Astrid Essed geeft Cidi virtueel pak slaag

Ma 10 Mei 2021 20:14 | Astrid Essed | 84 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
CIDI ONTKENT ISRAELISCHE APARTHEID/ASTRID ESSED GEEFT CIDI VIRTUEEL PAK SLAAG
ZIE OOK
AAN
REDACTIE HET PAROOL
Onderwerp: Cidi artikel ''Tendentieuze apartheidskritiek brengt Palestijnen
nergens''

Geachte Redactie,

De walrus sprak:
De tijd is daar
Om over allerlei te praten"
Een schoen, een schip, een kandelaar,
Of koningen ook liegen
En of de zee soms koken kan
En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit: 
THE WALRUS AND THE CARPENTER
LEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
[Vooraf:
Zoals de Parool redactie kan zien, is mijn onderstaande commentaar cc aan het Cidi gemaild]
Geachte Redactie,
Zoals de Walrus in het onvergetelijke ''Alice in Wonderland''[1]  sprak,
zeg ik:
''Het is tijd.''
Meer dan tijd:
Te ontmaskeren de wijze waarop het Cidi  tracht 
de misdadigheid van de Israelische bezettingsmacht tegenover het Palestijnse volk toe te dekken.
Te ontmaskeren de manier waarop Cidi tracht de aandacht af te leiden van waarom het hier gaat:
De Israelische apartheidspolitiek.
En vooral te ontmaskeren datgene waarin het Cidi kampioen is:
Niet ingaan op de inhoudelijke Israel kritiek.
De aanleiding van mijn schrijven?
Het Cidi artikel in uw krant dd 7 mei 2021 van Cidi's voorzitter
mevrouw H Luden, getiteld:
''Tendentieuze apartheidskritiek brengt Palestijnen nergens'' [2]
Dit Cidi artikel is een kritiek op een op 20 april anno Domini door
mevrouw D. Ball, voorzitter van DOCP geschreven artikel ''Nederland is
medeplichtig aan Israelische apartheid jegens Palestijnen. [3]
En begrijp mij niet verkeerd redactie:
Iedereen mag kritiek hebben op dat artikel van mevrouw Ball,
ook het Cidi:
Maar het moet dan wel eerlijk, ter zake doend en goed beargumenteerd zijn.
Dat is het Cidi stuk NIET!
Het is tendentieus, onder de gordel, verdedigt Israel's misdaden
impliciet en gaat niet serieus op argumentatie in.
 
AANDACHT AFLEIDEN:
In de inleiding tot het artikel schrijft Het Parool
''Israël vergelijken met het apartheidsregime dat Zuid-Afrika ooit had, is misplaatst, stelt Hanna Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël.''
Welnu, dat mag mevrouw Luden misplaatst vinden, maar waar zijn haar argumenten?
Wat Luden onder ''argumenten'' tegen apartheidskarakter verstaat, zijn onder andere [ik citeer haar]t:
''Een man schiet en verdwijnt in de menigte. Drie mensen raken gewond. De politie zoekt de dader, die een geladen wapen draagt. Drones worden ingezet voor de zoektocht.

Dit gebeurde begin deze week op de Westelijke Jordaanoever. De dader is vermoedelijk Palestijns, de slachtoffers zijn Joods. Gaat het hier om ‘onderdrukking’? [4]

De reactie van de Israelische politie op zich  heeft niets met apartheid te maken, dat weet het Cidi heel goed en is dan ook ridicuul te noemen als ontkrachting van Israel als apartheidsstaat.

Evenals de nonsens, dat er geen apartheid zou zijn, omdat Israelische mensenrechtenorganisaties die in Israel kunnen benoemen. [5]

Twee [bovenstaande] citaten met als doel:

De aandacht af te leiden van de 

echte apartheid waaraan Israel zich schuldig maakt.

Verder schrijft Luden:

''De Arabische Israëli’s schromen niet in het openbaar de staat te bekritiseren of zelfs hun afwijzing van het Joodse karakter van Is­raël te uiten. Hoezo apartheid?'' [6]

Denkt Cidi zo slim te zijn?

Lukt niet

Want dat heeft Human Rights Watch ook niet beweerd!

Ik citeer HRW [Human Rights Watch] in haar

''Q & A: A Treshold Crossed''

''There is no question that, within the Green Line, Palestinians have more rights. These rights are a major difference between the plight of Palestinians in Israel and the OPT.'' [7]

Hier dus geen beschuldiging van apartheid,

wat Israel zelf aangaat.

Wel benoemt Human Rights de aangetoonde

discriminatie van ''Israelische Arabieren'' in

Israel zelf:

Ik citeer:

''Even in Israel, Palestinians face systematic discrimination, including on where they can live and in the quality of the schools they attend'' [8]

Binnen Israel zelf [zonder de Bezette Gebieden dus] is er wel dus degelijk sprake van discriminatie, maar apartheid wordt niet genoemd.

Ik citeer HRW opnieuw voor het hardleerse Cidi:

''We found the three elements of the crime of apartheid all come together in the OPT, pursuant to a single Israeli government policy. That policy is to maintain the domination of Jewish Israelis over Palestinians from the Jordan River to the Mediterranean Sea. In the OPT, that intent has been coupled with systematic oppression and inhumane acts committed against Palestinians living there.'' [9]

Apartheid in de Bezette Palestijnse Gebieden dus.

Niets over ''Israelische Arabieren'' [idiote term, het zou juist ''Arabische Israeli's moeten zijn, gezien het feit, dat ''historisch Palestina'' er eerder was dan Israel [10]

Een nul dus voor Astrid Essed versus het Cidi [HAHAHA]

BAGATELLISERING BEZETTING EN ONDERDRUKKING:

Waarom schrijft Luden trouwens ''Westelijke Jordaanoever'' en niet wat het in werkelijkheid is?

BEZETTE Westelijke Jordaanoever?

Maar dan zou ze moeten refereren aan de systematische onderdrukking en mensenrechtenschendingen, waaraan het

Palestijnse volk in de Bezette Gebieden al vanaf 1967 blootstaat [11]

Niets over de illegaliteit van de in de Bezette Gebieden

gebouwde nederzettingen, niets over de settlerterreur [12]

Niets over de systematische folteringen [13]

Dit alles wordt afgedaan met het zinnetje van mevrouw Luden

''De situatie van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever is lastig en wordt vaak simplistisch weergegeven...'' [14]

DAT bedoel ik nu met de toedekking van de misdadigheid

van de Israelische bezettingsmacht door het Cidi!

Trouwens, Israel is weer lekker bezig he?

Bij de ''confrontaties'' [lees: Israelische politie, die

het vuur opent op ongewapenden] tussen de Israelische politie en gelovigen [je kunt in bezet Oost-Jeruzalem tijdens je Heilige Maand Ramadan niet eens rustig bidden] zijn er 205 gewonden gevallen!

Aanleiding:

De zoveelste etnische zuivering van Palestijnse families,

die plaats moeten maken voor kolonisten-dieven [huis en

landroof is immers diefstal!] [15]

Maar laten we niet afdwalen, want we hebben het hier over die Israelische apartheid, die volgens het Cidi niet bestaat:

Want mevrouw Luden schrijft hierover o.a.

''Met grote woorden emotie opwekken is een beproefde techniek. Zo wordt Israël herhaaldelijk beschuldigd van apartheid, nu door HRW. De macht kritisch volgen is van groot belang, zeker in situaties van oorlog en bezetting. Ook Israël moet worden onderworpen aan pittige inhoudelijke kritiek. Maar door het geheel te ‘verpakken’ onder de term ‘apartheid’ is HRW uit op sensatie, niet op oplossingen.''

Het leuke aan het Cidi [hier voorzitter mevrouw Luden] is, dat de grote woorden, die zij zelf gebruikt, de sensatie waar zij zelf op uit is, op anderen worden geprojecteerd, in casu [Latijn: in dit geval] Human Rights Watch.

Want duidelijk is, dat het bij Cidi bij ''grote woorden'' blijft:

Want natuurlijk mag mevrouw Luden dat beweren, maar waar is haar inhoudelijke onderbouwing, waaruit blijkt, dat Human Rights Watch '''grote woorden'' gebruikt en ''op sensatie'' uit is?

Nergens uit haar stuk blijkt dat.

Mevrouw Luden schijnt zich niet te realiseren, dat Human Rights Watch niet uit een stel kleuters bestaat, die net leren praten en hun omgeving verkennen en de portee [draagwijdte] van hun woorden en daden nog niet begrijpen.

Human Rights Watch is een gerennommeerde mensenrechtenorganisatie, die een 217 tellend gedegen rapport over de Israelische apartheidspolitiek geschreven heeft [16], compleet met definities, internationale verdragen en wat dies meer zij.

Mevrouw Luden mag daar best kritiek op hebben, maar dan 

onderbouwd.

En dat wordt hier [Cidi like] niet gedaan!

APARTHEID/MILITAIRE RECHTBANK IN DE BEZETTE GEBIEDEN

Een van de beruchtste voorbeelden van de Israelische

apartheid in de Bezette Gebieden is het feit, dat er twee soorten rechtssystemen zijn:

Voor de Palestijnen in de Bezette Gebieden de Militaire Rechtbank, Joodse Israeli's, inclusief de kolonisten in

bezet gebied, vallen onder de burgerlijke rechtbank. 

Uitgebreid gedocumenteerd

Lees maar [17]

Nu is het sowieso absurd, burgers voor een militaire rechtbank te brengen, maar dit verschil tussen bevolkingsgroepen is discriminerend en ronduit apartheid.

Want natuurlijk hebben Palestijnse burgers voor de Militaire Rechtbank minder rechten dan Joden bij de burgerlijke rechtbank.

Zie de oprechte Israelische mensenrechtenorganisatie

Btselem en anderen [18]

Ik kan meer voorbeelden van de Israelische apartheid noemen.

Ik laat het hierbij.

Wel verwijs ik naar het artikel van mevrouw Ballout, dat daar uitgebreider op in gaat. [19]

TENSLOTTE

Zo gaat het Cidi dus te werk:

Het aanhalen van voorbeelden, die kant noch wal raken,

omdat ze [zoals Cidi heel goed weet] niets met apartheid te maken hebben.

Niet inhoudelijk ingaan op de uitgebreid gedocumenteerde kritiek van Human Rights Watch, niet inhoudelijk ingaan op

het artikel van mevrouw Ballout, maar ondertussen wel met

modder gooien:

Human Rights zou ''grote woorden'' gebruiken, terwijl ze

het begrip ''apartheid'' helder definieert in haar rapport, zij

zou op ''sensatie'' uit zijn, allemaal zaken, die aan het Cidi kunnen worden toegeschreven.

In een woord:

Kwaadaardige politieke projectie

Een zin van mevrouw Luden wekte bij mij vooral de

lachlust op:

Ik citeer haar

''Maar door het geheel te ‘verpakken’ onder de term ‘apartheid’ is HRW uit op sensatie, niet op oplossingen.'' [20]

HAHAHA!

Redactie, het is niet Human Rights Watch, die voor oplossingen moet zorgen, maar bezettings en roofstaat

Israel, die zowat alles gedaan heeft, dat internationaalrechtelijk fout is.

Ik roep het Cidi dan ook op, als Fans van bezettingsstaat

Israel, Israel eraan te herinneren, dat het tijd wordt het

Internationaal Recht na te leven:

Opheffing bezetting van de Palestijnse gebieden

Ontmanteling van alle in bezet gebied gestichte nederzettingen, die allemaal in strijd zijn met het Internationaal Recht.

Het afbreken van de Muur, volgens de Advisory Opinion

van het Internationaal Gerechtshof [21]

Erkenning van het Recht op Terugkeer van de Palestijnse

vluchtelingen, ooit verdreven door Israel in  de oorlog van 1948 [22]

Zolang aan deze eisen niet is voldaan, is geen oplossing

van vreedzaam samenleven mogelijk.

En zullen de Palestijnen zich al dan niet gewapend [hun recht volgens het Internationaal Recht] [23] blijven

verzetten tegen Israel's onderdrukking en bezettingsterreur.

Tot zover mijn commentaar op het door mij gewraakte

Cidi artikel.

AAN DE PAROOL REDACTIE

Nog even dit:

Het Parool heeft een artikel van mevrouw Ballout gepubliceerd en natuurlijk heeft de pro Israel Partij, het

Cidi, het recht om te reageren, zoals ze ook hebben gedaan.'

Toch wil ik de Parool redactie oproepen, in de toekomst geen Cidi stukken te plaatsen, die kant noch wal raken, omdat zij niet inhoudelijk ingaan op wat zij willen

bekritiseren.

Dan wordt het moddergooierij en onsportieve kritiek.

Dat zal het niveau van journalistiek alleen maar ten goede komen.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

ZIE IN VERBAND MET DE LENGTE VAN DE NOTEN

NOTEN 1 T/M 23

https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-23-bij-brief-aan-het-parool-over-artikel-cidi/

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/noten-1-t-m-23-bij-brief-aan-het-parool-over-artikel-cidi/

Meer van Astrid Essed