De heer Wilders: Koranuitspraken oorlogsverklaring aan mensenrechten en beschaving

Zo 12 Augustus 2007 15:17 | Astrid Essed | 4012 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,

Uiteraard bent u op de hoogte van de recentelijk door parlementarier de heer G Wilders, voorzitter van de PVV [www.pvv.nl] gedane uitspraken, waarin hij in een aan de Volkskrant toegezonden ingezonden stuk, een pleidooi heeft gehouden voor een verbod op de Koran en daarenboven dit voor moslims Heilige Boek heeft vergeleken met ''Mein Kampf''

Het is evident, dat deze opmerkingen niet alleen de uiterste consequentie vormen van zijn op racisme en haatzaaierij gebaseerd gedachtegoed, waaraan ik reeds eerder in een artikel aandacht heb geschonken
Eveneens heeft hij mijns inziens hiermee definitief de oorlog verklaard aan de fundamentele universele grondrechten en mensenrechten

Evident is, dat hij in zijn pleidooi voor de beeindiging van de religievrijheid, eveneens alle registers opentrekt tav de door hem genoemde associatie tav de Islam in het algemeen en het ''islamterrorisme'' in het byzonder, zonder het aanbrengen van enige nuance, uiteraard het feit negerend, dat religieuze bewegingen van radicale herkomst bij alle religies voorkomen

De heer Wilders kennende, mag uiteraard in zijn schotschrift een directe racistische aanval, niet ontbreken op ''leugenaars en criminelen'' [de Wilders-versie van voor oorlogsgeweld, vervolging en economische ellende gevlucht zijnde vluchtelingen en asielzoekers] en ''criminele allochtonen'' [in de Wilders-visie is de belangrijkste in Nederland voorkomende criminaliteit, gelegen in de aanwezigheid van ''niet-westerse'' allochtonen]
Recentelijk refereerde hij in verband met verdachten van een steekpartij in Almere, nog aan ''drie beesten van Surinaamse afkomst''

In dit verband zal er door de Vereniging van Surinamers in Nederland, terecht, aangifte tegen hem worden gedaan

Zie

http://www.adbzeeland.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=371

De struisvogelpolitiek van het ''negeren''

Er zijn publicisten en politici, die van mening zijn, dat het van geen belang is, aandacht te besteden aan deze recente abjecte racistische aanval van de heer Wilders op zowel moslims in het byzonder, allochtonen in het algemeen en vluchtelingen en asielzoekers in het byzonder

Daarover denk ik anders

Niet alleen is het negeren van dit stuitende Wilders schotschrift een klap in het gezicht van duizenden moslims, vluchtelingen en allochtonen, die toch al de sociaal-politieke zondebokken vormen, met name na 11 september 2001, daarenboven leert de contemporaine geschiedenis [met name de periode 1933-1945], dat het negeren van politici, die een op een racistische hetze gebaseerd politiek programma uidragen, meer dan levensgevaarlijk is

Dat er in bovenstaand geval reeds sprake was van de consolidatie van een op racisme en zondeboktheorieen gebaseerd staatsbestel en een en ander hier, gelukkig, nog slechts de politieke aspiraties van een bepaalde stroming impliceert, maakt geen verschil

Niet alleen mag de heer Wilders reeds bogen op 9 zetels in het Nederlandse parlement, waaruit zijn maatschappelijke draagvlak blijkt, gevaarlijker is nog, dat discriminatoire kwesties als de associatie van moslims en allochtonen met criminaliteit, door Wilders voorgestane maatregelen als administatieve detentie voor terreurverdachten en het promoten van een totale migratiestop, steeds maatschappelijk bespreekbaarder worden

Een afglijding naar acceptatie van zijn abjecte ideeen, ook bij de landelijke politiek, die nu al stilaan ideeen van hem adapteert, is levensgroot en levensgevaarlijk

Daarom is verzet tegen zijn uitspraken en ideeen van het grootste belang

In het kader daarvan heb ik een ingezonden stuk geschreven over zijn ''Koranuitspraken'', dat ik aan een aantal kranteredacties heb doen toekomen, evenals aan de heer Wilders zelf

Onder P/S vermeld ik de brief aan de heer Wilders, alsmede mijn ingezonden stuk
Allereerst echter vermeld ik de door de heer Wilders gedane uitspraken tav de Koran

Overigens heb ik hem eveneens mijn in het aprilnummer van de Uitpers [www.uitpers.be] gepublicerde artikel tav zijn gedachtegoed doen toekomen


Onderstaand dus beide stukken vermeld

Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!!


Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

P/S


A Koranuitspraken de heer Wilders:

Zie

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece/Genoeg_is_genoeg_verbied_de_Koran

B Brief aan de heer Wilders

Geachte heer Wilders,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende

Ik heb vanaf uw uittreding uit de VVD fractie uw politieke loopbaan met meer dan gewone belangstelling gevolgd en reeds in een vroeg stadium helaas tot de conclusie gekomen, dat uw gedachtegoed racistisch van conceptie is, aanzet tot haat tegen moslims in het algemeen, allochtonen in het byzonder, alsmede vluchtelingen en asielzoekers

Met uw recente uitspraken tav de Koran, waarin u dit Heilige Boek hebt vergeleken met Mein Kampf, hebt u een niet zozeer een ''grens'' overschreden [hoewel dat enerzijds zeker het geval is], maar tentoongespreid, waartoe uw gedachtegoed in extremis leidt

Ik dit kader acht ik het van belang, u mee te delen, dat ik zojuist aan een aantal gezaghebbende kranteredacties een ingezonden stuk tav uw gedachtegoed heb doen toekomen

Ik acht het een kwestie van wel door mij gehanteerd fatsoen, u een en ander onder P/S te doen toekomen

Eveneens doe ik u een recentelijk door mij tav uw gedachtegoed geschreven artikel toekomen, hetgeen is gepubliceerd in het aprilnummer van het gezaghebbende kritische Belgische nieuwswebsite ''de Uitpers'' [www.uitpers.be]

Tot mijn verheuging is er tevens door twee advocaten tegen uw Koranuitspraken aangifte gedaan, die hopelijk mag leiden tot een veroordelende gerechtelijke uitspraak
Zoals u ongetwijfeld zult weten is volgens artikel 137, c en d, zowel belediging van een bevolkingsgroep [en haar religie], als het aanzetten tot haat, strafbaar

Het is van groot belang, dat de op de internationale mensenrechtenregels gebaseerde fundamentele Nederlandse grondrechten en rechtsregels worden gehandhaafd

Afglijding hiervan, zoals door u wordt voorgestaan, zal leiden naar een niet-democratisch model in Nederland

Ik behoef niet aan de contemporaine geschiedenis uit de vorige eeuw te refereren om u in herinnering te brengen, waartoe dat kan leiden

Met beleefde groeten

Astrid Essed
Amsterdam
C Ingezonden stuk

Titel:

Koranuitspraken de heer Wilders in strijd met fundamentele grondrechten


Geachte Redactie,

Ik heb met verontwaardiging kennisgenomen van het pleidooi van de heer Wilders voor een verbod op de Koran en zijn vergelijking met ''Mein Kampf"
Directe aanleiding vormt de door hem terecht veroordeelde mishandeling van de heer Ehsan Jami, voorzitter van de vereniging van ex-moslims

In de eerste plaats is dit pleidooi een schending van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van religie, daarenboven maakt hij zich schuldig aan criminalisering van moslims in het algemeen en in het byzonder in Nederland
In de tweede plaats is de Koran, evenals Bijbel en Torah, gebaseerd op naastenliefde en geloof in een God van Liefde en is evenzeer als bij een moslimminderheid, bij christendom en Jodendom sprake van een door een minderheid bedreven gewelddadig gedrag.

Voorbeelden zijn o.a. de bomaanslagen door Amerikaanse christenfundamentalisten op abortusklinieken en het door Israelisch-Joodse religieus fanatieke kolonisten gepleegd geweld tav de Palestijnen in de bezette gebieden, waarbij behalve van mishandeling soms sprake is van moord [gebaseerd op in het Oude Testament voorkomende passages]

Het merendeel der christenfundamentalisten en orthodoxe Joden is echter, evenals moslimorthodoxen, apolitiek en vreedzaam, zoals Amerikaanse anti-terreurexperts hebben bevestigd

In de derde plaats geeft de heer Wilders blijk van een racistisch standpunt, door zowel te spreken over ''gewelddadige moslims'', als ''criminele allochtonen''
Recentelijk heeft hij nog in verband met verdachten van een steekpartij, gesproken over '' drie beesten van Surinaamse afkomst''

Evident is, dat de heer Wilders zowel aanzet tot haat als racisme, waarmee zijn gedachtegoed een bedreiging is voor de Nederlandse rechtsstaat


Astrid Essed
Amsterdam

D Verwijzing naar in het aprilnummer van de Uitpers [www.uitpers.be] geschreven artikel tav het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

Zie

http://www.indymedia.be/nl/node/8398
Bron: Nieuwsberichtgeving

Reacties

  Goed artikel; maar toch mis ik iets!

  Zo 12 Augustus 2007 20:15 | Johan13 |

  Geachte Astrid Essed en andere geïnteresseerde lezers,

  Met respect  en waardering heb ik Uw artikel hier op Yayabla gelezen. Inhoudelijk ben ik het grotendeels met Uw artikel eens. Waarbij ik wel zo hier en daar moeite heb met de soms rigide (hard,streng)  toonzetting. Daarbij mis ik vooral ook een expliciete steun voor Ehsan Jami om, zonder levensbedreiging, demonstratief ex-moslim te kunnen zijn. 
  Mijn kritische (dus constructief bedoelde) opmerkingen richten zich dus verder vooral op de  lay-out en presentatie.
  Allereerst; de genoemde links géén ervan werkt direct als hyperlink van uit het artikel zelf.
  Om te beginnen over: "in dit verband zal er door de Vereniging van Surinamers in Nederland, terecht, aangifte tegen hem worden gedaan "
  Zie : http://www.adbzeeland.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=371
  Vervolgens: Overigens heb ik hem eveneens mijn in het aprilnummer van de Uitpers [www.uitpers.be] gepublicerde artikel tav zijn gedachtegoed doen toekomen . Zie:http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636
  A Koranuitspraken de heer Wilders:
  Zie:  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece/Genoeg_is_genoeg_verbied_de_Koran
  Tot slot van Uw artikel nog:  D Verwijzing naar het in Indymedia .be geplaatste artikel : "Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders, een tsunami van racisme"
  Zie:  http://www.indymedia.be/nl/node/8398  Over Ehsan Jami en wat ik mis in Uw artikel:

  In Uw artikel schrijft U over Ehsan Jami  , let wel dé officiële aanleiding voor Wilders om met zijn abjecte ( verwerpelijke) Koran uitspraken te komen, alleen maar:
  "Directe aanleiding vormt de door hem terecht veroordeelde mishandeling van de heer Ehsan Jami, voorzitter van de vereniging van ex-moslims". (nota bene:onderstreping bij ''door hem terecht" enkel van mijn hand)
  Dit lijkt mij wel een heel zuinige wijze om afstand te nemen van de eveneens abjecte bedreigingen tegen het leven en de veiligheid van Ehsan Jami.
   Het zou onze zaak , hierbij zeg ik heel bewust  ons, goed doen en dienen indien we hier méér  expliciete woorden aan zouden wijden.
   Het gaat immers  niet alleen om een strijd tégen het hedendaagse fascisme en tegen racisme ; maar ook om een strijdbare inzet vóór een veelkleurige  democratische samenleving  waar  daadwerkelijke tolerantie en verdraagzaamheid iets vanzelfsprekends is geworden.

  Dan komt bij mij de woorden van Jan Marijnissen hierover, (zonder mij overigens in allerlei andere opzichten ook met hem eens te verklaren),  uit zijn web log: http://www.janmarijnissen.nl/2007/08/09/over-wilders-en-jami/
   veel aansprekender over en vooral dit deel:

  "PvdA-lid Ehsan Jami wil een comité oprichten dat mensen die hun geloof, in het bijzonder de Islam, vaarwel zeggen, bijstaat. Het is al erg genoeg dat er blijkbaar reden van bestaan is voor een dergelijk comité. De initiatiefnemer is zaterdag gewelddadig aangevallen, en waarschijnlijk bestaat er een relatie met zijn initiatief. Als dat zo is, dan is het niet alleen een abjecte daad, dan is het ook een vorm van politieke intimidatie. Zonder het met alle uitlatingen van Jami eens te zijn, steun ik hem bij zijn inzet voor het recht en de veilgheid van mensen die de vrijheid van geweten openlijk willen practiseren en demonstreren.

  Zowel Wilders als de Islamitische extremisten lijken gaandeweg elke nuance en realiteitszin verloren te hebben. Ondertussen domineren - en daarmee frustreren - ze wel al tijden het debat over de bitter noodzakelijke integratie. Door hun onverdraagzaamheid, generalisaties en gebrek aan empathie en respect voor de ander vormen ze een gevaar voor de democratische waarden in ons land."

  Essentieel is, voor mij, de zin: "Zonder het met alle uitlatingen van Jami eens te zijn, steun ik hem bij zijn inzet voor het recht en de veiligheid van mensen die de vrijheid van geweten openlijk willen practiseren en demonstreren"


  Geachte Astrid Essed;  een zodanige expliciete steun vóór een daadwerkelijke tolerantie en verdraagzaamheid, toegepast op de concrete levens bedreigende situatie waarin Ehsan Jami verkeert, heb ik in Uw verder zeer geëngageerd artikel node gemist.  Ook ik zou willen eindigen met:


  Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!!