Op weg naar Nederlands Mynmar? Gevaarlijk pleidooi voor administratieve detentie

Di 30 Oktober 2007 06:45 | Astrid Essed | 3242 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Op weg naar Nederlands Myanmar?
Pleidooi de heer Wilders voor administratiece detentie

 

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,

Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige arrestatie of gevangenhouding. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve op wettige gronden en op wettige wijze.

Artikel 9, lid 1, BuPo verdrag [Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten]
Zie

http://www.diversiteit.be/CNTR/NL/discriminatio...

Een ieder die is gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstig lid 1.c van dit artikel, moet onverwijld voor een rechter worden geleid of voor een andere magistraat die door de wet bevoegd verklaard is rechterlijke macht uit te oefenen en heeft het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. De invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van een waarborg voor de verschijning van de betrokkene ter terechtzitting.

Artikel 5, lid 3, EVRM [Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden]

Zie

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Artikel 3, EVRM

Zie

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

Inleiding:


Uiteraard zijn de uitspraken van de heer Wilders, fractieleider en voorzitter van de politieke partij met 9 zetels in het Parlement, de PVV [ www.pvv.nl], u bekend

Zo ageerde hij, in het Parlement, tegen de benoeming van de Staatssectretarissen van Justitie en Sociale Zaken, Albayrak en Aboutaleb, respectievelijk van Turkse en Marokkaanse komaf, met als ''argumentatie'', dat deze dubbele nationaliteit, hun loyaliteit aan het Nederlandse Staatsbestel in de weg zou staan
Bij een andere gelegenheid ageerde deze anti-Islampoliticus tegen het voor moslims Heilige Boek, de Koran, door te stellen, dat de moslims ''de helft van de Koran'' moesten verscheuren [1]
Hij ging onlangs nog een stapje verder door een pleidooi te houden voor een algeheel ''verbod'' op de Koran, waarbij hij het bestond, dit Heilige Boek te vergelijken ''Mein Kampf'' van Adolf Hitler [2]
Een van zijn laatste ''uitspraken'' werd gedaan in een samen met de heer Jami, voorzitter van het Comite voor ex-moslims geschreven artikel, waarbij hij de Profeet Mohammed vergeleek met ''Adolf Hitler'' [3]

Hierbij heb ik nog niet meegerekend zijn structurele racistische aanvallen op ''niet-westerse allochtonen'' en voor oorlogsgeweld, armoede en vervolging gevluchte vluchtelingen en asielzoekers, die door hem zowel als ''criminelen'' en ''leugenaars'' worden gekwalificeerd [4]

Het is evident, dat bovenstaand haatzaaiend islamofoob en xenofoob gedachtegoed, een ernstige bedreiging vormt voor de fundamenten van de Nederlandse democratische rechtsstaat, die anderszijds eveneens wordt ondergraven door de toename van steeds draconischere anti-terreurwetten [5]
Zoals u weet heb ik dan ook een in het aprilnummer van de Uitpers [www.uitpers.be] gepubliceerd artikel geschreven tav het politieke gedachtegoed van de heer Wilders [6]

Pleidooi voor ''administratieve detentie'':

Een andere door de heer Wilders gedane aanval op de democratische rechtsstaat is geweest, zijn in zijn verkiezingspamflet, alsmede bij andere gelegenheden, gehouden pleidooi voort de zogenaamde ''administratieve detentie''

Hoewel dit pleidooi bijna ''ondergesneeuwd'' dreigde in zijn op moslims, niet-westerse allochtonen en vluchtelingen en asielzoekers gedane aanvallen, heeft hij dit onlangs uit de kast gedaan en verdient het dan ook extra aandacht

Enkele dagen geleden namelijk heeft de heer Wilders in de pers, naar aanleiding van een recent aan Guantanamo Bay gebracht bezoek, opnieuw een pleidooi gehouden voor deze volgens internationaalrechtelijke en Europese maatstaven, illegale detentievorm, aangezien het een detentie impliceert, zonder verdere aanklacht en proces

Zo verklaarde deze populistische en racistische politicus onder andere, dat de Guantanamo gevangenen ''uitstekend'' werden behandeld
Verder is deze heer van mening, dat Nederland ''net als Amerika'' een afweging moet maken tussen individuele vrijheid en veiligheid. Wilders denkt aan een soort ,,administratieve detentie'' naar Israëlisch voorbeeld. [7]

Administratieve detentie:

Zoals waarschijnlijk zult weten, maar toch even door mij in herinnering gebracht, is administratieve detentie, een detentievorm, waarbij een verdachte, volgens een beschikking door een politie of een overheidsinstelling, wordt gearresteerd en gevangengehouden zonder verdere tussenkomst van een rechter [8]
Een en ander is niet alleen een vorm van de uiterste willekeur, maar met name de schending van het recht op een eerlijk proces, dat in alle rechtsverdragen is opgenomen en door vrijwel alle landen, ook al wordt het soms in de praktijk niet nageleefd, wordt erkend

Vormen van administratieve detentie, die de heer Wilders zo ''vriendelijk'' is, om te promoten, komen o.a. voor in Israel en de VS, maar eveneens in China en in een aantal Franstalige Afrikaanse landen
Zo zitten er in Israel reeds langer dan 10 jaar, honderdduizenden Palestijnen in detentie, zonder enige tussenkomst van een rechter
De mensenrechtenorganisatie Amnesty International meldt eveneens het feit, dat er in China, in 2006, meer dan 300.000 mensen waren opgesloten in werkkampen, voor een periode van twee of drie jaar, op last van de politie en zonder dat er een rechter aan te pas was gekomen.
In de bovengenoemde Franstalige Afrikaanse landen is sprake van de zogenaamde vorm van ''garde la vue'', ofwel een vorm van langdurig voorarrest, die ook onder administratieve detentie kan worden gerekend [9]

Het meest bekende en beruchte voorbeeld is uiteraard Guantanamo Bay, alwaar sinds 2001, meer dan 330 gevangenen [huidige stand van zaken] worden vastgehouden zonder tussenkomst van de rechter, in zeer inhumane omstandigheden

Foltering:

Nog afgezien van de fundamentele breuk met de beschaving en rechtsstaat, die wordt gevormd door die administratieve detentie, is er in het geheel geen sprake van humane gevangenisomstandigheden, zoals de heer Wilders ten onrechte suggereert

De gevangenen zitten meest opgesloten in open kooien, worden getekend, wanneer de ''cel'' moet worden verlaten en zijn er sterke aanwijzingen, dat er sprake is van folteringen en wrede, vernederende en onmenselijke behandeling, zoals mishandelingen bij verhoren [10]

Nog afgezien echter daarvan heeft de definitie van ''foltering'' eveneens betrekking op een door de autoriteiten aangebrachte ernstige vorm van psychisch leed [11]
Gezien de onzekerheid met betrekking tot de eventuele beeindiging van de detentieperiode, alsmede de vernederende omstandigheden, is er reeds sprake van ernstig aan de gedetineerden aangebracht psychisch leed
Wellicht herinnert u zich nog een aantal hongerstakingen en zelfmoorden, die op Guantanamo Bay hebben plaatsgehad

Foltering, lezers, is een van de zogenaamde ''niet-opschortbare rechten'', die dus nooit mogen worden opgeheven, zelfs niet in een oorlogs of noodtoestand [12]

Het is dus evident, dat met het pleidooi van de heer Wilders voor administratieve detentie of een vorm daarvan, er een ernstige inbreuk wordt gemaakt op de Nederlandse rechtsstaat

Ik heb het reeds eerder gezegd en herhaal dat nu weer

Een parlementarier, die er structureel blijk van geeft, lak te hebben aan de Nederlandse en internationale rechtsregels, is een ernstig gevaar voor de nog in Nederland bestaande democratische rechtsstaat

Het grootste gevaar van de ideeen van de heer Wilders schuilt, echter, behalve natuurlijk in het haatzaaiende karakter, niet eens in zijn zogenaamde ''voorstellen'' en pleidooien'', aangezien hij, zich er zeer goed van bewust is, dat zij toch niet, en zeker niet op korte termijn, zullen worden omgezet in regelgeving, maar in het feit, dat hij thema's die tot nu toe taboe waren in de Nederlandse samenleving, zoals het recht op een eerlijk proces, vrijwaring van willekeurige detentie en foltering, bespreekbaar maakt

Wanneer door de Nederlandse politiek niet duidelijk gemaakt wordt, dat met het ter discussiestellen van dergelijke fundamentele rechten een gevaarlijke grens is overschreden, bestaat het levensgrote gevaar, dat een deel van het Nederlandse publiek zaken als foltering en oneerlijke processen acceptabel zal gaan vinden, sommige politieke partijen dergelijke standpunten in mindere of meerdere mate overnemen

In dat geval is de kans van het afglijden van de Nederlandse democratische rechtsstaat naar een niet-democratische staatsvorm, niet denkbeeldig meer

Waartoe dat kan leiden, is niet alleen gebleken in het Europa van de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw, maar nog dageljks terug te zien in landen als Israel, Syrie, Birma [Myanmar], het huidige Rusland, China en een groot aantal anderen

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

http://www.haarlemsdagblad.nl/article1486072.ece

[2]

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece

[3]

http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/172113/index.html

[4]

o.a. in

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece

Zie ook:

http://www.pvv.nl/

[5]

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1793

[6]

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

[7]

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_binnenland/article831446.ece/Wilders_wil_Nederlandse_versie_Guantanamo#readmore

http://www.nu.nl/news/1290138/11/Wilders_wil_Nederlandse_versie_Guantanamo.html

[8]

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/907

[9]

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/907


[10]

Zie

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/15619

http://hrw.org/backgrounder/usa/gitmo1004/

[11]

Zie artikel 1, Anti-folterverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm


[12]

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1410