De Affaire Nieuwkerk/Deel II

Zo 11 December 2022 13:11 | Astrid Essed | 88 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
EXIT MATTHIJS VAN NIEUWKERK BIJ BNNVARA VANWEGE
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG/''ONSCHULDIG TOT
SCHULD BEWEZEN'' OUDERWETS.........
ZIE OOK
ONSCHULDIG TOT SCHULD BEWEZEN, ARTIKEL 11,
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS:

Article 11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

''Een aantal (oud-)collega’s geeft in niet mis te verstane woorden aan dat er over hun grenzen gegaan is. Daar zijn we van geschrokken en dat gaat ons aan het hart, want dit past niet bij het veilige werkklimaat dat we bij BNNVARA willen bieden''
BNNVARA
REACTIE BNNVARA OP ARTIKEL VOLKSKRANT
"Ik ben nu gemakshalve teruggevouwen tot een Eeuwige Driftbui." [Van  Nieuwkerk]
Ik denk, dat bijna iedereen de narratief nu wel wel kent:
Jarenlange angstcultuur bij De Wereld Draait Door. [1]
Daarover uitgebreid verhaald in het geruchtmakende en zo langzamerhand
legendarisch geworden Volkskrant artikel, getiteld: ''In de succesvolletv machine van DWDD werd menig redacteur vermalen'' [2]
In dat artikel is te lezen, dat voormalig De Wereld Draait Door presentator
Matthijs van  Nieuwkerk [3] zich zou hebben schuldig gemaakt aan ''grensoverschrijdend gedrag'' [4] in de zin van het intimideren, vernederen en bullyen van
medewerkers en regelmatig als een razende tegen mensen zou hebben geschreeuwd. [5]
En ten gevolge van dit echte/vermeende wangedrag van van Nieuwkerk
zou het burn outs hebben geregend. [6]
En hoe komt de Volkskrant aan die Wijsheid:
Uit gesprekken met meer dan 70 medewerkers, volgens de krant.
Ik citeer de Volkskrant:
''In totaal sprak de Volkskrant met meer dan zeventig oud-­medewerkers uit de vijftien jaar dat het programma liep'' [7]
En van die zeventig zouden ruim vijftig beweerd hebben, dat er achter
de schermen van DWDD sprake zou zijn van ''structureel grensoverschrijdend ­gedrag. [8]
Dat is dus de Bron, een Volkskrant artikel.
En al die tijd zou BNN VARA op de hoogte geweest zijn, maar niet
hebben ingegrepen [9]
Ook zou NPO directeur Frans Klein, destijds als mediadirecteur VARA 
[later BNNVARA] verantwoordelijk voor de werkomstandigheden
bij De Wereld Draait Door [10] er meer van weten.
Een wegkijkcultuur dus.
De gevolgen van deze Volkskrant annonce waren er naar:
Target Matthijs van Nieuwkerk verbrak de banden met BNN VARA [11], de
BNN VARA reageerde op het Volkskrant artikel en de [BNN VARA} directeur bood excuses aan [12], genoemde Frans Klein, een machtig man in
de TV Wereld [13] legde tijdelijk zijn taken
neer als NPO directeur neer [14]
Een onafhankelijk onderzoek werd aangekondigd [15]
EN.....het onvermijdelijke ostracisme [sociale uitsluiting] kon beginnen [16]:
OSTRACISME
Zonder nog de resultaten van het onderzoek af te wachten [17] stopte NTR
met Top 2000 quiz en Top 2000 a gogo met Van Nieuwkerk [18]
[Okay, in het NOS bericht staat, dat ook Van Nieuwkerk tot de conclusie
was gekomen, dat dit beter was [19], maar dan uiteraard WEL onder druk
van de NTR, die haar belissing baseert op het genoemde, onthullende
Volkskrant artikel [20]]
Zonder de resultaten van het onderzoek af te wachten, bood de directeur
van BNNVARA ''excuses'' aan [21] en reageerde op het Volkskrant artikel,
alsof de angstcultuur al onomstotelijk was komen vast te staan [22]
Ook vond NPO directeur Leeflang het kennelijk niet nodig, onderzoeksresultaten
af te wachten en ging hij er, ook weer op grond van dat Volkskrant artikel vanuit,
dat de werksfeer bij De Wereld Draait Door door en door ziek was, door zich af te vragen [en ik citeer haar in een NOS artikel]
''"Hoe heeft dit vijftien jaar lang zo kunnen bestaan?" [23]
Ook Staatssecretaris van Cultuur en Media Uslu [24] bemoeide
zich met de Van Nieuwkerk affaire:
Zij verklaarde [volgens NOS berichtgeving]het volgende:
''Het raakt me, dat medewerkers zich zo onveilig hebben
gevoeld en heel naar zijn behandeld'' [25]
Ook heeft zij over de Affaire van Nieuwkerk intensief contact
gehad met NPO directeur Leeflang [26]
En dan steekt het toch even, dat Uslu in deze Zaak op ''Hoog Niveau'' WEL acte de presence geeft, terwijl het haar kennelijk
aan beleefdheid ontbreekt, een aangetekende brief van een
gewone burger zelfs maar te beantwoorden [27]
Was het niet de bedoeling, dat de Politiek er voor
de Burger was............
