Vluchtkerk Amsterdam/Medewerking Kerken aan Terugkeerbeleid/In strijd met rechten vluchtelingen

Ma 8 April 2013 01:49 | Astrid Essed | 2930 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
 
VLUCHTKERK AMSTERDAM/MEDEWERKING KERKEN AAN TERUGKEERBELEID/IN STRIJD MET RECHTEN VLUCHTELINGEN
 
Zie ook:
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Onder P/S mijn reactie op het AT5 bericht ''Acht Kerken willen opvang asielzoekers'' [1]
Volgens het AT5 bericht verklaarden acht Kerken zich bereid de 25 ''meest kwetsbaren'' van de 100 in de Vluchtkerk Amsterdam verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers opvang te bieden
Impliciet en expliciet laten zij daarmee de andere 75 in de kou staan
 
ACHTERGROND:
VLUCHTKERK/KERK EN TERUGKEERBELEID
 
Vanaf de ontruiming van het Tentenkamp Notweg  in Amsterdam[2] zijn de ruim 100 uitgeprocedeerde
asielzoekers opgevangen in de Vluchtkerk Amsterdam [3], waar zij van de eigenaar toestemming hadden, tot 31 maart [Eerste Paasdag] te blijven
Daarna is hun verblijf vanwege de kou verlengd tot vrijdag 5 april
Na een gesprek tussen de Amsterdamse burgemeester van der Laan en de eigenaar van de Vluchtkerk is er
echter afgesproken, dat de asielzoekers voorlopig in de Vluchtkerk mogen blijven en dat
over een nader te vertrekken datum overleg gevoerd zal worden tussen burgemeester
en eigenaar [4]
 
Vanaf de aanvang van het verblijf in de Vluchtkerk hebben zich, naast activisten, die zonder meer de vluchtelingenrechten op een verblijf in Nederland verdedigen [5], christelijke
hulpverleners, die al dan niet van de kerken afkomstig waren, voor de vluchtelingen ingezet.  
Hoewel de meeste christelijke hulpverleners ongetwijfeld de beste intenties gehad hebben,
gold dat helaas niet voor de officiele stellingname van de kerken
 
Ondanks het feit, dat de Kerken op de hoogte zijn van de desperate positie van de
uitgeprocedeerden, die vanwege de oorlogssituatie in hun herkomstland niet terug kunnen,
werden geluiden als ''meewerken aan terugkeer'' [6] steeds vaker gehoord
 
Onnodig te zeggen, dat dit bepaald niet in overeenstemming is met de Bijbelse 
verplichting tot de verdediging van de rechten van vluchtelingen.
 
Ook getuigt het appel van de Raad van Kerken aan de Overheid [7] van een naieve opstelling
Er wordt de Overheid gevraagd om een ''menselijke benadering'' en om na te denken over ''adequate oplossingen'' [8]
Nogal naief dit te vragen van een Overheid, dat een inhumaan en van harde repressie getuigend asielbeleid voert [9]
Het appel van de Raad van Kerken [10] is bovendien hafslachtig, omdat de Overheid
niet flink wordt aangepakt
Er wordt niet duidelijk gepleit voor verblijfsrecht voor de uitgeprocedeerden en voor erkenning, naast het recht op vrijwaring van vervolging, van het recht op vrijwaring van armoede.
 
Immers, ook de niet als vluchteling erkende ''economische vluchtelingen'', moeten het
recht hebben, zich aan bittere armoede te kunnen ontworstelen door zich in het welvarende
Westen te vestigen, dat wel wil verdienen aan Derde Wereld, maar de slachtoffers van 
de kapitalistische winzucht [ook de Derde Wereld regimes/elites] niet wil ontvangen
 
WEIGERING TOT KERKASIEL
 
Vanuit diezelfde kerkelijke kringen is nog niet zolang geleden sprake geweest van een 
impliciete weigering tot medewerking aan Kerkasiel [11], wat in geval van deze 100
uitgeprocedeerde asielzoekers niet alleen een voor langere tijd durende oplossing zou 
zijn, maar ook een duidelijk statement tegen de Overheid, dat de Kerken zich principieel
opstellen voor vluchtelingenrechten en tegen het Overheidsbeleid, dat hen hun elementaire
mensenrechten ontzegt
 
TERUGKEERPLAN KERKEN
 
De kwalijkste opstelling van de Kerken is wel de oprichting van een Terugkeerhuis voor
vluchtelingen
In een brief aan de Kerken [12] heb ik destijds aan de kaak gesteld, dat Kerk in Actie [die 
o.a. in een samenwerkingsverband zit met Justitie en terugkeerinstanties als de I.O.M.]
hiermee verlengstuk van Justitie geworden is, heel goed wetende, dat de vluchtelingen
worden uitgezet naar oorlogsgebieden, gebieden waar ze vervolgd kunnen worden en/
of bittere armoede
 
