van het Heden en zich keer op keer overgeven aan het Uitstralende Licht van de Wonderbaarlijke.

Laat Liefde Uitstralen.

ZEVEN: DE LIEFDE

De Liefde is de Kracht van de Wonderbaarlijke en erin besloten is de Creatieve Essentie. De Liefde is het Vuur van de Versmelting waarbij het naar buiten gerichte zelf verheven wordt tot eenheid met de Meest er binnenin. Liefde kan niet opgewekt worden door het naar buiten gerichte intellect en hij die het Koninkrijk van het Licht zoekt door de op het zichzelf gerichte activiteit van het intellect, zal daarin falen. Het meest prominente gebod is “ Heb de Heer Uw God met heel uw hart lief en met heel uw ziel ( het woord ziel in de Bijbel heeft betrekking op het omhulsel, de sterfelijke mens, die onderworpen is aan de dood) en met heel uw geest en met heel uw kracht: dit is het eerste gebod”. (Marcus 12:30)

De Heer Uw God is de Wonderbaarlijke binnenin en wanneer je Liefde voor hem volledig is, zodat je Hem Liefhebt met “het geheel” van je stoffelijk omhulsel, zult je onmiddellijk merken dat je je bevindt in Zijn Aanwezigheid. Hij die is zoals de mensen van de wereld, besteedt het grootste deel van zijn “kracht” aan het houden van materiële zaken. De hele dag door werkt hij voor en streeft hij naar datgene wat hij lie fheeft, want zijn eerste liefde is voor zijn lichaam, opdat het over voedsel moge beschikken om te eten en over kleding om aan te doen, en zijn tweede liefde is voor zijn familie, opdat door hen zijn liefde voor fysieke zaken nog vollediger vervuld kan worden en zijn derde liefde is voor diverse vormen van vertoon en roem, zoals die naar voren kunnen komen in materiële zaken en pas na dit alles heeft hij een intellectueel idee dat hij God liefheeft. Zo iemand spendeert zijn hele tijd aan het proberen de verlangens van het lichaam dat hij zo liefheeft te bevredigen en uiteindelijk merkt hij dat zijn beloning de dood is.

Zo lang als een mens doorgaat met het op de eerste plaats aandacht geven aan zijn liefde voor zichzelf, kan hij niet de Liefde van de Heer binnenin leren kennen en zal hij ontdekken dat de teisteringen van het Leven zullen doorgaan hem dag en nacht te kwellen, zolang als hij de ingevingen van de duivel volgt van zijn eigen naar buiten ge richte geest.Totdat een mens weet heeft van en leeft vanuit dit eerste gebod, kent hij het tweede niet, dat betrekking heeft op het anderen liefhebben. Totdat een mens verblijft in de Geest van dit eerste gebod, houdt hij zich op met vijandschap, afgunst, strijd, gebrek en beperking en het einde daarvan is de dood. Hij die zegt “ Ik moet in mijn levensonderhoud voorzien en ik kan geen tijdverspillen aan het aan God over te laten om wat te doen” zegt daarmee “ Ik houd zoveel van mezelf en van materiële zaken dat ik geen ruimte overheb, waarin ik God kan liefhebben”. In zijn onwetendheid stelt een dergelijk iemand zich voor dat het Liefhebben van God het noodzakelijk maakt alle materiële zaken te vergeten en zich terug te trekken in een leven als nietswaardige kluizenaar.

De Ingewijde, die toegetreden is tot, weet en weet dat hij weet, dat hij die De Heer zijn God Liefheeft met zijn hele wezen, te n eerste, ten laatste en te allen tijde, dat hij degene is, die actiever dan ooit tevoren, op elk moment glorierijke avonturen beleeft in Schitterende Liefde. Hij weet dat hij over Wijsheid en Kracht beschikt voor elke gelegenheid en dat hij geen gebrek of beperking zal kunnen ervaren. Hij is het die weet hoe hij ten volle kan genieten van alle materiële zaken die in zijn Leven komen en zijn hele Wezen wordt vervuld met vreugde en blijheid. Een dergelijk iemand weet dat de Liefde net zo standvastig is en zo van geen wijken weet, als dat zij teder is. Hij weet dat de Liefde net zo stoutmoedig en onverschrokken is, als dat ze klaar staat om te Dienen in daadwerkelijke Dienstbaarheid. Hij weet dat de Liefde een Absolute Wet is die altijd en onder alle condities werking heeft en dat ze niets te maken heeft met de wispelturigheid en de absurditeit van de zogenaamde liefde en de liefdadigheid waarover gepocht wordt door de mensen van de wereld. Hij weet dat Dienst baarheid aan de Liefde nooit van iemand eist om een deurmat te worden, waar anderen hun voeten aan kunnen afvegen en hij weet dat de meeste van de zogenaamde dienstbaarheid in de wereld zijn oorsprong vindt in zelfzuchtigheid en heimelijke bijbedoelingen. Een dergelijk iemand verlaagt zich niet om zijn “aalmoezen voor het oog van de mensen te geven, zodat deze door hen gezien worden”.

De Liefde is datgene wat een mens vervuld wanneer hij “opnieuw wordt geboren” want het naar buiten gerichte zelf, weet uit zichzelf niet wat Liefde is. De naar buiten gerichte mens verbeeldt zich, dat zijn hartstochten en zelfzuchtige bezitsdrang Liefde zijn. Niet totdat de naar buiten gerichte mens ontdekt, dat hij zelf niets kan doen en dat alles wat hij probeert te doen tot niets leidt, ongeacht hoe “goed” hij misschien wel denkt dat zijn motieven zijn, is hij klaar om daadwerkelijk los te laten, opdat zijn Heer vermag hem Zijn Weg op te l eggen. De Weg van de Heer is volmaakte Vrijheid in alle Eeuwigdurende dingen, volmaakte vreugde in Uitstraling en volmaakte Liefde te allen tijde.

Hij die klaar is om los te laten en op te houden met alle strijd en worstelingen, is hij die klaar is om de Liefde te beantwoorden. De Liefde is de Wet van de Uitdrukkingskracht in elk mens. en hij die zich in harmonie brengt met deze grootse Wet is hij die een luisterrijk en gelukkig leven begint te leven in het hier en nu. Er is slechts één Weg waardoor iedereen in harmonie kan komen met deze Weg en deze ene Weg leidt tot zeker en absoluut succes, ongeacht wie de persoon is, ongeacht wat hij gedaan heeft of niet gedaan niet en ongeacht waar hij zich wel of niet bevindt. Deze Weg werkt voor hen die gebonden zijn en voor hen die vrij zijn, voor de armen en voor de rijken; want hij is zonder aanziens des persoons. Hij kan niet met geld gekocht worden, noch kan hij verworven worden door wereldlijke pos itie of door roem. Een universitaire opleiding helpt niet de Weg te vinden en een gebrek aan zogenaamde opleiding is geen beletsel. Hij kan niet zeker gesteld worden door de kracht van het intellect en hij is beschikbaar voor allen die simpel van geest en handelen zijn. Hij die probeert toegang tot de Weg te verkrijgen om er een of ander doel of beloning mee te bereiken zal zeker falen, zelf als de beloning waarnaar gestreefd wordt Het Rijk de Hemelen is.

Zogeheten goede daden zullen hem voor niemand zeker stellen en hij die zich probeert toegang te verschaffen, opdat hij controle over een ander kan verkrijgen, zal in de diepste duisternis geraken, zelfs als de controle uitgeoefend wordt voor de “eigen bestwil” van die persoon. De ouder mag en zelfs moet, controle over het kind uitoefenen tot het kind de jaren des onderscheids heeft bereikt, zo rond het twaalfde jaar, maar hierna zou niemand nog controle over een ander dienen na te streven, want niemand mag over een ander heersen. Een bezitterige houding tegenover wie dan ook, of het nu echtgeno(o)t(e) of kind betreft, zal verhinderen, dat er toegang verkregen wordt.