Maar dat daargelaten
Ik kan niet nalaten, alvast een reactie van van Nieuwkerk
[daarover later meer] te vermelden naar aanleiding
van het Volkskrant artikel
Daarvoor citeer ik de NOS:
''Het artikel in de Volkskrant noemt hij "een draconische karikatuur van vijftien jaar DWDD". Hij stelt verder: "Ik ben nu gemakshalve teruggevouwen tot een Eeuwige Driftbui." [28]
EN AL DEZE COMMOTIE NAAR AANLEIDING VAN
EEN VOLKSKRANT ARTIKEL [29]
Wat weer benadrukt, hoe waar Malcolm X's uitspraak over de 
media was...
Ik citeer de onvergetelijke Malcolm X:
''

“The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses.” [30]

DE RATTEN VERLATEN HET ZINKENDE SCHIP
Het Volkskrant artikel, waarmee overigens ook Tweede Kamerleden zich hadden bemoeid [31] betrof dus het echte/vermeende
bully gedrag van Matthijs van Nieuwkerk, maar wie het 
goed gelezen heeft, moet zijn opgevallen, dat hij lang
niet de enige was [of correcter ''geweest zou zijn''] [32]
Daarover later meer
Ook zijn er mensen geweest, die ervan geweten hebben,
eraan hebben meegedaan, en nu snel hun eigen Straatje proberen schoon te vegen, door Ach en Wee te roepen
over iets dat door een aantal mensen beweerd wordt
[let daar goed op lezers, want we werken naar de crux
van mijn artikel], maar waarvan nog geen inhoudelijk
en hard bewijs is geleverd.
Ik noem twee voorbeelden, maar ik vermoed, dat er wel
meer ''ratten, die het zinkende schip verlaten'' [33] nu haastig
Van Nieuwkerk voor de bus hebben helpen gooien, om hun
eigen straatje schoon te vegen
DE RATTEN VERLATEN HET ZINKENDE SCHIP
DIEUWKE WYNIA:
Zij was tussen 2008 en 2016 de eind- en hoofdredacteur van De Wereld Draait Door en was dus acht jaar lang verantwoordelijk voor alle uitzendingen van De Wereld Draait Door, gepresenteerd door Van Nieuwkerk.
Ze geeft daarbij toe, al die jaren achter het harde
werkklimaat [volgens het Volkskrant artikel
ook wel ''Champions League'' genoemd [34] te
hebben gestaan en Van Nieuwkerk's genoemde
grensoverschrijdende gedrag te hebben gedoogd,
maar nu heeft ze spijt, blablabla [35], maar ondertussen geeft ze Van Nieuwkerk een lekkere
Trap Na [36], ook wel Dolkstoot in de Rug genoemd.
Waarom dolkstoot in de rug?
