Stemmen op 4 juni? Kom nou!

Vr 29 Mei 2009 15:59 | Wouter ter Heide. | 2848 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Europese verkiezingen.
 
De verwachting is dat zeker zes van de tien stemgerechtigden geen gebruik zullen maken van hun stemrecht, omdat Brussel de Nederlandse kiezer niet in het hart weet te raken. Volgens mij is dat het logisch gevolg van het feit dat het in Europa momenteel schort aan leiders met visie, die het ideaal van de Europese droom (gelijk Obama dat doet met de Amerikaanse droom) gloedvol weten uit te dragen.
Dit is echter niet verwonderlijk, omdat de Europese droom veel meer omvat dan Europese economische samenwerking alleen. De Europese dromers van het eerste uur, Robert Schuman en Jean Monnet, beschouwden de Gemeenschap namelijk niet als een doel op zich, maar slechts als een fase op de weg naar de realisatie van het ‘nooit meer oorlog ideaal’. In hun visie was een verenigd Europa dan ook enkel de voorloper van de ware wereldgemeenschap, de rechtvaardige mondiale samenleving van morgen.
Helaas speelt deze bezielende visie geen enkele rol bij de komende verkiezingen, omdat op ons continent de grote verhalen politiek hebben afgedaan. Anno 2009 wordt daardoor geen politiek meer bedreven op basis van wenkende wereldomvattende perspectieven, als ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’, de ‘socialistische heilstaat’ of de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. Een jammerlijke vergissing, omdat onze tijd er zich juist bij uitstek voor leent om ‘als mensheid’ dit soort perspectieven gezamenlijk gestalte te geven. Daarbij zou de EU een voortrekkersrol kunnen vervullen.
Om dat waar te maken zal Brussel wel eerst oog moeten krijgen voor de geest van onze tijd, die (zoals het een goede geest betaamt) boven de partijen staat, dus niet als links/progressief of rechts/conservatief te bestempelen is en daarnaast niet te koop of te vermaterialiseren is. Vervolgens zal op de Brusselse burelen het besef moeten doordringen dat de tijdgeest niet verwijst naar europeanisering maar naar mondialisering. Dáárop, in plaats van op de creatie van een Europees economisch machtsblok, zal het Brusselse vizier dan ook gericht moeten worden. Daarbij ga ik er van uit dat deze ideële koerswijziging bij het gros van de Europeanen zal aanslaan. Van de nodige steun voor die koerswijziging kan Brussel dan ook verzekerd zijn, waarvan de maatschappelijke vertaling simpelweg neerkomt op de creatie van een mondiaal centrum van eendrachtige wereldpolitiek. Gelukkig is dat geen onmogelijke opgave, omdat het vereiste mondiale beleidscentrum al sinds 1945 bestaat, te weten de Verenigde Naties.
Om conform de tijdgeest te functioneren zal onze volkerenorganisatie echter rigoureus omgebouwd moeten worden van een sterk verouderde organisatie van regeringen, waarin het recht van de (economisch en militair) sterkste heerst, tot een bijdetijds mondiaal beleidscentrum met bovennationale bevoegdheden, gestoeld op het universele mensenrechtenideaal. Een gezaghebbend wereldforum dat met behulp van onze ongekende know how op elk terrein en de alom onderschreven rechten van de mens, een duurzaam wereldbeleid van de grond weet te tillen, waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat kunnen worden aangepakt. Voor die broodnodige ombouw van onze volkerenorganisatie, waar de tijd meer dan rijp voor is, biedt artikel 109 van het VN-Handvest alle mogelijkheid. De effectuering daarvan zal helaas nooit het resultaat kunnen zij van de komende Europese verkiezingen. De hervorming van de VN speelt daar immers een enkele rol in!
 
Stemmen op 4 juni? Kom nou!
Bron: de Stentor, 29 mei