Power to the people.

Za 21 Januari 2017 13:19 | Wouter ter Heide. | 1123 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

In tegenstelling tot de groeiende groep politici die zegt dat het land 'onbestuurbaar' dreigt te worden, vindt hoogleraar politicologie Tom van der Meer juist dat de democratie uitstekend draait, getuige het pamflet 'Niet de kiezer is gek' dat hij op 18 januari heeft gepresenteerd in De Balie in Amsterdam. Zowel de groeiende groep politici als de hoogleraar vergissen zich, omdat van 'onbestuurbaarheid' noch van 'uitstekend draaien' gesproken kan worden. Tegengestelde meningen die het publieke debat over de staat van onze democratie beheersen, maar niet verhelderen.

Integendeel, het ultieme democratische doel van 'power to the people' wordt door deze debatten  juist onophoudelijk verduisterd. Gelukkig is deze verduistering te doorbreken, omdat aan het alomvattende democratische doel van 'power to the people' een dito democratiseringsproces ten grondslag, ligt en dat is nog(!) steeds niet afgerond. En datzelfde geldt voor het proces van menswording, dat daar gelijke tred mee houdt.

Dit impliceert dat er pas gesproken kan worden van een volwassen democratie op het moment dat de mens tot volle wasdom is gekomen en omgekeerd. Verstrengelde evolutionaire processen die het vertrouwen of geloof in een betere wereld rechtvaardigen, omdat tegen de gang van de evolutie nu eenmaal geen kruid gewassen is.