Gidsland Nederland.

Di 11 Augustus 2009 14:47 | Wouter ter Heide. | 2691 keer bekeken | 7 reacties | 0 x aanbevolen

 

Met Jort Kelder ben ik het eens dat Nederland toe is aan een meritocratie waarin alleen de besten voor de publieke zaak mogen werken (NRC Handelsblad 8 augustus). Wat de smaakmakende journalist en tv-presentator ontgaat is dat het dienen van de publieke zaak veel meer omvat dan geld verdienen alleen. In wezen is het immers een erezaak, die met geen mogelijkheid te kapitaliseren is! Aan volksverheffing hangt nu eenmaal geen prijskaartje. Kelder’s ingenomenheid met de wijze woorden van Paul de Leeuw om de Balkenendenorm van 180.000 euro te vervangen door de Beatrixnorm van 2 miljoen euro heeft dan ook niets met een verheven doelstelling te maken, maar alles met eigenbelang en de waan van de dag. Om dat te doorbreken zullen wij dan ook niet bij deze vorstelijk betaalde tv-persoonlijkheden te rade moeten gaan, maar oog moeten krijgen voor de politieke implicaties van de tijd waarin wij leven.
Wat dat betreft valt niet alleen het mondiale karakter daarvan op, maar ook het feit dat onze tijd doortrokken is van het mensenrechten- of vredesideaal. Dit impliceert dat het waarmaken daarvan om politici vraagt die niet alleen kosmopolitisch denken, maar ook gebroken hebben met het gangbare economische en partijpolitieke gedachtegoed. Het universele mensenrechten- of vredesideaal is namelijk monistisch van aard en zal daardoor nooit van de grond komen via een denken waarin het dualisme (arm-rijk, links-rechts) koning kraait. In het op de schop nemen van het kapitalisme en het parlementarisme moet dan ook de oplossing gezocht worden voor de totstandkoming van een mondiale rechtsstaat, waarin de mensenrechten geen holle frase zijn maar dagelijkse praktijk.
Waarbij aangetekend dat de Verenigde Naties in wezen de representant zijn van die alom beoogde rechtvaardige mondiale samenleving. Uiteraard zal onze volkerenorganisatie daarvoor eerst grondig verbouwd moeten worden van een organisatie van regeringen waarin de VS de scepter zwaait, dus het recht van sterkste heerst, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden, die het algemeen belang (de alom onderschreven mensenrechten) gestalte weet te geven. Voor die metamorfose van mondiale dictatuur onder de Stars and Stripes in mondiale democratie onder het blauwe dundoek van de VN, biedt artikel 109 van het VN-Handvest alle mogelijkheid. Als VN-lid zou onze regering daartoe het voortouw kunnen nemen, waarmee Balkenende-IV ons land zal promoveren tot richtinggevend gidsland met betrekking tot de effectuering van de mensenrechten, ofwel de mondiale concretisering van het ideële democratische gedachtegoed.
Bron: NRC Handelsblad 8 augustus

Reacties

  @Wouter ter Heide

  Di 11 Augustus 2009 17:42 | Vincent Brunott |

  Vermoedelijk heb je het boek van Daniel Estulin, 'De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie', niet gelezen. Het kwam uit in 2006 en brengt o.a. bij voorbaat nauwkeurig verslag uit van het ontstaan, het verloop en de bedoeling van de huidige crisis. Dit op grond van informatie die o.a. werd verstrekt door lekkende Bilderbergers.

  Volgens die Bilderbergers zou de crisis beginnen als hypotheekcrisis in de VS (zoals we weten is dat inmiddels werkelijkheid geworden). De hele wereld moet er door getroffen worden maar in de V.S. zullen de zwaarste klappen vallen (ook dat klopt voorlopig). De crisis zal lang niet zo ernstig zijn als die van de jaren '30 maar we moeten er wel, zo vinden de Bilderbergers, allemaal flink van schrikken. De bedoeling van die crisis is o.a. om, vooral in de VS, het consumptie-nivo voorgoed naar een lager peil te brengen en om het zelfvertrouwen van de Amerikanen, i.v.m. hun te dominante rol in het wereldgebeuren die de vorming van een wereldregering in de weg staat, onderuit te halen.

  De Bilderbergers hebben een paar hoofddoelstellingen:

  • Het afschaffen van fysiek geld. (Hier in Nederland willen om te beginnen de supermarkten in 2014 zo ver zijn dat er bij hun alleen nog gepind kan worden).
  • Het ongeveer halveren van de wereldbevolking. (Wat in dit verband te denken van giftige landbouw, giftige medicijnen en allerlei milieuverontreinigingen terwijl wij moeten geloven dat eigenlijk alleen de CO2-uitstoot een echt probleem is?)
  • Supercontrole over het individu d.m.v. - op den duur - onderhuidse chips. (Wat te denken van alle individu-controlerende maatregelen van de laatste jaren die daar een opstapje voor lijken te zijn? Denk aan de OV-kaart, de slimme energiemeter, chips in vee en huisdieren, detectiepoortjes, interactief cameratoezicht, preventief fouilleren, het verwachte rekeningrijden en nog veel meer).
  • Het vormen van een wereldregering en een wereldleger o.l.v. de VN. (En ja, langzamerhand krijgen de VN steeds meer macht, ook militair).


  Volgens Daniel Estulin is het de bedoeling van de Bilderbergers dat we ons tenslotte in de storm van allerlei rampspoedige wereldontwikkelingen zo verloren gaan voelen dat we met zijn allen gaan geloven dat alleen een wereldregering nog uitkomst kan bieden. Die zal dan bestaan uit een elite die het zo hoog naar de bol is gestegen dat ze ons, 'het gewone volk', voor ons eigen bestwil als slaven zullen beschouwen en dienovereenkomstig behandelen. En daarvan is, overduidelijk, al veel binnen onze huidige samenlevingsstructuren te herkennen.

  Ik raad niet graag leesvoer aan. Het geeft me al snel het gevoel dat ik dan opdringerig ben. Maar ik ben er benieuwd naar of jij na lezing van genoemd boek nog steeds zo enthousiast achter de vorming van een VN-wereldregering zal kunnen staan. Als die regering tot stand zou komen zoals jij het wenst, dus door gebruik te maken van artikel 109 van het handvest van de VN en zonder het eerst als plan per referendum voor te leggen aan de wereldbevolking, dan zou dat, geheel in lijn met de Bilderbergers, net zo dictatoriaal zijn als de totstandkoming van de EU die eveneens door de Bilderbergers is gesmeed.

  Geen idee of je genoemd boek zou willen lezen maar de inhoud is goed onderbouwd en het werpt een helder licht op veel huidige ontwikkelingen waarvan een aantal pas na verschijning van het boek hun intrede deden...

  Voor iedereen die interesse heeft: Het gaat dus om het boek 'De ware geschiedenis van de bilderbergconferentie' van Daniel Estulin. ISBN 90-215-8266-x


  Antwoord Vincent.

  Wo 12 Augustus 2009 12:43 | Wouter ter Heide. |

   

  Mijn dank voor je reactie Vincent. Je vermoeden dat ik het boek van Daniel Estulin niet gelezen heb is juist. Als ik je goed begrijp denken de Bildenbergers dat wij, als wereldbevolking, op zeker moment gaan geloven dat de oplossing van de wereldcrisis gezocht moet worden in een wereldregering. Daarnaast begrijp ik uit je reactie dat je denkt dat ook ik opteer voor zo’n oplossing. Die veronderstelling is niet juist. In tegenstelling tot het geheime genootschap denk ik namelijk niet dat de oplossing ligt bij een VN-wereldregering, dus bij steeds wisselende ‘wereldleiders’, maar dat die gezocht moet worden in een duurzaam ‘leidend beginsel’, dat niet aan tijd en plaats gebonden is. Een samenbindend beginsel dat wereldwijd ‘als redelijk’ gekarakteriseerd kan worden, omdat het geen bedreiging vormt voor welke levens- en/of wereldbeschouwing dan ook. Voor dat leidend/samenbindend/overkoepelend beginsel leent zich bij uitstek de Gaia-hypothese. De gedachte van onze aarde als één grote organische eenheid, waar wij - als mensheid - niet boven staan maar deel van uitmaken. Een levende totaliteit voor de instandhouding waarvan wij, als wereldbevolking, gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Niet alleen in ons eigen belang, maar vooral in dat van onze eerste zorg, ons nageslacht. Voor het uitwerken van de Gaia-hypothese leent zich bij uitstek de Algemene Vergadering van de VN. Alvorens het in dit mondiaal forum tot uitwerking kan komen, zal die gedachte daar uiteraard eerst gelanceerd moeten worden. Voor die lancering nu zou onze regering, als VN-lid, het initiatief kunnen nemen.

  @Wouter ter Heide

  Do 13 Augustus 2009 15:36 | Vincent Brunott |

  Dank je voor je antwoord. Toch blijf ik met wat vragen zitten. In veel van je bijdrages heb je het over 'het omvormen van de VN tot een orgaan met bovennationale bevoegdheden'. Bevoegdheden die dus verder reiken dan nu het geval is.

  Onze regering is een orgaan met bovenprovinciale bevoegdheden en is door de aard van die bevoegdheden onze nationale regering.

  Onder 'een orgaan met bovennationale bevoegdheden' kunnen we vanalles verstaan. Het is een oningevuld begrip. Blijkbaar zie jij een VN voor je, bekleed met bovennationale bevoegdheden, maar dan zo dat je toch niet kunt spreken van een soort wereldregering.
  Vandaar mijn volgende vragen: 

  Met welke bevoegdheden zou jij de VN concreet willen uitrusten?
  En over welke machtsmiddelen zouden volgens jou de VN moeten beschikken om die bevoegdheden, geïnspireerd op de gaia-hypothese, in daden te kunnen omzetten?

  Ik ben benieuwd naar je antwoord.


  Antwoord.

  Do 13 Augustus 2009 16:42 | Wouter ter Heide. |

   

  Dank voor je vragen Vincent. Mijn antwoord op je eerste vraag luidt simpelweg: “De bevoegdheid tot het opstellen van een duurzaam wereldbeleid waarmee wij, de wereldbevolking, de plaats- en tijdgebonden wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat kunnen aanpakken”. Het verlenen van die bevoegdheid door ons (de wereldbevolking) aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (als representant van de wereldbevolking) komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar zie ik als het resultaat van de discussie over de Gaia-hypothese in de Algemene Vergadering. Daarbij ga ik ervan uit dat die gedachte in dat mondiale forum op instemming kan rekenen, omdat zij voor geen van de VN-lidstaten bedreigend is.
  Hierin ligt in feite het antwoord op je tweede vraag besloten. Met het geven van de bevoegdheid tot het opstellen van een duurzaam beleid, als resultaat van de discussie over de Gaia-hypothese, schenken wij de Algemene Vergadering van de VN namelijk ons vertrouwen. Hoe ongrijpbaar en zachtaardig dit fenomeen ook is, toch vormt vertrouwen ‘hét’ machtsmiddel voor de realisatie van het door mij beoogde VN- of vredesbeleid. Vertrouwen is immers de kern waar het beleid op elk niveau om draait!

  @Wouter. Nog meer vragen...

  Za 15 Augustus 2009 15:47 | Vincent Brunott |

  Daar waar vertrouwen het enige machtsmiddel is kan iedereen die dat wil zich aan uitgestippeld beleid onttrekken. Maar in een van je bijdrages die ik helaas niet zo snel kan terugvinden, rep je van het toekennen van een onoverwinnelijke militaire macht aan de VN. Als ik me goed herinner wou je dat bereiken door veel van de miltaire capaciteit van de lidstaten onder gezag van de VN te plaatsen.

  Hoe denk je daar tegenwoordig over?

  En in bovenstaand artikel schrijf je: Met Jort Kelder ben ik het eens dat Nederland toe is aan een meritocratie waarin alleen de besten voor de publieke zaak mogen werken.

  Ik ben, net als jij, blij dat het niet Jort Kelder zal zijn die uit zal maken wie voor het dienen van de publieke zaak over de beste kwaliteiten beschikken... Maar een logische vraag is dan: Hoe gaan we er voor zorgen dat er een 'selectie van de besten' plaatsvindt? Want op elk nivo van bijvoorbeeld politiek en bedrijfsleven wordt over dat onderwerp bijna altijd flink van mening verschild en ik denk niet dat de gaia-hypothese daar verandering in zal brengen...

  Verder worden mensen, eenmaal bekleed met macht, vaak arrogant. Hoe hoger je in de hiërachie een kijkje neemt, hoe meer arrogantie je tegenkomt en hoe matelozer die zich uit. Hoe zullen de leden van een handjevol wereldbestuurders zich voelen en gedragen die macht uitoefenen over ruim 6 miljard ingezetenen? En hoe zal er, vanuit de lagere regionen, om hun gunsten worden gedongen? Ik stel me zo voor dat het competatieve lobbyen bij wereldbestuurders nog heel andere vormen aan zal nemen dan lobbyen bij een stadsdeelraad...

  Jij pleit, net als Jort Kelder, voor een meritocratie. Een samenlevingsmodel waarin een politieke elite, bestaande uit 'de besten' (dus los van ras, geslacht, bezit e.d.) de dienst uitmaakt. Nogmaals: Welke mensen gaan op welke wijze 'objectief vaststellen' wie er tot die elite toegelaten dienen te worden? En wat gebeurt er dan met ons stemrecht?...

  Ik ben benieuwd naar je antwoorden op deze vragen.


  Gidsland Nederland.

  Zo 16 Augustus 2009 20:50 | Wouter ter Heide. |

  Wat mijn antwoord op je eerste vraag betreft Vincent denk ik dat je mij verwart met iemand die ook Wouter ter Heide heet. De gedachte de VN een onoverwinnelijke militaire macht toe te kennen heeft namelijk nog nooit door mijn hoofd gespeeld. Ik ben namelijk een aanhanger van de-moeder-aarde-gedachte en de daaraan gelieerde Gaia-hypothese. Deze staat haaks op militaire machtsuitoefening, omdat de gaia-hypothese uitgaat van verbondenheid op vrijwillige basis. Oftewel verbondenheid die niet met wapens is af te dwingen. Je vraag is voor mij dan ook onbeantwoordbaar.

  Wat je tweede vraag betreft denk ik dat de mondiale acceptatie van de Gaia-hypothese, als ‘mondiaal leidend beginsel’ voor de creatie van het broodnodige (gezien de mondiale problemen) mondiale beleid, wel zal leiden tot een ‘selectie van de besten’. Alvorens het tot die mondiale acceptatie zal komen zal deze gedachte wel eerst in alle openheid ter discussie gesteld moeten worden op mondiaal of VN-niveau. Zo lang die open VN-discussie op zich laat wachten zal er in het maatschappelijk reilen en zeilen, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau, geen verandering komen die recht doet aan de Gaia-hypothese als leidend beginsel. Over de kwalijke gevolgen van die omissie voor de leefbaarheid van onze planeet (moeder Aarde) doen de media dagelijks kond.

  Het antwoord op je volgende vragen ligt hierin besloten. Met andere woorden, de moedeloos makende arrogantie van de macht zal het beleid blijven bepalen, zolang de partijpolitieke elite de dienst blijft uitmaken, waar wij ze nota bene toe gemachtigd hebben. De machtiging die wij, als stemgerechtigden, kunnen intrekken door de Gaia-hypothese serieus te nemen en oog te krijgen voor de verstrekkende implicaties daarvan. Met dat massale inzicht moeten wij, de massa, in staat zijn het beleid ten positieve te veranderen zonder geweld. Dus in alle redelijkheid of puur democratisch, hoe moeilijk dat voor de gevestigde orde ook te accepteren zal zijn.

   


  @Wouter

  Di 18 Augustus 2009 11:54 | Vincent Brunott |

  Dank je voor je antwoorden want daardoor is het een en ander me iets duidelijker geworden.

  Eigenlijk is het jammer dat het me niet lukt om een overzicht te krijgen van alle artikelen die jij hier op YaYaBla hebt geplaatst want ooit heb ik op een artikel van jou gereageerd met de vraag wat er volgens jou gedaan moet worden als landen zich niet naar het door jouw gewenste vredelievende beleid van de VN zouden willen schikken.
  Uit jouw antwoord maakte ik toen op dat jij je een vredelievende VN voorstelt die is uitgerust met een onoverwinnelijke militaire macht... Als ik de vragen en antwoorden die bij dat artikel horen even zou kunnen doornemen zou ik snel kunnen achterhalen hoe dat misverstand is ontstaan.

  Maar ik begrijp nu dat de weg die je voor je ziet volstrekt geweldloos is. Toch zal een vredelievende VN, geïnspireerd op de gaiasofie, een bestuurspyramide zijn die al het leven op aarde omvat en zelf geloof ik niet dat de mensheid daar behoefte aan heeft. Volgens mij kunnen praktizerende gaiasofen aan het leven op aarde iets waardevols bijdragen maar niet als ze dat proberen te doen vanuit een wereldomvattende bestuurspyramide. Maar goed, daar kan nog heel lang over gediscusseerd worden en dat zal ik nu niet doen.

  Met vriendelijke groet,
  Vincent