KLM weigerde Lili en Howick te vervoeren bij uitzetting/Voorzichtig compliment?

Wo 18 December 2019 08:21 | Astrid Essed | 328 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
KLM WEIGERDE LILI EN HOWICK TE VERVOEREN BIJ UITZETTING/OVER VERVOERSPLICHT KLM/VOORZICHTIG COMPLIMENT?
ZIE OOK
AAN
DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uw recente weigering, mee te werken aan de uitzetting van de Armeense kinderen Lili en Howick naar Armenie
Geachte Directie
Geacht Management
Waar ik u nu al een hele tijd, in stevige bewoordingen toe tracht aan te zetten,namelijk weigering mee te werken aan de uitzetting van asielzoekers naar hetzij oorlogsgebieden, hetzij andere oorden der verschrikking [vanaf vrees voor vervolging, armoede, etc] [1], is nu zowaar voor tenminste een keer bewaarheid geworden.
U hebt geweigerd, mee te werken aan de uitzetting van de Armeense kinderen Lili en Howick naar Armenie! [2]
Reden voor mij om u een voorzichtig compliment te maken.
Waarom voorzichtig?
Dat wordt u in deze brief wel duidelijk.
Overigens ontkrachtte u met uw weigering uw herhaalde bewering, dat u als
luchtvaartmaatschappij een vervoersplicht zou hebben ten aanzien uit te zetten asielzoekers, [3], een bewering, die u met zoveel woorden aan mij had gesuggereerd [4] in een reactie op een van mijn brieven [5]
Want naar aanleiding schreef u mij [overigens de enige keer dat u de moeite nam om te reageren] het volgende terug
''Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
Onder noot 6 mijn brief naar aanleiding waarvan uw bovenstaande reactie.
GOED!
Maar niet alleen uw terechte weigering, Lili en Howick niet te willen vervoeren [7] ontkracht uw sprookje over uw absolute vervoersplicht-onder bepaalde condities hebt u wel een vervoersplicht, toegegeven- [8], ook
een artikel, geschreven door belangrijke deskundigen, bevestigt, dat die vervoersplicht van u NIET altijd geldt
Ik citeer [zet u schrap!]
''''Is er een verplichting om mee te werken aan uitzettingen?
Met betrekking tot een eventuele verplichting om mee te werken met uitzettingen, is Hoofdstuk 5, paragraaf C van Annex 9 van het Verdrag van Chicago relevant. Deze paragraaf ziet specifiek op “deportees”, en moet worden gelezen in samenhang met de niet-bindende Guidelines die IATA (de internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen) opstelde over de verwijdering van “deportees”. Echter, nergens wordt er een verplichting aan luchtvaartmaatschappijen opgelegd om mee te werken aan het uitvoeren van uitzettingen. Daar waar sprake is van een “deportation order”, gaat het om het bevel aan de vreemdeling om te vertrekken, niet om een bevel aan de luchtvaartmaatschappij om uit te zetten. De Guidelines definiëren zo’n “order” als: “A written order, issued by the competent authorities of a State and served upon a deportee, directing that person to leave that State” (cursivering toegevoegd), een terugkeerbesluit dus. Ook is sprake van “making arrangements with an aircraft operator for the removal of a deportee” (punt 5.19). Hieruit blijkt dat medewerking plaatsvindt op basis van een overeenkomst met de vervoerder, niet op basis van een verplichting van de vervoerder.'' [9] 
Zo, uw ''vervoersplicht'' Fabeltje is dus ontkracht
Lees verder, over dat voorzichtige compliment mijnerzijds
VOORZICHTIG COMPLIMENT 
U, Geachte Directie en Management, zult zeggen:
''Doe ik eens een keertje iets goeds, krijg ik NOG een voorzichtig compliment van troubleshooter Astrid Essed [10]
Dat heeft twee oorzaken
Ten eerste:
Uit de berichtgeving over uw weigering [ik acht de berichtgeving van NOS en NRC redelijk betrouwbaar] blijkt, dat uw luchtvaartmaatschappij de tickets van de kinderen heeft geannuleerd en de avond voor de uitzetting de Dienst Terugkeer en Vertrek telefonisch op de hoogte heeft gesteld van haar weigering, de kinderen te vervoeren [11]
Maar uw redenen zijn in mijn ogen dubieus:
In de berichtgeving [NRC] lees ik:
''Waarom de tickets van Lili en Howick geannuleerd werden, is niet bekendgemaakt. „Wat we in algemene zin kunnen melden is dat we vóór elke uitzetting onze eigen risicoanalyse doen en daar worden meerdere veiligheidsaspecten in gewogen'' [12]
Een risico-analyse en veiligheidsaspecten dus, dat waren uw overwegingen.
Geen overwegingen-en dat zou wel moeten- in het belang van de vluchtelingen, hier dus de betreffende Armeense kinderen.
En dat is zwak.
Dat is dubieus, naar mijn oordeel.
Een tweede reden voor mijn voorzichtige compliment is, dat ik niet kan nagaan, in hoeveel gevallen u, na de geweigerde medewerking aan de uitzetting van Lili en Howick, WEL uw medewerking hebt verleend aan uitzetting van vluchtelingen.
Hoeveel vluchtelingen er na uw weigering, wel, met uw medewerking, zijn teruggestuurd naar oorlog, vervolging en andere ellende.
EPILOOG
Maar hoe het ook zij, ook al woog u ''veiligheidsaspecten'' mee bij uw weigering, Lili en Howick uit te zetten, toch hebt u besloten, het niet te doen.
En dat beschouw ik als een [voor zover ik dat kan beoordelen] eerste en voorzichtige stap in de goede richting.
Nogmaals, Directie en Management, u moet niet meewerken aan de uitzetting van vluchtelingen naar gebieden, waar zij hoe dan ook risico lopen.
Is het niet vanwege de oorlogsomstandigheden [heel vaak, zie Irak en Afghanistan], dan speelt vervolging of andere ellende wel een rol.
Weiger dus uw medewerking aan de autoriteiten en zoals u heel goed weet en overtuigend is aangetoond [13] hebt u geen vervoersplicht in de absolute zin en daarvan moet u gebruik maken.
En nogmaals, wat Lili en Howick betreft, die trouwens nog op discretionaire bevoegdheid, een verblijfsvergunning hebben gekregen, toch een voorzichtig compliment mijnerzijds, ook al hebt u zich beroepen op ''veiligheidsaspecten''
Overigens begrijpt u, dat ik u zeer kritisch blijf volgen.
En als ik weer aanleiding vind om u te schrijven over een uitzetting waaraan u medewerking verleent [mits dat mij ter ore komt natuurlijk, vaak gebeurt dit in het geniep, dan zal ik zeker van mij laten horen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed