Bed, bad en brood akkoord/Brief aan Emile Roemer [SP] over zijn column ''Bed, bad en brood''

Ma 27 April 2015 12:56 | Astrid Essed | 3794 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
BED, BAD EN BROOD AKKOORD/BRIEF AAN EMILE ROEMER,
FRACTIEVOORZITTER SP, OVER ZIJN COLUMN ''BED, BAD EN BROOD''
 
 
ZIE COLUMN EMILE ROEMER, ''BED, BAD EN BROOD''
 
 
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
 
 
 
AAN DE HEER E ROEMER
TWEEDE KAMER FRACTIEVOORZITTER VAN DE SP
 
UW COLUMN: BED, BAD EN BROOD
 
 
Geachte heer Roemer,
 
 
Ik heb uw column ''Bed, bad, brood'' gelezen [1], die zo
op het eerste gezicht redelijk en menselijk lijkt, maar in grond
een slappe stellingname, met een impliciete goedkeuring
van het terugkeerbeleid en geen pleidooi voor de wanhopige
positie van uitgeprocedeerde vluchtelingen.
Daarover zometeen.
Eerst dit:
 
 
Van een partij als de SP, die in de huidige
woestenij van neo liberalisme en het politiek de VS achternalopen,
zich profileert als de meest progressieve in Nederland, of beter
gezegd, de minst reactionnaire, mag een principiele
opstelling in de verdediging van vluchtelingen verwacht worden
Mis Poes!
Even een stap terug in de tijd
 
SP EN VLUCHTELINGEN
TWO CASES OF SHAME:
 
Zo stemde In 2006 stemde Zaanse SP Gemeenteraadsfractie 
voor de komst van de Zaanse Bajesboten [2], een drijvend
vreemdelingendetentiecentrum waar mensen werden vastgehouden-
met als doel uitzetting- met als enige ''misdaad'' te zijn uitgeprocedeerd
in een land met een oneerlijke asielprocedure. [3]
Zogenaamd na toezegging van de burgemeester, dat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers op de boten zouden komen, slechts ''criminele illegalen'' [wat
vaak een criminalisering van economische vluchtelingen is, maar dat 
even terzijde] [4]
Hoe dan ook,de SP had beter moeten weten.
Natuurlijk kwamen er wel uitgeprocedeerden op die boten! [5]

Zo een uitspraak van SP Tweede Kamerlid Sharon van Gesthuizen, die zich
overigens wel op haar manier heeft ingezet voor vluchtelingen,over de
gang van zaken rond de hongerstakingen in 2013. [6]
Toenmalig Staatssecretaris Teeven had een dorststaker uit Kameroen
via zijn discretionnaire bevoegdheid alsnog een verblifsvergunning toegekend.
Fijn voor die man, zul je zeggen.
Maar in een interview voor Argos Radio [zie tekst geheel onderin] maakte
Sharon van Gesthuizen zich er zorgen over, dat die verblijfsvergunning
was afgedwongen via die dorststaking en daarover wilde zij Teeven vragen
stellen.[7]
Dat is toch ongelooflijk.
Toont Teeven zich bij hoge uitzondering ''menselijk'', stelt
een SP Kamerlid dat aan de kaak?
 
Wat een stellingname voor iemand, die ''solidair'' beweert te zijn
en weet, dat mensen, die onthouding van eten en drinken als
strijdmiddel inzetten, machteloos staan tegenover een Overheid, die met hun veiligheid en levens solt. [8]
Dit doet mij de vraag stellen.
Aan wiens kant staat van Gesthuizen eigenlijk?

But that was then.
Let's have a talk about the Bed, Bad en Broodregeling.
 
UW COLUMN/BED, BAD EN BROOD
 
 
VOORAF:
 
Van de schandalige koehandel rond de uitgeprocedeerde
asielzoekers bent u op de hoogte.
Het zijn mensen, die zijn uitgeprocedeerd en geen recht hebben op
eerste levensbehoeften en vaak al jaren op straat zwerven.
Mensen, die vanwege de onveilige of oorlogssituatie
in eigen land niet uitzetbaar zijn, of een rommelige asielprocedure
gehad hebben en eigenlijk nooit uitgeprocedeerd hadden moeten
raken. [9]
Vanaf 2012 is deze groep niet meer onzichtbaar meer en strijdt
in de openbaarheid voor zijn rechten.
In Amsterdam heeft dat geleid tot verdrijving na verdrijving uit
allerlei locaties met nog steeds dezelfde rechteloze positie. [10]
 
Nadat na een klacht van de Protestantse Kerk Nederland
het Europees Comite voor Sociale Rechten had bepaald, dat
Nederland uitgeprocedeerden onderdak moest geven, overgenomen
door de Nederlandse rechter, kwam er een schimmige uitspraak
van het Comite van Ministers, die door sommige juristen/politici werd uitgelegd
als instemming met het ECSR [Europees Comite voor Sociale Rechten],
door anderen niet. [11]
Wat kwam uit de Hoge Hoed? 
 
Dat duivelse bad, bed en brood accoord tussen PvdA en VVD, dat 
 ook door uw partij wordt afgewezen. [12]
En gelukkig door velen, waaronder Amnesty, VN rapporteur Philip Alston
en een aantal Gemeenten. [13]
 
En duivels is het:
Van nu af aan wordt de bed,bad en broodvoorziening in vijf
Gemeenten verstrekt, op voorwaarde, dat er wordt meegewerkt
aan terugkeer.
Dan wordt men, ''als voorportaal'' naar Ter Apel gestuurd, waar de
uitzetting wordt voorbereid.
Willen of kunnen de vluchtelingen niet ''meewerken'',
dan staan ze op straat.
Gemeenten mogen hen dan ook niet meer helpen. [14]
 
Barbaars en onmenselijk en tegen alle fatsoens, beschavings en
internationale regels in, mensen geen onderdak geven. [15]
Uitgeprocedeerd of niet mag geen rol spelen, zoals u ook terecht opmerkt. [16]
 
UW COLUMN BED,BAD EN BROOD
 
Zo op het eerste gezicht lijkt uw column humaan en redelijk.
Maar er zitten een paar nare kanten aan.
 
A
''We'' kunnen niet alle migranten een verblijfsvergunning geven''
Waarom niet?
 
U merkt op, dat het bed,bad en broodakkoord onmenselijk 
is en dat klopt, maar uw standpunt is halfslachtig.
Want iedereen met een grein aan fatsoen is zal het onmenselijk
vinden, mensen zonder voorziening de straat op te gooien, zoals
het beleid al jaren is.
 
Maar tegelijkertijd vereenzelvigt u zich met dat  ''harde asielbeleid'' 
door in uw column te verklaren, dat ''we'' [de Nederlandse Overheid dus]niet alle
migranten een verblijfsvergunning kunnen geven. [17]
Dat zou volgens u ''iedereen'' begrijpen.
Welnu, ik en een flink aantal andere mensen behoren niet tot
die ''iedereen', want migranten, die hierheen komen vanwege
onveiligheid en/of om economische redenen [armoede] moeten
in de Nederlandse samenleving een kans krijgen.
Reppen internationale verdragen niet over het recht, te worden
gevrijwaard van armoede? [18]
Is het niet Nederland''s internationale verplichting, vluchtelingen
bescherming te bieden tegen vervolging en onveiligheid en te worden
gevrijwaard van foltering. [19]
Volgens de wetten der economie is Nederland vrij om in ieder land ter
wereld te investeren, waarbij vaak handjeklap wordt gespeeld met
de plaatselijke, niet zelden, dictatoriale elite.
En als de mensen uit die landen dan naar Nederland komen
zijn ze als ''economische vluchtelingen'' niet welkom en
worden ''politieke vluchtelingen'' door de IND allerlei
barrieres opgeworpen en kan de asielrechter hun dossier
niet eens meer inhoudelijk toetsen. [20]
Daarover zou ik u willen horen, als zich als ''socialistisch''
en ''progressief'' profilerende partij.
En geen gratuite uitspraak doen in het straatje van het officiele
asielbeleid.
Bovendien doet u voorkomen alsof de hele wereld naar
Nederland komt, terwijl de meeste vluchtelingen worden
opgevangen in de landen in de regio.
 