Daaraan horen zich christelijk noemende organisaties/Kerken niet mee te werken
 
 
Neen, wanneer de Kerken werkelijk hun christelijke Boodschap serieus nemen en in de
praktijk willen brengen, zijn halfslachtige verhalen [13] niet voldoende, maar moet de Kerk een Strijdende Kerk worden, die compromisloos aan de kant van de vluchtelingen staat
 
EPILOOG
 
Ik eindig met een Bijbelse uitspraak uit het Nieuwe Testament, waar die christelijke verplichting 
onverbloemd is beschreven
Vanuit hun christelijke achtergrond dienen de Kerken deze uitspraak te volgen:
 

”35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWE TESTAMENT
Mattheus 35-40

DAT is de taak van de Kerk

Geen impliciete hand en spandiensten verlenen aan Justitie

 

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 

 

[1]
 
AT5
ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS OPVANGEN
5 APRIL 2013
 
 
 
[2]
 
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID
OVERHEID
ASTRID ESSED
 
 
[3]
 
WEBSITE DE VLUCHTKERK
 
 
[4]
 
NU.NL
ASIELZOEKERS MOGEN IN VLUCHTKERK BLIJVEN
5 APRIL 2013
 
 
 
[5]
 
WEBSITE NO BORDER
 
 
 
[6]
 
''
De asielzoekers zitten in een spagaat, zegt Karel Smouter van de steungroep. 'Als je meewerkt aan je terugkeer, dan zou er eigenlijk een soort psychische begeleiding nodig zijn. Ze gaan immers terug naar het land waar hun nachtmerrie zich afspeelt. Maar nu worden ze opgesloten, bang gemaakt en strafbaar gesteld. Ze mogen geen geld verdienen. En het leven wordt ze zo zuur gemaakt dat ze misschien vanzelf wel weggaan. Dat is eendimensionaal en werkt averechts. We vragen de overheid om met een andere benadering te komen, in voorbereiding op de terugkeer.'
 
AT5
ASIELZOEKERS WILLEN ANDERE AANPAK
17 MAART 2013
 
 
 
[7]
 
RAAD VAN KERKEN
APPEL VOOR VLUCHTKERK
 
 
 
[8]
 
RAAD VAN KERKEN
APPEL VOOR VLUCHTKERK
 
 
 
 
[9]
 
STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS ''OPRUIING''
ASTRID ESSED
 
 
 
[10]
 
RAAD VAN KERKEN
APPEL VOOR VLUCHTKERK
 
 
 
[11]
 
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING TENTENKAMP/
BRIEF AAN PROTESTANTSE KERK OVER WEIGERING KERKASIEL
ASTRID ESSED
 
 
 
[12]
 
EKUDOS
KRITISCHE REACTIE TERUGKEERPLAN KERKEN
ASTRID ESSED
 
 
 
[13]
 
DE VLUCHTKERK
VLUCHTKERK AMSTERDAM BIEDT HOOP
 
 

 

 

 

 

P/S

 

REACTIE OP AT5 BERICHT ''ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS

OPVANGEN''

ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS OPVANGEN

5 APRIL 2013

http://www.at5.nl/artikelen/99873/acht-kerken-willen-asielzoekers-opvangen

 

 

 

 

 

BEREIDHEID KERKEN TOT OPVANG/GEEN VERDEDIGING RECHTEN VLUCHTELINGEN
DOOR KERKEN
 
Hoewel dit bericht over de opvang door de kerken positief klinkt, is niets minder waar.
Weliswaar vangen de Kerken vluchtelingen op, maar het zijn slechts 25 [van de 100 Vluchtkerk vluchtelingen] en alleen de in de ogen van de Kerken meest ''kwetsbare'' groep.
Hiermee handelt de Kerk tegen haar christelijke principe van naastenliefde en humaniteit, door die andere eveneens kwetsbare 75 [uitgeprocedeerd en zonder
voorzieningen en dak boven hun hoofd] letterlijk in de kou te laten staan.
Bovendien verdedigt de Kerk niet werkelijk vluchtelingenrechten [een Bijbelse verplichting]
door niet principieel stelling te nemen tegen het Nederlandse terugkeerbeleid, dat vluchtelingen uitzet naar oorlogsgebieden zoals Afghanistan, Somalie en Soedan[ waar
het merendeel van de Vluchtkerk vluchtelingen vandaan komt] en naar landen waar extreme armoede heerst.
Neen, tot haar schande promootte de Kerk onlangs nog de terugkeer van de uitgeprocedeerden als reeele mogelijkheid, waarmee zij zich opstelde als verlengstuk van het inhumane Nederlandse asielbeleid
Als de Kerk zich werkelijk christelijk wil tonen, moet zij principieel afstand nemen van
uitzettingen van vluchtelingen [die allemaal onvrijwillig zijn en gevaar of bittere armoede inhouden] en naast ALLE  vluchtelingen staan, niet alleen ''de meest kwetsbaren''
Ook ''economische'' vluchtelingen hebben het recht in Nederland te zijn, vanwege het
fundamentele recht op vrijwaring van armoede, iets waarvoor de kerk zich hard moet maken
Astrid Essed

Meer van Astrid Essed