Antillianenwet/Over racisme en Neerlands schande/Terug naar duistere tijden

Do 6 Maart 2014 06:42 | Astrid Essed | 3529 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/

TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDEN
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
''Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld......'
 
Preambule Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 
 
 
 
''Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.''
 
Artikel 2, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 
 
 
 
''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''
 
Artikel 1, Nederlandse Grondwet
 
 

 
''De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.''
 
Artikel 90, Nederlandse Grondwet
 
 
 
 
 
Geachte lezers
 
Wie had gedacht, dat het out of the question was, de Nederlandse Staat er anno 2014 op te wijzen,
dat racisme en discriminatie niet alleen archaisch zijn, maar tot de ernstigste internationale 
mensenrechtenschendingen behoren, heeft het bij het verkeerde eind.
Want dat is niet alleen kennelijk nodig vanwege de algemene politie acceptatie van de extreem-rechtse
PVV [1], ook worden er wetsvoorstellen gedaan, die deze ongelijkheid tussen mensen, gebaseerd
op afkomst en land van herkomst, officieel in wet vastleggen. [2]
Een terugkeer naar duistere 19 e eeuwse tijden, toen racisme en discriminatie algemeen geaccepteerd 
gemeengoed waren?
Ja
 
WAT IS HIER AAN DE HAND/DISCRIMINATIE OP GROND VAN AFKOMST IS ER AAN DE HAND
 
Anno 2014 bestaat een Tweede Kamerlid het [VVD Tweede Kamerlid Bosman] het, een wet in te dienen,
waarbij de komst van [en dat staat letterlijk in die wet] ''Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten'' [3]
bepaalde voorwaarden worden verbonden.
Genoemd worden
Ik citeer
 
''
 • het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;
 • het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;
 • het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;
 • geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;'' [4]

Ik denk niet, dat ik behoef uit te leggen, dat dat onversneden discriminatie is.
Immers, hier wordt, zonder er doekjes om te winden, onderscheid gemaakt tussen twee soorten
Nederlanders
Nederlanders, afkomstig van ''Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten'', kort gezegd en vanaf nu
te gebruiken term, Antilliaanse Nederlanders en niet-Antilliaanse Nederlanders
Dat is discriminatie.
Daarbij ook nog racistisch, aangezien het hier om een bepaalde afkomst gaat [5]
 
Terecht heeft dan ook de Commissie Meijer op grond van deze discriminatie in een
brief aan de Tweede Kamer scherpe kritiek geuit op dit wetsvoorstel [6]

Een wetsvoorstel, waartegen door zijn formulering reeds en masse door alle Tweede Kamerleden
had moeten worden geprotesteerd, laat staan, dat dat serieus door een Tweede Kamer.
waarvan zijn leden de Eed/Belofte op de Nederlandse Grondwet moeten afleggen [en dus
ook op non-discriminatieartikel 1] moeten afleggen, in behandeling genomen zou moeten worden.

Dat dat het zonder protesten toch in behandeling wordt genomen, net zoals met het destijds plaatsgevonden ''Marokkanendebat'' [7] zegt veel over het morele verval in politiek Nederland.

De vraag vervolgens worden gesteld, of initiatiefnemer van dit verderfelijke wetsvoorstel, VVD er Bosman,
weleens heeft gehoord van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens [8] en het
Internationale Verdrag tot Uitbanning van Rassendiscriminatie [9], die dergelijke
wetsvoorstellen rekenen onder internationaal misdadig.

Maar ook los van de Internationale Verdragen en de schending van EU regels [10], is het wetsvoorstel
an sich niet alleen racistisch, maar wordt het ook door Bosman verdedigd met racistische argumentatie
Ik citeer Bosman [uit Nu.nl berichtgeving]
''Nederland kampt al decennia lang met problemen met kansarme Antillianen, Cijfers wijzen uit dat deze
groep zowel in sociale zekerheid als in de criminaliteit oververtegenwoordigd is''[11]
Zo, sociale discriminatie en racisme op een rij

Ten eerste is het bepaald geen misdaad ''kansarm'' te zijn en nog minder een reden om mensen
op grond daarvan uit te sluiten [van de toegang tot Nederland]
Ten tweede wordt met een dergelijke uitspraak impliciet kansarmheid en criminaliteit
op een hoop gegooid, hetgeen zeer kwalijk is
Ten derde wordt de grote groep hardwerkende Antillianen in Nederland ten onrechte en impliciet gecriminaliseerd.

