Coalitie bereikt accoord met kinderpardon/Handel in vluchtelingen

Vr 8 Februari 2019 04:56 | Astrid Essed | 517 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
COALITIE BEREIKT ACCOORD OVER KINDERPARDON/HANDEL
IN VLUCHTELINGEN
ZIE OOK
''Volgens mij ben ik een uiterst braaf mens, die zich aan de wetten houdt, geen snelheidsovertreding begaat, zelfs zijn belastingformulier correct invult. Maar als ik kan helpen om de uitzetting van dit gezin te voorkomen zal ik dat zeker doen, ook als er ter voorkoming van deze wandaad wetten overtreden moeten worden. Er zijn hogere wetten. Het is een kind van zes.''
DIRK JANKNEGT, EEN VAN DIE ANONIEME ''GEWONE MENSEN'', DIE ZICH VERZET TEGEN HET ONRECHT,
VLUCHTELINGEN AANGEDAAN
Galadriel: ''Mithrandir, why the halfling?''
Gandalf: ''I do not know''.
 Saruman believes, that it is only a great Power, that can hold
Evil in check, but that's not what I have found.
I found, that it is the small things, everyday, deeds from ordinary folk,
that keep the darkness at bay.
Simple acts of kindness and love.''
 
1..40-2..15
YOUTUBE
THE HOBBIT [LORD OF THE RINGS]
GANDALF AND GALADRIEL
MISDADIG ASIELBELEID/DE BITTERE VRUCHTEN
Beste lezers,
Over het gesol met vluchtelingen heb ik al veel geschreven [1],
vooral over de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen, die
vanwege oorlog, onwil van het land van herkomst om hen terug te nemen,
etc, niet uitzetbaar zijn [2], maar toch geen verblijfsvergunning krijgen!
Zij zwerven al sinds 2012 door Amsterdam, zonder enig kans een
bestaan op te bouwen. [3]
Dat is inhumaan en dat is ook aangeklaagd door Amnesty International! [4]
En wat denkt u van een andere bittere vrucht van het misdadige asielbeleid:
Uitzettingen naar landen, die levensgevaarlijk zijn, met als
gevolg dood, verdwijning en/of mishandelingen van vluchtelingen? [5]
Daaraan werken trouwens vliegtuigmaatschappijen als de KLM
vrolijk mee [6], waardoor ze een keten worden in wat ik noem de
oorlog tegen kwetsbare mensen, vluchtelingen!
 BAH!
OVERIGENS:
Een prachtig protest tegen de uitzetting van mensen naar een onveilig
land als Afghanistan van een van die ''gewone mensen'', die zich, onzichtbaar
en anoniem, verzetten tegen het onrecht, vluchtelingen aangedaan las ik
op ''Drente Zuid Oost'', getiteld
''De uitzetting van een kereltje van zes''/Veel leed van de wereld
dringt pas door als het dichjtbij komt.
Ik vind, dat u dat moet lezen
Zie dus noot 7
KINDERPARDON?/EEN WASSEN NEUS MET MISDADIGE REKENSOM
Er zijn veel voorbeelden te noemen van het onmenselijk
''asielbeleid'', maar vandaag wil ik het eens met u hebben over het zogenaamde
''Kinderpardon'''
Ja, dat kinderpardon, in het leven geroepen in 2012.
Deze ''regeling'' was bedoeld voor kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarigen die geen verblijfsvergunning hebben, maar die wel langer dan 5 jaar in Nederland wonen. Deze kinderen zouden
in aanmerking blijven om in Nederland te verblijven, omdat ze hier al
''geworteld'' zijn.
JA, MAAR HO EVEN
Niets voor niets he?
Er zijn WEL een aantal criteria aan verbonden!
dat het kind, de ouders, broers en zussen, niet in aanraking mogen komen met de politie; moet men onafgebroken vijf jaar of langer in Nederland wonen en zonder onderbreking in contact staan met de IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie; en moet er meegewerkt worden aan het eigen vertrek. [8]
Nou zijn die voorwaarden natuurlijk absurd:
Want stel, dat de ouders wel ''in aanraking komen met de
politie'', iets, waar het kind niets aan kan doen, dan valt het kind
[kinderen] niet onder die regeling.
Daarbij is ook het begrip ''meewerken aan eigen vertrek'', rekbaar,
want wie bepaalt wanneer ''meewerken'' een feit is.
Als de ouders tien keer naar de ambassade van hun land van
herkomst zijn geweest en nul pop het rekest gekregen hebben?
[Vaak wil het land van herkomst niet meewerken om hen te laten terugkeren,
maar alle verantwoordelijkheid om terug te keren, wordt volledig
bij ''de vreemdeling'' gelegd] [9]
Honderd keer?
Duizend keer?
Juist, beste lezers, die beslissing of er al dan niet is voldaan aan
meewerken bij terugkeer, ligt volledig bij beoordeling
van de betreffende autoriteiten.