Kijk, het is een ding om vermeend grensoverschrijdend gedrag te gedogen, maar vertel dan ook het Hele Verhaal
Wat Wynia er in haar klaagzang tav van Nieuwkerk
NIET bijvertelt is het feit, dat zij, althans volgens
het genoemde Volkskrantartikel, hard meedeed
aan het vermeende Van Nieuwkerk bully gedrag:
Ik citeer:
''Maar als eindredacteur ondergaat ze een ‘bizarre transformatie’, stellen oud-medewerkers: ze ontwikkelt zich tot het verlengstuk van Van Nieuwkerk. ‘Als Matthijs iets niet goed vond, kwam zij schreeuwend de redactie op’, zegt een samensteller.'' [37]
Dat liegt er niet om
Weliswaar bagatelliseert Wynia haar vermeend bully gedrag in haar commentaar
op Van Nieuwkerk als ''Bully'' [38] en dat mag natuurlijk, maar mij dunkt, dat als je
zelf, volgens dat Volkskrant artikel, boter op je
hoofd hebt, dat het niet aangaat een ander af te branden,
die wordt beschuldigd in datzelfde Volkskrantartikel
Het Zinkende Schip.......
DE RATTEN VERLATEN HET ZINKENDE SCHIP
MIRJAM DE KLERK
Mirjam de Klerk was vijftien jaar lang als personeelsadviseur betrokken bij De Wereld Draait
Door.
Nou is een personeelsadviseur natuurlijk niet
hetzelfde als een eind of hoofdredacteur en staat dus wat
verder af van het dagelijks reilen en zeilen op de
redactie en werkvloer van De Wereld Draait Door.
Toch is zo iemand een belangrijk figuur, want
in die functie adviseer en ondersteun je de directie
en de managers. [39]
Je positie en je rol is dus belangrijk tot zeer belangrijk.
Die belangrijkheid brengt een grote verantwoordelijkheid
met zich mee.
Je kunt dus geen vijftien jaar meedraaien bij een organisatie zonder niet alleen de misstanden te zien-en dat geeft Mirjam de Klerk ook toe [40]-zonder ook mede
verantwoordelijk te zijn voor de gang van zaken.
Dus voor zover de Bully cultuur bij De Wereld Draait Door [vanaf nu aangeduid met DWDD] klopt, dan
heeft de Klerk hierin ook een kwalijke rol gespeeld.
Helaas geeft zij dit niet alleen maar halfslachtig toe
in haar commentaar op de gang van zaken [41], ze presenteert zichzelf ook nogeens als een soort
Goede Fee [''Ik moest telkens weer naar Amsterdam
om mensen op te lappen] [42] en probeert verder alle
Blaam af te schuiven op ''Bully'' Van Nieuwkerk. [43]
Het Zinkende Schip...........
DE RATTEN VERLATEN HET ZINKENDE SCHIP/''ONZICHTBARE RATTEN'', DIE HET ZINKENDE SCHIP VERLATEN
Ik heb twee voorbeelden genoemd van mensen,
die in een of ander opzicht betrokken waren bij
de vermeende [want er zijn nog geen harde bewijzen
geleverd, vergeet dat niet, lezers] Bully cultuur
bij DWDD onder Matthijs van Nieuwkerk, hetgeen
ze zelf min of meer hebben toegegeven [44]
Maar nu even gesteld, dat de inhoud van het
Volkskrant artikel op te bewijzen feiten
berust [in gewoon Nederlands ''als het allemaal
waar is wat er door de echte/vermeende ''slachtoffers]]
beweerd wordt], dan zijn er veel meer mensen
dan Van Nieuwkerk bij betrokken
Ik citeer uit het artikel:
''Uit de verhalen blijkt dat Van Nieuwkerk extreme woede-­uitbarstingen had. Vele medewerkers werden door de presentator ten overstaan van anderen op centimeters afstand toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd. Medewerkers beschreven aan de Volkskrant tientallen van zulke incidenten, slechts enkele daarvan zijn opgenomen in dit verhaal. Meerdere eindredacteuren – de eindverantwoordelijken voor de redactie – werkten hier volgens bronnen aan mee'' [45]
Waarom, beste lezers, dan alleen Van Nieuwkerk
''gepakt'' en aan de schandpaal genageld?
Waarom niet een onderzoek gedaan naar die nu nog
anonieme eindredacteuren, die ''mededaders'' zouden zijn?
Bovendien is het is zo makkelijk voor de oud-medewerkers, die met beschuldigingen kwamen [van wie een deel nog actief zou zijn in de media wereld] om 
alleen op anonieme basis durven praten, omdat de door
hen beschuldigde  ''mededaders'' nog invloedrijke posities
bekleden [46], want welke beschuldigde kan dergelijke vage beschuldigingen nagaan?
Daarom heb ik ook  een pesthekel [vergeef mijn
taalgebruik] aan ''anonieme'' klagers, ik vind het ook nogeens vrij laf en op gespannen voet met het rechtssysteem.
Want hoe kan je je verweren tegen mensen, die ''anoniem'' willen blijven en van wie je hun Verhaal niet kunt natrekken?
Maar hoe dan ook:
Gesteld, dat de Verhalen, die aan de Volkskrant verteld zijn, allemaal waar is:
Dan zijn er dus andere Bully's, die onder dekking
van de anonimiteit [want of ze worden door de klagers
tegenover de Volkskrant niet met naam en toenaam genoemd, of de Volkskrant brengt hun namen niet
naar buiten vanwege de door beschuldigers beweerde
''angst voor hun carriere'' [47]ermee wegkomen.
Het Zinkende Schip.....
DE AFFAIRE VAN NIEUWKERK/DE SCHIMMIGE
EWART VAN DER HORST
Dan is er ook nog de voor mij [ik ben niet thuis
in de TV Wereld] schimmige Ewart van der Horst [48],
die in 2005 DWDD begon en nu ook volgens het
Volkskrant artikel wordt genoemd als een Bully,
die als een Briesende Leeuw tekeer zou zijn
gegaan [49]
Ook weer hier die  Astrid Vraag, waarom er dan geen nader
onderzoek komt naar die Van der Horst en alleen
Van Nieuwkerk voor de bus wordt gegooid?
AAN DE WIEG VAN DE VAN NIEUWKERK AFFAIRE
HET VOLKSKRANT ARTIKEL
Aan de Wieg van de Van Nieuwkerk affaire stond het
Volkskrant artikel : '''In de succesvolletv machine van DWDD werd menig redacteur vermalen'' [50]
waarin het echte/vermeende Bully Gedrag van Van Nieuwkerk [en laten wij niet vergeten, ook anderen, zoals Dieuwke Wynia [51] uit de doeken werd gedaan.
Hiertoe sprak de Volkskrant met meer dan zeventig oud-­medewerkers uit de vijftien jaar dat het programma liep. En ruim vijftig van hen stellen dat achter de schermen bij DWDD sprake was van structureel grensoverschrijdend ­gedrag. [52]
Ook werden in het Volkskrant artikel [anoniem]
een gedeelten uit medische dossiers genoemd. [53]
Zowel de Volkskrant heeft een Verantwoording geschreven [54], als [ze hebben zeker aan Hoor en
Wederhoor gedaan] Van Nieuwkerk de gelegenheid gegeven te reageren, hetgeen hij ook heeft gedaan. [55]
Wat de Volkskrant ook zorgvuldig heeft gedaan is dat
zij Van Nieuwkerk [nadat hem volgens de VK eerst
27 vragen ter hoor en wederhoor waren toegestuurd,
die hij niet zou hebben beantwoord] de tekst van het
artikel hebben toegestuurd [56], voordat hij zijn
reactie [die is gegeven, zie noot 55] kon geven.
Verder heeft de Volkskrant duidelijk de extreme stress genoemd,
waaraan zowel Van Nieuwkerk als de medewerkers
blootstonden bij het maken van een programma als
DWDD [57]
SO FAR, SO GOOD.
WAAR WRINGT NU DE SCHOEN?/KNELPUNTEN
Toch wringt de schoen bij Astrid Essed en wel om
een aantal redenen:
De Volkskrant:
In de Verantwoording door de Volkskrant [58]
lees ik weliswaar de benadering naar Matthijs van Nieuwkerk, maar weinig over de exacte wijze waarop
het onderzoek tot stand is gekomen en vooral
niet over hoe de Volkskrant aan de in het artikel
genoemde medische dossiers is gekomen en
hoe zich dit rijmt met de medische Ethiek [59]
[ik denk hierbij aan de geheimhoudingsplicht
van behandelaars etc] [60]
Bovendien kan de lezer onmogelijk beoordelen,
wat het verband is tussen stressklachten etc
van de betreffende medewerkers en de relatie
op de werkvloer, o.a. met Van Nieuwkerk.
En bovendien:
Ook al zou er een relatie zijn tussen die stressverschijnselen en de relatie op de werkvloer,'
hoe meet je of dat alleen aan Van Nieuwkerk ligt
en welke mogelijke rol anderen gespeeld hebben?
Nu is de medische ethiek en de zaak rond geheimhoudingsplicht uiteraard de verantwoordelijkheid van arts/behandelaar, maar de verantwoordelijkheid
van de Volkskrant journalisten is, al dan geen medische bronnen in hun artikelen te gebruiken
Door die WEL te gebruiken wordt van in casu Van Nieuwskerk [in casu: Latijn: in het geval van] [61] een bijna demonisch beeld
afgeschilderd, al dan niet bewust bedoeld.
Kortom:
Met de vermelding van medische gegevens moeten niet
medisch deskundigen als journalisten zorgvuldig omgaan!
REACTIE BNN VARA/KAMERVRAGEN, STAATSSECRETARIS/NTR EN ANDEREN
''Onschuldig tot schuld bewezen?''
Er is een Volkskrant artikel over echt/vermeend grensoverschrijdend gedrag bij DWDD, met in
de Hoofdrol Matthijs van Nieuwkerk, naar aanleiding 
waarvan een onafhankelijk onderzoek wordt
ingesteld waaraan, by the way, Van Nieuwkerk
bereid is, mee te werken [62]
Wat mij aan de gang van zaken nog meer stoort dan 
het in mijn ogen [nog] niet opgehelderde gebruik
van medische gegevens door de Volkskrant [zie bovenstaande] is het feit, dat bij voorhand al wordt
aangenomen, dat de tegen Van Nieuwkerk geuite
beschuldigingen [want meer zijn het nog niet]
wel op waarheid zullen berusten,
Want dat blijkt uit de reacties
van BNNVARA directeur, die excuses aanbood voor de werkomstandigheden bij DWDD
Ik citeer de NOS
''Ze richtte haar woorden aan "al die mensen, al die oud-collega's en collega's die nog steeds bij BNNVARA werken, die hier soms de dupe van zijn geworden, die in angst hebben gewerkt". "Die verdriet hebben moeten meemaken, die dat leed hebben moeten ervaren. Dat is echt verschrikkelijk. Ik vind het echt niet normaal dat mensen in angst werken. Ik vind dat nu niet normaal, maar ik had dat destijds ook echt niet getolereerd." [63]
NPO directeur huilde mee met de wolven en vroeg
zich in een artikel af ''"Hoe heeft dit vijftien jaar lang zo kunnen bestaan?" [64]
Ook Staatssecretaris van Cultuur en Media Uslu bemoeide
zich met de Van Nieuwkerk affaire:
Zij verklaarde [volgens NOS berichtgeving]het volgende:
''Het raakt me, dat medewerkers zich zo onveilig hebben
gevoeld en heel naar zijn behandeld'' [65]
Zonder het onderzoek af te wachten gaan bovengenoemden
[en ik heb die Geluiden ook in actualiteitenprogramma's
en talkshows gehoord] er dus al vanuit, dat de beweringen
over Van Nieuwkerk wel waar zullen zijn
Zouden deze mensen ooit gehoord hebben van het principe
''Onschuldig tot schuld bewezen?''
Daarmee wil ik allerminst grensoverschrijdend en/of Bully gedrag
bagatelliseren, maar alleen beweren, dat er voor beschuldigingen harde en duidelijke bewijzen moeten zijn,
niet alleen een krantenartikel, dat zich op een aantal 
[deels anonieme [66] bronnen baseert.
Ook zijn op basis van het Volkskrant artikel Kamervragen
gesteld [67], die ook van de kennelijke Waarheid van
de beweringen uitgingen.
En dat allemaal over Zaken, die nog niet bewezen zijn
Onschuldig tot schuld bewezen.......
Net zo is het gegaan in geval van The Voice of Holland,  in de Affaire rond het PvdA Kamerlid van Dijk en in zekere zin [zie zo meer daarover] in het geval van
de voormalige Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.
In het geval van het echte/vermeende grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Holland
werd bij voorbaat al van schuld uitgegaan-zo werd
er in talkshows en actualiteitenprogramma's over
gepraat, zo werd erover geschreven. [68]
Maar haastige Spoed is zelden goed!
Want zeker bij twee aangiften tegen een verdachte
werden geseponeerd [69], waarbij uiteraard niet
is gezegd, dat de andere aangiften niet op feitelijke
juistheid berusten, wel, dat voorzichtigheid in
deze zaken geboden is.