Racisme, hetzevorming en impliciete haatzaaierij dus.

Coming from a member of Dutch parliament, who whore/promised to the Constitution, which
forbids discrimination in article 1

A shame
A pure shame!
EPILOOG

In de toelichting op het Initiatiefvoorstel Bosman [volksmond de  Antillianenwet'' ]", wordt 
het volgende opgemerkt: 

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Bosman (VVD) regelt de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland. Hierbij wordt rekening gehouden met de grenzen van de internationale Verdragen, het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet.  [12]


Een interessante formulering, aangezien dit hele initiatiefvoorstel juist IN STRIJD IS MET de Internationale
Verdragen, de Nederlandse Grondwet en de geldende EU regels.

Volgens het Internationaal Verdrag tot Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie is het racistisch en
discriminerend.
Volgens de EU regels wordt er gediscrimineerd, omdat Antillianen [behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden]
de rechten van EU burgers hebben.
Volgens artikel 1 van de Grondwet is het discriminerend.
Met artikel 90 van de Grondwet [dat stelt dat de regering de internationale rechtsorde, dus ook
de handhaving van Internationale Verdragen] moet bevorderen, is het in strijd.

Maar los van al deze Verdragen
Het is een schande en een morele blamage voor een land als Nederland, dat andere landen 
qua mensenrechten de maat meet [overigens terecht] om zelf zowel Internationale
Verdragen als mensenrechten aan haar laars te lappen, zowel qua behandeling van
vluchtelingen en asielzoekers [13] als het gedogen van en bevorderen van racisme, zoals
via deze ''Antillianenwet'', die trouwens naadloos aansluit bij de nare, racistische PVV
ideeen op dit punt [14]

Antillianenwet
Neerlands schande en een beschamende schending van universele beschavingsregels


Terugkeer naar duistere tijden?
Als die wet wordt aangenomen lijkt dat er veel op

Astrid Essed


ZIE VOOR NOTEN OOK

[1]
 
NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
 
 
 
RACISME IN NEDERLAND
PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
[2]
 
 
''De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.
Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:
 • het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;
 • het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;
 • het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;
 • geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;
 • in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.''
 
INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
''ANTILLIANENWET'' GENOEMD]
 
 
 
[3]
 
 
INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
''ANTILLIANENWET'' GENOEMD]
 
 
 
[4]
 
 
INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
''ANTILLIANENWET'' GENOEMD]
 
 
 
 
[5]
 
 
 
''. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.
 
ARTIKEL 1, INTERNATIONAAL VERDRAG TOT DE UITBANNING VAN ALLE VORMEN VAN RASSEN
DISCRIMINATIE
[INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL
DISCRIMINATION
 


[6]


TOETSING ANTILLIANEN IN STRIJD MET RACISMEVERDRAGEN
4 FEBRUARI 2014
 

COMMISSIE MEIJERS
NOTITIE OVER HET WETSVOORSTEL BOSMAN (VVD) TOT REGULERING
VAN DE VESTIGING VAN NEDERLANDERS VAN ARBUA, CURACAO EN SINT
MAARTEN IN NEDERLAND (TK33325]
 
 
 
[7]
 
MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED
 
 
 
[8]
 
 
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
 
 
 
 
[9]
 
 
INTERNATIONAAL VERDRAG TOT DE UITBANNING VAN ALLE VORMEN VAN RASSEN
DISCRIMINATIE
[INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL
DISCRIMINATION
 
 
 
 
[10]
 
 
 
TOETSING ANTILLIANEN IN STRIJD MET RACISMEVERDRAGEN
4 FEBRUARI 2014
 
 
 
[11]TOETSING ANTILLIANEN IN STRIJD MET RACISMEVERDRAGEN
4 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
[12]

INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
''ANTILLIANENWET'' GENOEMD]
 
 
 
[13]
 
ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/REVEALING A CRIME
IS NOT A CRIME
ASTRID ESSED
 
 
 
[14]
 
''Antillianen zijn oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken. Volgens Fritsma veroorzaken ze 'grote problemen' in Nederland en met zijn wetsvoorstel wil hij hier een eind aan maken.''
 
ELSEVIER
PVV WIL CRIMINELE ANTILLIANEN EN ARUBANEN TERUGSTUREN
27 NOVEMBER 2013
 

Meer van Astrid Essed