De leidende rol van Vrouwe Justitia in de Democratie.

Vr 15 Mei 2015 13:43 | Wouter ter Heide. | 2149 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Hoewel het in de democratie draait om het behartigen van het algemeen belang, dus het welzijn van ons allemaal, behoeft het geen betoog dat die doelstelling nog niet is gerealiseerd. Vraag is waar dat aan te wijten is.

 

Belangenafweging.

Voor de beantwoording daarvan zullen we niet te rade moeten gaan bij onze geschiedenis. De oorlogen en andere gruwelijkheden die daarin zijn gepleegd in naam van het zogenaamde 'algemeen belang', hebben met het oprecht behartigen daarvan veelal niets van doen. Daarvoor zullen wij ons moeten richten op de geblinddoekte Vrouwe Justitia, als personificatie van het recht dat een ieder raakt. In de belangenafweging die haar weegschaal symboliseert, draait het immers om de juiste behartiging van het ongrijpbare algemeen belang! Met andere woorden, om rechtvaardigheid of gerechtigheid. Begrippen die aan plaats noch aan tijd gebonden zijn en daardoor boven de partijen staan.

 

Tekortschietend bestel.

En daarin wringt de schoen wat hun maatschappelijke vertaling betreft, omdat ons partijpolitieke bestel daar ten enen male ongeschikt voor is. Dit schiet fundamenteel tekort in het adequaat behartigen van het algemeen belang, omdat politieke partijen primair gericht zijn op de behartiging van partijbelangen in plaats van het algemeen belang: “De rechtvaardige samenleving”.

Van dit onverteerbare fundamentele tekortschieten van ons bestel, getuigt de partijpolitieke praktijk van alledag, de strijd om de macht. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Om deze uitzichtloze mondiale realiteit te doorbreken zal begrijpelijkerwijs allereerst het partijpolitieke bestel rigoureus op de schop genomen moeten worden. In de zin dat de 'verdeelheid-zaaiende-partijpolitieke-leest' daarvan, met vereende krachten vervangen moet worden tot een zuiver democratische 'eenheid-in-verscheidendenheid-leest'. De enige democratische leest die maatschoeisel levert voor iedereen, omdat het consensusbeleid dat daarbij hoort niemand te kort doet of buitensluit. Integendeel, juist iedereen uitdaagt zijn steentje bij te dragen aan het geheel, waardoor iedereen recht wordt gedaan en het respect krijgt dat hem toekomt.

De leidende rol van Vrouw Justitia in de Democratie. (vervolg)

Transformatieknuppel.

Kortom, in het breed maatschappelijk ter discussie stellen van het partijpolitieke bestel vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid, ligt de sleutel besloten tot de broodnodige transformatie daarvan tot een democratisch bestel in de ware zin van het woord. Een rechtvaardig bestel waarin de macht niet langer bij de sterkste partij of een coalitie van partijen ligt, maar bij ons: “We The People”. Dankzij onze jarenlange scholing moeten wij zo langzamerhand met elkaar in staat zijn tot die geweldloze machtsovername en het in goede banen leiden daarvan.

Uiteraard niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Wel zou ons land in die broodnodige democratische doorbraak het voortouw kunnen nemen. Daarmee de slogan bevestigend 'waarin een klein landje, als politiek gidsland, groot kan zijn'. Vraag is alleen welke partij op Het Binnenhof de moed heeft om die transformatieknuppel in ons partijpolitieke hoenderhok te gooien, gezien de verstrekkende (zowel materiële als immateriële) gevolgen van die grensoverschrijdende ideële actie. GroenLinks misschien onder de bezielende leiding van hun nieuwe voorman Jesse Klaver?

 

Herziening VN-Handvest.

Mocht Jesse daarvoor voelen en daarin de steun krijgen van zijn fractiegenoten, dan is te voorzien dat de positieve uitwerking van die transformatieknuppel op termijn ook voel- en zichtbaar zal worden op het internationale en mondiale beleidsvlak. Met als uiteindelijk resultaat, de creatie van een mondiaal democratisch beleid onder de (mensenrechten-)vlag van de VN. Daarvoor zal onze volkerenorganisatie wel eerst omgebouwd moeten worden (gelijk ons partijpolitiek bestel) van een organisatie van regeringen die primair het landsbelang voorstaan, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden dat primair staat voor de behartiging van het algemeen of mondiaal belang. Een gezaghebbend wereldforum, dat op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze fenomenale know how op elke gebied, een wereldbeleid van de grond weet te tillen waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht op vruchtbare wijze aangepakt kunnen worden. Geen onmogelijke opgave, omdat de mogelijkheid tot hervorming van de VN (het doorbreken van de mondiale machtsverhoudingen) besloten ligt in artikel 109 van het Handvest, dat spreekt van een algemene conferentie van VN-lidstaten, met als doel de herziening van het Handvest. Gezien de chaotische toestand van de wereld, is de tijd daar meer dan rijp voor.

Bron: Diverse media.