En een ander punt, terecht aangehaald door kinderrechtenjuriste
Martine Goeman van Defence for Children:
''
‘Het is een dode letter. Als een gezin meewerkt aan terugkeer en ook teruggaat naar het land van herkomst, kan het geen aanspraak maken op het kinderpardon, en als het niet meewerkt aan terugkeer ook niet. Het is een catch 22 geworden.’ [10]
Vuil he lezers, maar wel waar!
Want gesuggereerd wordt door de politiek,
dat men kinderen, die ''geworteld'' zijn, tegemoet wil
komen, maar in de praktijk zijn de voorwaarden
zo gesteld, dat bijna geen kind er succesvol een beroep kan doen.......[11]
Daar kwamen natuurlijk van alle kanten protesten 
tegen, ook binnen de regeringscoalitie.
Zo legde de Christen Unie een bom onder de coalitie,
als het kinderpardon niet werd versoepeld [12] en in haar
kielzog, D'66 [Christen Unie en D'66 opereerden
hierin samen] [13]
Zelfs het CDA maakte een switch en was nu ineens
voor versoepeling van het kinderpardon. [14]
Waarschijnlijk mede vanwege verzet in eigen gelederen.
[15]
JA, dus ook het CDA, dat zich steeds tegen versoepeling van het kinderpardon had verzet [16], kwam nu tot
de conclusie, dat het ''huidige kinderpardon'' niet
werkte. [17]
Wat hun echte motieven ook zijn, liever te laat dan
nooit!
VERSOEPELING KINDERPARDON/EN NU......
Er kwam dus een heuse versoepeling van het kinderpardon, door de regering tot stand gebracht
[met  VVD fel tegen!] om een dreigende kabinetscrisis
het hoofd te bieden. [18]
Staatssecretaris Harbers van Justitie
en Veiligheid himself [verantwoordelijk voor
asielbeleid], schreef over deze change in policy
aan de Tweede Kamer [19]
Maar wie nu een vreugdedansje wil maken,
bespaar je vrolijke energie en lees door, al wordt
het verre van prettig:
JA, het kinderpardon wordt soepeler, omdat het
meewerk [aan terugkeer] criterium vervalt, ongeveer
700 kinderen worden herbeoordeeld, van wie er
waarschijnlijk 90 procent mag blijven. [20]
Ik ben natuurlijk blij voor die kinderen [een stukje
onrecht opgeruimd], maar dat is dan direct het laatste
goede nieuws!
Want zoals al eerder is gebleken [21] betekent iedere
verruiming van de rechten van vluchtelingen,
dat zij op een ander vlak weer worden afgebroken.
Zo kwam er na het vertrek van minister Verdonk
een Generaal Pardon regeling voor ruim 26 000 gezinnen, die nog onder de oude vreemdelingenwet
vielen en vaak jaren op de uitslag van hun procedures
hadden moeten wachten [21], maar aan de andere
kant sloot Verdonk's opvolgster mevrouw Albayrak
de Gemeentelijke Noodopvang. [22]
Ook nu weer die handel in vluchtelingen, alsof
het verkoopproducten zijn en geen mensen met'
hun dromen, ambities, angsten en hoop.
KEERZIJDE VAN DE ''VERSOEPELING''
VAN HET KINDERPARDON
Sowieso is de term ''versoepeling'' lachwekkend.
Want na deze ''herbeoordeling Definitieve
Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen [kinderpardon in zijn oorspronkelijke vorm/toevoeging
Astrid Essed]'' zoals door Staatssecretaris Harbers in
zijn brief aan de Tweede Kamer genoemd [23], zal
het kinderpardon worden opgeheven! [24]
Hierover schrijft de Staatssecretaris in zijn brief aan 
de Tweede Kamer:
''De definitieve regeling wordt per heden beeindigd. 
Ik zal daarbij de noodzakelijke overgangsmaatregelen
treffen. Publicatie hiervan volgt zo snel mogelijk. [25]
Maar er is meer:
De discretionaire bevoegdheid [laatste beroep op de Staatssecretaris, die in ''schrijnende gevallen'' alsnog aan
uitgeprocedeerde asielzoekers een verblijfsvergunning kon toekennen][26], wordt opgeheven. [27]
Daarmee heeft de VVD haar zin gekregen, die het
allang wilde afschaffen! [28]
En denk niet, beste lezers, dat zo'n discretionaire'
bevoegdheid helemaal geen verschil uitmaakte.
Vaak een druppel op een gloeiende plaat en voor
de burgers niet controleerbaar, wat de overwegingen
van de Staatssecretarissen/ministers waren [29], maar toch geeft het een interessant beeld:
Voormalig minister
Verdonk (VVD, 2003-2006) heeft het meeste, 1100 keer van die'
bevoegdheid gebruik gemaakt.
Opvolgster Albayrak (PvdA 2007-2010) 450 keer.
Minister Leers (CDA, 2010 tot 2012) 80 keer
Staatssecretaris Teeven (VVD 2012-2015) 300 keer
Staatssecretaris Dijkhoff (VVD 2015-2017) 240 keer
En tenslotte Staatssecretaris Harbers (VVD 2017, nog
in functie, 28 keer
[30]
In feite komt nu zo'n laatste beroep [vervanging
discretionaire bevoegdheid]  te liggen 
bij de directeur van de IND. [31]
Te gek voor woorden natuurlijk, omdat de IND
[Immigratie en Naturalisatie Dienst] de instelling is,
die een asielaanvraag beoordeelt en toekent of
afwijst! [32]
Dit is hetzelfde als een klacht over politieoptreden
bij de politie zelf indienen! 
Een verdere stap dus in het rechteloos maken
van vluchtelingen......
UITGENODIGDE VLUCHTELINGEN KOP 
VAN JUT
Misschien is wel het gemeenste het wrede spel,
dat met de ''uitgenodigde vluchtelingen'' gespeeld
wordt,
Want met die zogenaamde ''versoepeling'' van
het kinderpardon, dat ''per direct'' geen kinderpardon
meer is, wordt het aantal door de VN Vluchtelingen
geselecteerde ''uitgenodigde vluchtelingen'' van wie
Nederland er jaarlijks 750 opnam, teruggebracht
tot 500. [33]
Wat is hier nou het vuile aan, dat afdingen op die
''uitgenodigde vluchtelingen?''
U begrijpt het al, het gaat om een byzondere groep,
want de Nederlandse Staat, met het restrictief asielbeleid,
gaat echt niet zomaar vluchtelingen ''uitnodigen'':
Wel, beste lezers, het gaat hier om door de UNHCR
[de Vluchtelingenorganisatie van de VN] geselecteerde
vluchtelingen, die uiterst kwetsbaar zijn.
Vluchtelingenwerk Nederland schrijft over
deze mensen:
''Wanneer de situatie voor vluchtelingen uitzichtloos is, zij extra gevaar lopen of kampen met een complexe medische aandoening of handicap, komen zij in aanmerking voor hervestiging in Nederland.'' [34]
En op deze uiterst kwetsbare mensen
gaat Nederland dus ''bezuinigen'',
in ruil voor een kinderpardon, dat in
feite het kinderpardon afschaft!
Mensen met een handicap.
Mensen met een complexe medische
aandoening! [35]
Ik vind het ronduit weerzinwekkend!
En dat van een land, wiens politici
continu leuteren over ''onze waarden''
[36]
Ja, die ''waarden'' worden pijnlijk duidelijk!
ADDERTJE ONDER HET GRAS
Maar er is NOG een addertje onder het gras.
Want lezers, als u de rekensom met
mij maakt, gaan de vluchtelingenbeulen'
van de VVD, CDA [stelletje Farizeers!]
om nog niet te spreken van de fascistische partijen PVV en Forum voor
Democratie [37], die deze maatregelen uiteraard nog niet
ver genoeg gaan, er enorm op ''vooruit''
Want luister naar de hetzerige rhetoriek
van Wilders, waarbij hij niet alleen de VVD en CDA te grazen neemt [grappig,
dat hij niet geheel ten onrechte, het farizeisme van het CDA op de korrel neemt], maar opnieuw zich bedient
van aan fascistisch grenzende taal
als ''heel Afrika'', dat denkt nu naar
Nederland te kunnen komen en
''illegalen'' demoniseert. [38]
WANT REKEN!
Om terug te komen op het vuile
spel met de ''uitgenodigde vluchtelingen''
Ongeveer 700 kinderen mogen waarschijnlijk in Nederland blijven, maar PER JAAR wordt het aantal uitgenodigde
vluchtelingen teruggebracht van 750 tot
500.
Dat betekent over 10 jaar, een ''besparing'' van 2500 vluchtelingen.
Want deze regeling is uiteraard permanent.....
EPILOOG
Wat met alle schoonklinkende rhetoriek
over de versoepeling van het kinderpardon in feite gebeurt is dat
het kinderpardon wordt afgeschaft, het
laatste wanhopige uiterste middel, de
discretionaire bevoegdheid, die soms
nog weleens wilde helpen, wordt
afgeschaft en komt te liggen bij vluchtelingen afwijzer de IND, dat de uitnodiging van kwetsbare vluchtelingen
met eenderde komt te verminderen
[750 naar 500]
Kortom:
Dat de vuile oorlog tegen vluchtelingen
en hun kinderen, naar nieuwe dieptepunten is gedaald.
Rechts heeft - voorlopig -
gewonnen.
Wilders noemt de VVD ''slappelingen''
omdat ze door de knieeen zouden zijn
gegaan voor een kinderpardon, dat
niet eens meer bestaat [39], maar dat is
zijn fascistische rhetoriek.
Degenen, die door de knieen zijn gegaan
en slappelingen zijn, zijn de zogenaamde
''linkse'' coalitie partijen, die wel hebben aangestuurd op een kabinetscrisis,
maar uiteindelijk in ruil voor een zogenaamde versoepeling van het kinderpardon, accoord gegaan zijn
met onmenselijke andere voorwaarden.
Dat had nooit mogen gebeuren.
Op 29 januari 2019 hebben rechts en
extreem-rechts gewonnen.
Maar wij gaan ze antwoorden, door
de strijd met de vluchtelingen tegen
hun beulswerk verder aan te binden
en uit te breiden.
Hoe.....dat zeg ik niet.
Ze zullen het wel merken.
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed