Waarheidsvinding

maandag 2 november 2020 12:42 | Wouter ter Heide. | 44 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Aan zijn hoogmoed, zoals die spreekt uit zijn hele gedrag, heeft Trump zonder meer zijn presidentschap te danken.  Aangezien de geschiedenis bewezen heeft dat hoogmoed voor de val komt, kan er geen twijfel over bestaan dat de val van Trumps niet te voorkomen is.

Sterker, ik heb er alle vertrouwen in dat Trump op korte termijn van het politieke wereldtoneel zal verdwijnen. Een smadelijke afgang die wereldwijd voor veel opschudding, maar ook opluchting zal zorgen. Daarnaast denk ik dat dit historische gebeuren op geweldloze wijze zal plaatsvinden, als gevolg van waarheidsvinding. Een bevrijdend proces waar geen bedreiging van uit gaat, omdat die zoektocht naar waarheid enkel duidelijk zal maken dat Trump’s waarheid - America First – in het licht van het Algemeen Belang ongerijmd is, en even zwaar weegt als de waarheid van ieder ander op onze aardkloot. Wat dat betreft schatten de Verenigde Naties dat de wereldbevolking in 2021 zo’n 7,7 miljard zielen zal tellen, waar redelijkerwijs gesproken het aantal meningen parallel mee loopt..

Aannemende dat geen enkele mening maatgevend is voor ons allemaal, als wereldbevolking, kun je stellen dat ‘dé waarheid’ in feite wordt gevormd door de som van alle meningen bij elkaar (7,7 miljard). De hamvraag nu is hoe? aan dat gigantische aantal stemmen een beleid is te koppelen waarin iedereen zich kan vinden. Met andere woorden, dat niemand tekort doet.

Over het alomvattende antwoord daarop kan gelukkig geen enkel misverstand meer bestaan. Door de tijd heen is het zo langzamerhand immers duidelijk geworden dat voor die mondiale politieke vertaling het wereldwijd gangbare parlementaire (wie regeert dicteert) en monetaire (wie betaalt bepaalt) gedachtegoed fundamenteel tekortschiet door zijn ondemocratische geaardheid! De verstrekkende en diepingrijpende negatieve consequenties daarvan voor de creatie van een geloofwaardig democratisch beleid – zowel op het regionale en nationale als het mondiale vlak – moge duidelijk zijn voor iedereen die geen vreemdeling is in Jeruzalem.

Los van die niet mis te verstane negatieve beleidsconsequenties is het de vraag welke wereldorganisatie zich het beste leent voor de realisatie van een wereldbeleid, gedragen door de waarheid. En daarvoor komt maar een organisatie in aanmerking: “De Verenigde Naties:”. Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen zal de organisatiestructuur van onze volkerenorganisatie radicaal gewijzigd moeten worden. En wel van een kibbelende organisatie van regeringen die stuk voor stuk primair het eigenbelang laten prevaleren, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden dat primair staat voor her Algemeen Belang: “Het behoud van de leefbaarheid van onze planeer”.

Een gezaghebbend wereldforum dat opereert onder VN-vlag en op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze fenomenale know how op elk terrein,een wereldbeleid van de grond weet te tillen, waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht op gepaste wijze kunnen worden aangepakt.

Voor die broodnodige reorganisatie van de VN biedt artikel 109 van het Handvest uitdrukkelijk de mogelijkheid, doordat het spreekt van een algemene conferentie van lidstaten met als doel de herziening van het Handvest. De herziening die automatisch de weg naar de broodnodige hervorming van de VN vrijmaakt. Daarbij moet met name worden gedacht aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met de gelijktijdig overheveling van zijn primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid naar de Algemene Vergadering. Dit centrale orgaan kan zich daardoor ontwikkelen van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege tot een gezaghebbend mondiaal daadcollege met bovennationale bevoegdheden.

Officieel had die VN-hervormingsconferentie al in 1955! moeten plaatsvinden. Máár door krachtig verzet daartegen van de kant van de toenmalige Sovjet-Unie is zij destijds uitgesteld ‘tot een daartoe geschikt tijdstip’. Gezien de angstaanjagende en uitzichtloze toestand waarin de wereld verkeert, mede dankzij het verschijnen van Trump op het wereldtoneel als onbedoeld Verlosser van het Godvergeten fake news, lijkt mij dat tijdstip meer dan aangebroken

Wouter ter Heide.