B
Uw optie voor ''terugkeer'' 
 
U weet, dat dat Nederlandse asielbeleid al jaren keihard is,
dat er geen ''eerlijke asielprocedure'' is vanwege de niet
inhoudelijke rol van de asielrechter [21], waardoor door de IND
afgewezen vluchtelingen geen echte kans op beroep hebben.
Toch blijft u dat beleid steunen door in uw standpunten
op te merken
''Wie mag blijven, moet zo snel mogelijk inburgeren. Wie
niet mag blijven, moet het land verlaten.. [22]
En wie bepaald wie mag blijven?
De IND, die vaal al met een wantrouwende en criminaliserende
blik een pas aangekomen en vaak uit het lood geslagen vluchteling,
probeert te ''pakken'' op iedere inconsistentie in zijn betoog.
Een asielrechter, die niet inhoudelijk mag toetsen.
Laat me niet lachen, meneer Roemer.
 
C
Uw zwijgen over de wanhopige positie van de uitgeprocedeerde
vluchtelingen.
 
 
 
U schrijft dan wel in uw column, dat het inhumaan is, mensen op straat
te gooien-een praktijk, die al jaren gebeurt met uitgeprocedeerde vluchtelingen,
maar nu openlijk chantage is-maar vertelt er niet bij, dat de meeste uitgeprocedeerden
niet terug kunnen vanwege de oorlogs en/of onveilige suituatie in hun
land van herkomst of helemaal niet uitgeprocedeerd hadden moeten zijn, maar 
een asielstatus hadden moeten krijgen. [23]
 
 
En vanwege die wanhopige situatie voeren de Wij zijn Hier vluchtelingen
al sinds 2012 strijd in Amsterdam, is er strijd gevoerd door Iraakse
uitgeprocedeerde vluchtelingen in Den Haag. [24]
Dacht u, dat ze hier zo graag wilden wonen? 
Welnee, als de situatie in hun eigen land leefbaar zou zijn, hadden ze
hier nooit een voet aan wal gezet!
Zelf zeggen zij hierover:
''Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?'' [25]

Zo is het toch met alle vluchtelingenstromen, naar Europa en overal
ter wereld.
 
Over die wanhopige positie van de uitgeprocedeerden wil ik u horen
in uw verklaringen.
Ik wil uw pleidooi loud and clear horen voor hun recht op een menswaardig
bestaan, voor hun recht op veiligheid.
Voor een permanente verblijfsvergunning, zonder voorwaarden.
Dus niet dat slappe gedoe van
''Wij geven jullie voor vijf jaar een verblijfsvergunning, maar als het veilig
is in jullie herkomstland, dan retour''
Dat is een excuus om hen alsnog terug te sturen.
Dat is onbeschaafd en onfatsoenlijk, want zo blijven mensen leven
in onzekerheid.
 
Neen, u moet eisen:
Verblijfsrecht nu, en permanent zonder voorwaarden.
 
Zo had uw colum eruit moeten zien en geen slap praatje over
fatsoen met toch de steek onder water van ''terugkeer'' 
 
 
TENSLOTTE:
 
 
Vindt u echt, dat ''de waardigheid van mensen niet onderhandelbaar is'',
zoals u zo mooi in Bed, Bad en Brood schrijft [26], dan moet u
zich keren tegen de essentie van het asielbeleid, dat vluchtelingen
de kans op een veilig en menswaardig bestaan [freedom from want]
ontzegt en ervoor pleiten, dat de grenzen worden opengesteld
voor iedereen, die in Nederland wil wonen en werken.
 
Tenslotte zijn de grenzen ook wagenwijd open voor alle
Nederlandse ondernemers en multinationals, die in 
ontwikkelingslanden zaken willen doen en verdienen Nederlandse
wapenhandelaars en high tech laboratoria [27] een smak geld
aan mede door Nederland gevoerde imperialistische
VS oorlogen, wat weer een [niet welkome]
vluchtelingenstroom naar Europa op gang brengt.
 
En als u geen pleidooi voor die open grenzen wilt houden,
maak u dan in ieder geval ervoor hard, dat uitgeprocedeerden,
die vanwege de oorlogssituatie niet terug kunnen naar hun land,
hier een permanente verblijfsvergunning krijgen.
 
Wilt u zich socialistisch en ''progressief'' blijven
noemen, dan is dat uw politieke en morele plicht.
Alleen dan laat u zien, dat u zich van andere politieke
partijen onderscheidt.
 
Ik reken op uw inzet.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
 
NOTEN
 
 
[1]
 
SP
BED,BAD EN BROOD
24 APRIL 2015
 
 
 
 
 
[2]
 
 
''De SP heeft indertijd onder andere op het gebied van (brand)veiligheid voorwaarden verbonden aan de komst van de bajesboten.''

ZAANSTREEK SP
BURGEMEESTER BEVESTIGT NOGEENS: ER KOMEN
GEEN ASIELZOEKERS OP DE BAJESBOTEN
21 NOVEMBER 2006


 
 
''

 Net als in Rotterdam, stemde ook in Zaanstad de SP tegen verwachting in vóór de boten.''

VRIJHEID VAN BEWEGING
FORT NEDERLAND IN BEELD
BAJESBOTEN ZAANSTAD ''ZAANSE SCHANDE''
 
 
 
 
[3]
 
 
NOS
D'66 
INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
 
[4]
 
 
''Egberts beweerde geruststellend dat er met het ministerie van Justitie goede afspraken zouden zijn gemaakt. Op de bajesboten zouden geen illegalen worden opgesloten met dossiers waarin ook maar één keer het woord “asiel” voorkomt, zou Justitie hem hebben verzekerd. “Er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers op de boten!”, riep hij dan ook beslist tegen iedereen die het maar horen wilde.''
 
GEBLADERTE/DOORBRAAK
GEKONKEL OVER ''UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS''
OP ZAANSE BAJESBOTEN
ZOMER 2008
 
 
 
 
 
 
ZAANSTREEK SP
BURGEMEESTER BEVESTIGT NOG EENS: ER KOMEN
GEEN ASIELZOEKERS OP DE BAJESBOTEN
21 NOVEMBER 2006

[5]


GEBLADERTE/DOORBRAAK
GEKONKEL OVER ''UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS''
OP ZAANSE BAJESBOTEN
ZOMER 2008
 
 

 
 
[6]
 
 
DOORBRAAK
DE DUBBELE PET VAN SHARON VAN GESTHUIZEN
IN DE VLUCHTELINGENSTRIJD
5 JUNI 2013
 


''De maskers vallen af! Een man uit Kameroen was in dorststaking toen in de Tweede Kamer werd gesproken over de dood van Dolmatov, de Russische vluchteling. Ophef ontstond over diens verblijfsvergunning. De immer zo populaire, of moet ik zeggen ‘populistische’, mevr. Gesthuizen zal ik hier even citeren uit de radio uitzending van Argos. Nadat eerst Anton van Kalmthout is geïnterviewd, komt Sharon aan het woord. Zij zegt o.a. (lees de hele tekst onderaan dit stuk)

“Hoe schrijnend het ook is, je moet niet toegeven aan dit soort dwangmiddelen, omdat je daarmee eigenlijk zegt: mensen als je in honger of in dorststaking gaat , dan krijg je een verblijfsvergunning en dat brengt dus andere mensen heel erg in gevaar (SIC!). (…) Normaal gesproken heb je natuurlijk ook andere manieren om ervoor te zorgen dat iemand eh… wel verpleegd kan worden. In dit geval zou je dan bijvoorbeeld moeten denken aan een dwangmiddel zoals bijvoorbeeld dwangvoeding of eh… ja, een andere manier van iemand toch behandelen.(…) Hoe zit het dan met al die andere mensen die ook asiel hebben aangevraagd en worden afgewezen, kunnen die hier nou op een bepaalde manier rechten aan ontlenen en hoe gaan we dan met die mensen om? Dus dat zou echt een heel kwalijk signaal zijn van de staatssecretaris als dat zo is.”''

ZIE VOOR TEKST INTERVIEW SHARON VAN GESTHUIZEN OP ARGOS

RADIO DD 27 APRIL 2013 GEHEEL ONDERINCEL=CHANTAGE
JOKE KAVIAAR
6 MEI 2013HONGERSTAKING ASIELZOEKERS
TAG WEBSITE ASTRID ESSED[7]


CEL=CHANTAGE
JOKE KAVIAAR
6 MEI 2013

 
 
 
 
 
[8]
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/SCHENDING
VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
 
 
ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/
REVEALING A CRIME IS NOT A CRIME
ASTRID ESSED
 


[9]


AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
[10]
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/
DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
 
 
 
[11]
 
 
 
 
 
 
 
 

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

 

 

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

 

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

 

 

 
NRC
ONDUIDELIJKHEID OVER BED, BAD EN BROODVERPLICHTING
15 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
RESOLUTIE COMITE VAN MINISTERS BEKENDGEMAAKT
[16-04-15]
VAGE FORMULERING DOET NIET AF AAN OORDEEL ECSR
 
 
 
 
 
[12]
 
 
RTL NIEUWS
BRIEF OVER AKKOORD OVER BED, BAD, BROOD
22 APRIL 2015
 
 
 
 
RTL NIEUWS
COMPROMIS BED, BAD, BROOD
DIT STAAT IN HET AKKOORD
23 APRIL 2015
 
 
 
 
[13]
 
 
NIEMAND IS BLIJ MET BBB AKKOORD
22 APRIL 2015
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL:
AKKOORD BED,BAD,BROOD DRUIST IN TEGEN
UITSPRAAK EUROPEES COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN
22 APRIL 2015
 
 
 
 
''“Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood niet voorwaardelijk mag maken. Je mag niet zeggen: ik geef jou de basis áls… de Nederlandse overheid zou beter gewoon openlijk kunnen toegeven dat ze mensenrechten afwijzen''

 
NRC
VN RAPPORTEUR: AKKOORD OVER ILLEGALEN
BUREAUCRATISCHE ROMMEL
23 APRIL 2015
 
 
 
 
[14]RTL NIEUWS
BRIEF OVER AKKOORD OVER BED, BAD, BROOD
22 APRIL 2015
 
 
 
 
RTL NIEUWS
COMPROMIS BED, BAD, BROOD
DIT STAAT IN HET AKKOORD
23 APRIL 2015
 
 
 
 
 
[15]
 
 
 
''Article 11

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions.''

 
 
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS, ARTICLE 11
 
 
 
 
 
[16]
 
 
SP
BED,BAD EN BROOD
EMILE ROEMER
24 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[17]
 
 
''Iedereen begrijpt dat we niet alle migranten een verblijfsvergunning kunnen geven. Daarom is het ook logisch dat je beter organiseert dat mensen die echt terug kunnen daadwerkelijk terugkeren''

BED,BAD,BROOD
EMILE ROEMER
 
 
 
 
[18]
 
 
PREAMBLE
 
....
 
.....''Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights''

......
.......
INTERNATIONAL COVENANT OF ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL RIGHTS[19]


Article 33. - Prohibition of expulsion or return ("refoulement")

1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.''

CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htmArticle 3

1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture''


CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL,
INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

 
 
[20]
 
 
NOS
D'66 
INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013
 
 [21]


NOS
D'66 
INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013
 
 


[22]

''Wie mag blijven, moet zo snel mogelijk inburgeren. Wie niet mag blijven, moet het land verlaten.''


SP
ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGEN

[23]''Door de overheid wordt vaak opgemerkt dat het merendeel van de Vluchthavenbewoners niet meewerkt aan hun terugkeer en hierdoor zelf verantwoordelijk is voor hun situatie. Amnesty International constateert echter dat de Rijksoverheid zelf substantieel bijdraagt aan dit probleem door te blijven miskennen dat terugkeer naar een fragiel of instabiel land als Somalië, of een notoire mensenrechtenschender als Eritrea, niet aan de orde zou moeten zijn. Desondanks blijft de eis van de overheid ook aan hen dat ze meewerken aan ‘vrijwillige’ terugkeer. Volgens een evaluatie van de gemeente komt bijna de helft mogelijk uit Somalië of Eritrea.''
........
.........
''Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.''
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
 
[24]
 
 
STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN AMSTERDAM
 
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
 
 

 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
  
 
STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN DEN HAAG
 
 
 
RECHT OP BESTAAN
 


''Het gaat om een groep van grotendeels uitgeprocedeerde
vluchtelingen, die sinds 2012 in Amsterdam actie voert
om aandacht te vragen voor hun hachelijke situatie.
Voor een deel mensen, die eerder uit Tentenkamp Ter Apel
waren verdreven [8] en van wie een deel [dus ook uitgeprocedeerde
vluchtelingen] naar Den Haag was afgezakt en daar opvang had gekregen
in de Sacramentskerk. Waar ze binnenkort trouwens ook uit moeten. [9]
 
Deze uitgeprocedeerden zijn afkomstig uit landen, waar de situatie hetzij
extreem onveilig is, hetzij oorlog is [Irak, Afghanistan, Somalie, Eritrea
etc] [10]''
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
 

OMROEP WEST
VLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK
17 JULI 2014
 
 
 
 
RECHT OP BESTAAN
ALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG
 
 
 
STRIJD IN DEN HAAG
 
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
 
  
[25]
 
 
''Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan''
 
WIJ ZIJN HIER
ILLEGAAL, UITGEPROCEDEERD, ONGEDOCUMENTEERD, GELUKSZOEKERS EN ASIELZOEKERS
23 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
[26]
 
 
''Tot hier en niet verder. De waardigheid van mensen is niet onderhandelbaar.''
 
BED,BAD EN BROOD
EMILE ROEMER
24 APRIL 2015
 
 
 
 
 
[27]
 
 
 
WAPENBEURS ABU DHABI/ANTIMILITARISTEN
BEKLADDEN GEVEL NLR/ADHESIEBETUIGING
ASTRID ESSED
 
 
SP COLUMN
BED, BAD EN BROOD
EMILE ROEMER
24 APRIL 2015
TEKST SP COLUMN
BED, BAD EN BROOD
EMILE ROEMER

De coalitie van VVD en PvdA gaat gemeenten dwingen – onder dreiging van financiële kortingen – om hun opvangvoorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers af te breken. In de vijf grote steden komen nieuwe centra die als enig doel hebben om mensen zo snel mogelijk op het vliegtuig óf op straat te zetten.

De zoektocht naar een oplossing voor mensen die nu op straat zwerven, eindigt dus met het op straat zetten van nóg meer mensen. Daarmee kan de VVD terecht claimen dat het asielbeleid nog harder is geworden. Niet voor niets noemt het kabinet deze voorzieningen een ‘voorfase’ voor definitief vertrek vanuit Ter Apel. Er komen geen extra opvangplaatsen – zoals de PvdA beweert – maar extra vertrekcentra bij.

De kritiek op deze plannen is enorm. Gemeenten, kerken, Amnesty International, de VN: er is alleen maar kritiek op deze inhumane oplossing. De PvdA had hier een streep in het zand moeten trekken. Tot hier en niet verder. De waardigheid van mensen is niet onderhandelbaar.

Iedereen begrijpt dat we niet alle migranten een verblijfsvergunning kunnen geven. Daarom is het ook logisch dat je beter organiseert dat mensen die echt terug kunnen daadwerkelijk terugkeren. Maar onder geen enkele omstandigheid gooien we mensen op straat om te slapen in portieken en onder bruggen. In ons rijke land hoeft niemand op straat te slapen en uit de vuilnisbak te eten. Uitgeprocedeerd of niet.

ROEMER: VVD EN PVDA VERGROTEN PROBLEMEN

VREEMDELINGENOPVANG

23 AUGUSTUS 2015

https://www.sp.nl/nieuws/2015/04/roemer-vvd-en-pvda-vergroten-problemen-vreemdelingenopvang

TEKST

ROEMER: VVD EN PVDA VERGROTEN PROBLEMEN

VREEMDELINGENOPVANG

Volgens SP-leider Emile Roemer is het door PvdA en VVD gesloten akkoord over ‘Bed, bad en brood’ op geen enkele manier een oplossing voor gemeenten, voor vreemdelingen en voor de samenleving als geheel. Roemer: ‘De conclusie is dat het kabinet weer een dag door kan, dat de problemen worden afgeschoven op gemeenten en dat uiteindelijk geen vreemdeling extra zal vertrekken.’

Roemer noemt het onacceptabel dat het kabinet nu het probleem alleen maar groter maakt. ‘Het kabinet zadelt burgers van ons land en ook de lokale bestuurders van gemeenten met een afgrijselijk probleem op: zij moeten straks toezien hoe mensen door hun straten zwerven terwijl ze geen vinger mogen uitsteken om te helpen. Een boete voor gemeenten voor het bieden van hulp is niet alleen inhumaan, maar ook contraproductief. Zonder opvang verliezen we mensen uit het oog en zal van terugkeer zeker geen sprake meer zijn.’

De SP is voor opvang voor een langere periode, op meerdere plekken in het land en met de enige eis dat men moet meewerken aan een oplossing als voorwaarde voor toegang. Opvang is namelijk beter voor de mensen om wie het gaat en het is beter voor alle anderen in ons land omdat het voorkomt dat er mensen op straat gaan zwerven.

TEKST INTERVIEW DD 27 APRIL 2013 OP RADIO

ARGOS MET SHARON VAN GESTHUIZEN

''Interviewer:

“Anton van Kalmthout maakt zich zorgen over de precedentwerking en zegt als je aan zo’n dorststaking toegeeft is het hek van de dam. Deelt u de mening?”
Sharon:
“Ja uiteraard, dat is precies de reden waarom er normaal gesproken op een heel andere manier met dergelijke gevallen wordt omgegaan. Hoe schrijnend het ook is, je moet niet toegeven aan dit soort dwangmiddelen, omdat je daarmee eigenlijk zegt: mensen als je in honger of in dorststaking gaat , dan krijg je een verblijfsvergunning en dat brengt dus andere mensen heel erg in gevaar (SIC!).”
“Waarom denkt u dat dit in dit geval toch gebeurd is?”
“Ja, ik wil van de staatssecretaris opheldering hierover. Ik kan niet zomaar zeggen: dit is een onterecht gebruik van discretionaire bevoegdheid, want wellicht – ik heb daar geen inzicht in gekregen nog – maar wellicht is het in dit geval bij deze persoon zo geweest dat er inderdaad opeens een heel belangrijk feit naar boven is gekomen waardoor deze persoon echt een verblijfsvergunning in Nederland moest krijgen. Dat weet ik nog niet, maar op dit moment ben ik er bang voor dat er gezien de druk die inderdaad – volgens mij heeft meneer van Kalmthout dat net ook al gezegd – gezien de druk die er vorige week op staatssecretaris Teeven stond, men toch erg bang is geweest voor een escalatie, een mogelijk overlijden van een andere vreemdeling terwijl we net het debat over Dolmatov voeren, dat men daarom heeft gezegd: snel de druk eraf en dan maar discretionair, wat onbegrijpelijk is, want ja, normaal gesproken heb je natuurlijk ook andere manieren om ervoor te zorgen dat iemand eh… wel verpleegd kan worden. In dit geval zou je dan bijvoorbeeld moeten denken aan een dwangmiddel zoals bijvoorbeeld dwangvoeding of eh… ja, een andere manier van iemand toch behandelen. Dan had je de tijd kunnen nemen ook, lijkt mij, om ervoor te zorgen dat je die zaak nog eens goed tegen het licht hield. Maar het lijkt er nu op alsof ze toch erg, dat is mijn eerste indruk, alsof er toch mogelijk erg onzorgvuldig is gehandeld, want het blijft curieus hoe je eerst een asielaanvraag kunt afwijzen in een aantal dagen en dan opeens overstag gaat en zegt: deze meneer mag toch voorgoed hier blijven.”
“Het zou ermee te maken kunnen hebben, natuurlijk moet daar antwoord van Fred Teeven zelf op komen, maar het zou ermee te maken kunnen hebben dat de staatssecretaris zijn politieke hachie moest redden die week,”
“Ja, dat zijn wel uw woorden, maar ik moet zeggen dat ik…. dat ik nu niet kan beoordelen of dat inderdaad niet zo is, dus ik ben er bang voor dat dit inderdaad de waarheid is, en dat zou mij echt enorm veel zorgen baren want dat is natuurlijk niet de manier waarop je met asielprocedures moet omgaan, zeker niet omdat ik me dan ook afvraag: hoe zit het dan met al die andere mensen die ook asiel hebben aangevraagd en worden afgewezen, kunnen die hier nou op een bepaalde manier rechten aan ontlenen en hoe gaan we dan met die mensen om? Dus dat zou echt een heel kwalijk signaal zijn van de staatssecretaris als dat zo is.”
“U gaat er naar vragen?”
“Ja. Uiteraard. Ik wil van de staatssecretaris dan precies weten – hij zegt nu richting pers: wij kunnen daar niet op in gaan, dat is allemaal vertrouwelijk – dat is dan tot op zekere hoogte te begrijpen maar dat zal niet gelden voor een uitleg die je moet geven aan de kamer, dan moet ie dat desnoods maar vertrouweljik doen maar ik wil precies weten welke afweging hij heeft gemaakt en waarom.”

Meer van Astrid Essed