De enige Weg is de Weg die Christus gegaan is en de Weg van Christus is de weg van de overgave aan de Meester binnenin. Hij die zich overgeeft, is hij die voor alle zaken dank betuigt aan de Vader, wat deze ook moge zijn, want hij ziet ze als prachtige kansen om tot Uitstralende Liefde te komen

Hij die zich overgeeft is hij die bereidwillig klaarstaat om op volmaakte wijze dat aan te pakken wat er op dit moment voor handen ligt, ongeacht hoe klein of onbetekenend dat ook mag zijn. Hij die zich overgeeft is hij die Houdt van alles wat hij doet en de Liefde waarmee hij alle dingen doet is de kracht die de wijze waarop hij er uitdrukking aan geeft zeker en effectief maakt. De enige Weg tot de Liefde loopt via de Liefde. In het doen van alles dat in de Schittering van de Li efde gedaan wordt , wordt de volheid van de Liefde ervaren en leert men het verbond der Liefde kennen. Door zichzelf in harmonie te brengen met de Liefde wordt de Ingewijde de Liefde binnengeleid en in de Liefde is alles volmaakt. Hij die wat dan ook maar doet, omdat hij vindt dat hij dat hoort te doen, gaat tot de ontdekking komen dat zijn pogingen iets tot stand te brengen tevergeefs zijn. Hij die wat dan ook doet, omdat Hij in er in Onbaatzuchtige Liefde van Houdt om het te doen, zal merken dat wat hij tot stand gebracht heeft Eeuwig vreugde schenkt.

Het geheim van het Al is het Geheim der Liefde en alleen hij die Liefheeft is in staat om de Liefde te begrijpen. Voor degene die niet Liefheeft, zullen deze woorden leeg zijn. Aan de Ingewijde die Liefheeft in Onbaatzuchtige Liefde, zullen deze woorden het Al onthullen.

Die Weg naar de Liefde is Liefde. Om de Liefde te leren kennen begint de Ingewijde zich te oefenen in de Liefde. De W eg van de Christus is Liefde. De Weg van de Vreugde is Liefde. De Weg van de Vrede is Liefde. De Weg van de Volmaakte Gezondheid is in Liefde. De Weg van het bevrijden van angst en zorgen is Liefde. De Weg van de Vrijheid is Liefde. De Weg van het Eeuwig Leven is Liefde. “Ik Ben” is Liefde. “Ik Ben die ik Ben” is Liefde. Liefde is alles.

Zonder Liefde is er niets. In de Liefde is alles besloten dat Eeuwig is. De Liefde heeft alles in zich en is alles. Hij die Liefde laat Uitstralen op elk moment van zijn Leven, zonder zich zorgen te maken over de resultaten, is hij die weet wat Liefde is. Om de Liefde te leren kennen dient de Ingewijde te beginnen Lief te hebben. Hij die niet Liefheeft, wordt niet Liefgehad en hij kan de Liefde niet leren kennen tot hij begint Lief te hebben. Weet nog, Liefde is standvastig, moedig en zeker. Liefde maakt geen onderscheid des persoons. Liefde blijft te allen tijde en in alle omstandigheden sereen en ru stig overeind, want Liefde is Onzelfzuchtig. De Liefde streeft niets na, want er is Liefde in alle dingen. De Liefde onderhandelt niet, want Liefde heeft niets nodig. De Liefde is nooit eenzaam, omdat Liefde Een is met Al wat is.

Laat Liefde Uitstralen en gij zult zeker weten wat Liefde is.

De weg naar de Liefde is Liefde.

AUM-EN-RA

Uitgegeven door URANDA

--------------------------------------------------------------------------------

ER ZAL EEN TIJD KOMEN WAARIN DE STENEN BOUWSELS DER KERKEN OVERBODIG ZIJN
OMDAT IN DE MENS ZELF DE GEEST ZAL ZIJN OPGEGAAN.
BOEHME

Bron: Positief