In geval van oud PvdA Kamerlid Van Dijk was het
nog sterker:
Ook hier werd voorbarig ''schuld'' aangenomen:
Naar aanleiding van het feit, dat meerdere vrouwen'
hem hadden beschuldigd van ongeoorloofd gedrag,
besloot het partijbestuur dat het "onwenselijk" was dat hij de "de komende vier jaar politieke of bestuurlijke functies namens de PvdA bekleedt". [70]
Later concludeerde de beroepscommissie
van de PvdA, dat het bestuur onzorgvuldig met
de klachten was omgegaan en dat Van Dijk bovendien
geen hoor en wederhoor was geboden.
Het Bestuur heeft nu recentelijk excuses aangeboden
en stelt [volgens de NOS] o.a.:
''"dat de kwestie draait om meldingen die betrekking hebben op de privésfeer. Daarbij gaat het niet om meldingen die betrekking hebben op seksueel overschrijdend gedrag. Het spijt het partijbestuur dat die indruk niet eerder is weggenomen." [71]
De Zaak van oud Kamervoorzitter Khadija Arib [waarover ik misschien nog schrijf] stuitte mij vooral zo tegen
de borst omdat hier sprake was van anonieme klachten [72]
Laf en niet in overeenstemming met het rechtssysteem,
dat zoiets alleen in heel uitzonderlijke gevallen toelaat [73]
waarvan hier geen sprake was.
Want hoe kan je je verweren tegen anonieme klachten,
zonder precies de omstandigheden waaronder het echte/
vermeende grensoverschrijdende gedrag plaats zou
hebben gevonden, te kennen?
En recentelijk las ik in de Volkskrant, dat het bewijsmateriaal in de Zaak Khadija Arib ernstig rammelt......[74]
EPILOOG
Er is een Gezegde:
Een Zwaluw maakt nog geen zomer.
Maar een Volkskrant artikel brengt wel teweeg, dat
het Leeuwedeel van de Publieke Opinie, of het nu de
betrokken Omroepen, of talkshows, of
actualiteitenrubrieken, er maar direct vanuit gaan,
dat wat in het artikel over in casu Van Nieuwkerk
wordt beweerd, ook waar is.
Daarmee zeg ik niet, dat de gedane beweringen per
definitie onjuist zijn, ik zeg alleen, dat er zonder
onomstotelijk bewijs, niets vaststaat.
Wel een onafhankelijk onderzoek starten, maar bij
voorbaat van het Bully gedrag van van Nieuwkerk
en misschien ook Frans Klein uitgaan is niet
alleen Groepshysterie, het is ook bij voorbaat
het eigen denken uitschakelen en voetstoots aannemen,
wat men hoort en/of leest.
Het kan waar zijn of niet:
Dat moet nader onderzoek en misschien wel
de rechter uitmaken, op grond van harde bewijzen,
niet op in de mode zijnde Me Too sentimentaliteit,
die bij voorbaat de ''slachtoffers'' [eerst uitmaken
OF het slachtoffers zijn] gelooft.
IK persoonlijk geloof niemand op zijn mooie
blauwe, bruine, grijze en whatever beautiful eyes.
Ik geloof feiten en bewijzen.
En dat het ook mis kan gaan, wijst de Affaire Van Dijk wel uit.
Dat de Waarheid niet onomstotelijk altijd de Waarheid hoeft te
zijn, kun je zien in de Zaak The Voice of Holland
[Zie hierboven] 
Ook in de Affaire Khadija Arib
lijkt het Bewijsmateriaal te rammelen
En wat ''anonieme bronnen'' of ''anonieme getuigen''
betreft
Weg ermee, tenzij er zeer uitzonderlijke situaties 
zijn [georganiseerde misdaad etc] wat in de meeste
gevallen niet zo is.
Dus nogmaals:
Goed dat Me Too er is
Goed dat vrouwen en iedereen, die door machtsverhoudingen wordt vernederd, gebullyed en
op andere wijze te grazen genomen wordt, zich nu kan
uitspreken en dat er ruimte voor is.
Maar laten we dan ook niet uit het oog verliezen, dat juist
harde feiten en bewijzen een rechtvaardige Zaak ondersteunen.
Anders werkt het averechts en stevenen we af op
het ''The Boy who cried wolf'' [75] Syndrome
ASTRID ESSED
[Die controverses niet uit de weg gaat]
NOTEN
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed