Commentaar tav RTL berichtgeving ivm de onthulling van ''De Schreeuw''

Wo 21 Maart 2007 07:53 | Astrid Essed | 2859 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,

Uiteraard bent u p de hoogte van het feit, dat recentelijk [afgelopen zondag, 18-3] in Amsterdam een kunstwerk is onthuld ter nagedachtenis aan de dd 2-11-2004 gedode filmmaker en columnist de heer T van Gogh, getiteld ''De Schreeuw''

Volgens de ontwerper/kunstenaar van dit monument, de heer J Henneman, moet een en ander de vrijheid van mening verbeelden

Ik ben echter van mening, dat vrijheid van mening weliswaar een groot goed is, maar niet gelijkstaat aan vrijheid van belediging

Aangezien ik van mening ben, dat de heer T van Gogh zich aan deze ''vrijheid van belediging'', heeft schuldig gemaakt, gezien zijn veelal racistische en stigmatiserende opmerkingen tav moslims in het algemeen en de Marokkaanse bevolkingsgroep in het byzonder, ben ik van mening, dat de onthulling van een dergelijk monument een dieptepunt is in het te betonen respect tav mensen van een allochtone komaf, met name het Marokkaanse bevolkingsdeel

Nog los echter van mijn eigen mening, is het mij opgevallen, dat er in de nieuwsberichtgeving weliswaar aandacht is geschonken aan de onthulling van het monument en de betekenis daarvan, maar niet aan het omstreden karakter van het gedachtegoed van de heer van Gogh, noch aan de protesten tegen deze onthulling

Overigens is het in dit verband opvallend, dat eveneens mensen van neo-nazistische signatuur, bij de onthulling aanwezig waren, met een geheel aan hen eigen hommage aan de heer van Gogh
Ik ben zo vrij, een en ander als een zeer twijfelachtig, postuum eerbetoon te typeren

Zie ook:

http://www.indymedia.nl/nl/2007/03/43158.shtml

Gezien hun stellingname, zal het u waarschijnlijk al evenmin verbazen, dat mijn hieronder vermeld commentaar op de extreem-rechtse website ''Polinco'' tot boze reacties geleid heeft
Het zij zo

Echter, met mijn bescheiden commentaren en artikelen tracht ik de strijd tegen de schending van mensenrechten van iedereen, ook mensen van extreem-rechse komaf, te voeren

Juist in deze tijden van de uitholling van de democratische rechtsstaat blijft dat van groot belang

Bij dezen doe ik u in dit verband mijn commentaar op de berichtgeving van de RTL-teketekstredactie, toekomen, met geheel onderin het originele RTL teletekstbericht


Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

A Mijn commentaar

Aan de RTL teletekstredactie


Geachte Redactie,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:

In uw berichtgeving dd 18-3 nav de onthulling van het kunstwerk ter nagedachtenis van de heer T van Gogh, fillmmaker en columnist, vermeldt u, dat het kunstwerk, dat is gemaakt door de kunstenaar J Henneman en is genaamd ''De Schreeuw'', de vrijheid van meningsuiting symboliseert

Na een korte beschrijving van de plaatsgevonden ceremonie vermeldt u in de laatste colom, dat de heer van Gogh dd 2-11-2004 is gedood door de heer Mohammed B
In uw slotzin vermeldt u de locatie van het kunstwerk

Met deze wijze van berichtgeving, zonder enige aanvullende achtergrondinformatie uwerzijds, maakt u zich zowel schuldig aan incomplete berichtgeving als aan gebrek aan journalistieke objectiviteit

Opmerking vooraf:

Alvorens een en ander toe te lichten, het volgende:

Het is evident, dat ik het doden van ieder mens, hetgeen hier aan de orde is geweest, beschouw als volledig onacceptabel als zijnde de ernstigste schending van het recht op leven, die vanuit dien hoofde streng gestraft dient te worden
Of echter de aan Mohammed B opgelegde levenslange gevangenisstraf in overeenstemming is met de volgens de Nederlandse rechtsprincipes geldende jurisprudentie, wordt in een aantal journalistieke en rechtskringen als uiterst discutabel beschouwd, maar is hier verder niet aan de orde

Vrijheid van meningsuiting:

U vermeldt in uw berichtgeving terecht, dat het kunstwerk de vrijheid van meningsuiting symboliseert.
Hetgeen echter in uw berichtgeving ontbreekt, is dat het als ''vrijheid van meningsuiting'' gekarakteriseerde gedachtegoed van de heer van Gogh zowel tijdens zijn leven als na zijn dood, uiterst omstreden geweest is

Hoe tragisch zijn dood ook moge zijn vanuit humanitair oogpunt, het is van belang, hiervan bij de verslaggeving wel degelijk melding te maken

Gedachtegoed heer van Gogh:

Zoals u ongetwijfeld zult weten wordt in artikel 6, Nederlandse Grondwet, de vrijheid van meningsuiting weliswaar gegarandeerd, maar ''behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet''

Een en ander impliceert, dat er beperkingen kunnen worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting, wanneer een en ander in de wet wordt aangegeven

Zoals u weet, heeft de heer van Gogh zich in colums en geschriften niet alleen in zeer uitgesproken zin over diverse onderwerpen uitgelaten, maar zich daarenboven in ernstige mate schuldig gemaakt aan het uiten van voor diverse bevolkingsgroepen beledigende en zelfs racistische taal

Zo is hij in de negentiger jaren veroordeeld, tot 1000 gulden boete, na een aanklacht wegens anti-semitisme, door TV presentratrice Sonja Barend en het cidi [www.cidi.nl] vanwege o.a. de volgende door hem gedane uitspraken:

''Ruik je de geur van caramel?
Daar worden weer suikerzieke Joden verbrand''

en

''Copulerende davidssterren in de gaskamer''

Tevens had hij een animatifilmpje gemaakt, waarbij iemand, staande voor een van de concentratiekampen, de opmerking [slotafsluiting programma Sonja Barend]

''En morgen gezond weer op´´

Eveneens bent u op de hoogte van het feit, dat hij zich in de meest recente jaren voor zijn dood systenatisch en op zeer generaliserende en stigmatiserende wijze heeft uitgelaten over zowel de Islam als religie en moslims in het agemeen, met name de Marokkaanse gemeenschap

Nog afgezien van het zeer kwetsende karakter tav de genoemde bevolkingsgroepen is een en ander bij artikel 137, c in het Wetboek van Strafrecht, strafbaar gesteld

Zie

http://www.ivir.nl/wetten/nl/art137cWetboekvanStrafrecht.html
Zoals u zult weten, heeft na de dood van de heer van Gogh een levendige discussie plaatsgehad tussen voorstanders van een volledige vrijheid van meningsuiting en mensen, die mijns inziens terecht, van mening zijn, dat vrijheid van meningsuiting niet mag impliceren vrijheid van belediging

Nog los echter van mijn eigen standpunt ben ik van mening, dat u in uw berichtgeving mbt de onthulling van het kunstwerk er in ieder geval, met enige toelichting, melding van had dienen te maken, dat de heer van Gogh een zeer omstreden publicist geweest is en dat de plaatsing van dit herdenkingskunstwerk voor een grote groep Amsterdamse inwoners, met name van Marokkaanse komaf, op zijn minst als discutabel wordt beschouwd

Als gerennommeerd teletekstnieuwsmedium behoort een en ander tot uw journalistieke taak tot het brengen van objectieve berichtgeving

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u bij een eventueel volgende berichtgeving tav de heer van Gogh, hetzij dit kunstwerk, de journalistieke principes van hoor en wederhoor daadwerkelijk zult toepassen

Een en ander is uw journalistieke taak tav het teletekstlezende publiek


Vriendelijke groeten

Astrid Essed
B RTL berichtgeving

RTL4, 18-3

Kunstwerk Theo van Gogh onthuld

In Amsterdam hebben de zussen van Theo van Gogh, Jantien en Josien, het kunstwerk ter nagedachtenis van de vermoorde filmmaker onthuld
Het werk van kunstenaar Jeroen Henneman heet De Schreeuw en verbeeldt de vrijheid van meningsuiting
Tijdens de ceremonie waren chansons te horen, die van Gogh schreef
Cabaretier Hans van Teeuwen sloot de ceremonie af
Theo van Gogh werd op 2 november 2004 vermoord door Mohammed B
De plaats waar het beeld staat, in het Oosterpark, is daar vlakbij

Einde RTL-berichtgeving
Bron: Nieuwsberichtgeving

Reacties

  Vrijheid

  Wo 21 Maart 2007 19:40 | BerA |

  Vrijheid van mening is ook vrijheid van belediging.


  Ik vind dat je alles moet kunnen zeggen wat je wilt en als dat niet mag is er ook geen vrijheid en daar gaat Nederland en de rest van de wereld dus naar toe; totale controle over de mensheid want daar wordt het een stuk makkelijker van voor politici(vooral de grote en christelijke partijen)om te regeren en bedrijven om hun onzin aan te smeren!


  BerA


   


  Standbeeldig

  Do 22 Maart 2007 11:15 | Destrée |

  Beste Astrid Essed,


  Wat is belediging? Vaststellen dat de Islam een achterlijke Godsdienst is? Zoals in wezen alle Godsdiensten getuigen van een achterlijke – want (te) goedgelovige kinderlijke – instelling. Ook al is het wel begrijpelijk dat men in de nood steun wil zoeken bij wie of wat dan ook.


  Vrijheid van zulk soort 'belediging' moet ook kunnen bestaan. Als het maar op redelijke, intelligente, wetenschappelijke en degelijk bewezen bronnen en gronden gebeurt.


  Was het in Nederland niet vóór 10 mei 1940 bij de Nederlandse wet verboden om Hitler en diens Nazisme te beledigen? Had men er niet beter aan gedaan deze oorlogsmisdadiger en misdadiger tegen de menselijkheid te beledigen? Zou men er niet beter aan doen de idem Bush en Beatrix te beledigen?


  Graag zag ik de oprichting van een Nederlands standbeeld gewijd aan 'De leugen regeert'. Op de plaats van het standbeeld van Van Heutsz of voor het Huis ten Bosch. Waar Hare Majesteit Koningin Beatrix - na een proces en Hare veroordeling wegens misdaden tegen de menselijkheid - in huisarrest wordt gehouden.


  Van harte, Charles Destrée.