De Jokermaatschappij - Deel 01 intro baanzekerheid & Deel 02 uitzendbureau’s:

Wo 12 December 2007 14:42 | knight | 3185 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De Jokermaatschappij:

Deel 01 intro baanzekerheid & Deel 02 uitzendbureauâ??s:

Politiek & realisme 047 vertwijfeling & wanhoop

Tsja mensenâ?¦

Het leven tegenwoordig is niet meer zoals vroeger, toen je nog baanzekerheid had, een goed sociaal vangnet, een ruime keus aan banen, betaalbare belastingen, energie & zorg etcâ?¦

De harde realiteit is dat je tegenwoordig door het huidige â??efficiëntiebeleidâ? vanuit Europa opgelegd evenals het openstellen van de grenzen voor goedkoper Oost-europees â??personeelâ? gemakkelijker je baan kwijt raakt!

Nou zullen er wel enkelen zeggen dat Oost-Europeanen niet goedkoper zijn omdat bedrijven verplicht zijn het minimum te betalenâ?¦

Niets is minder waarâ?¦

Bedrijven treden die wetgeving als voetveeg en gaan rustig door met het aannemen van goedkopere arbeidskrachten, de kans dat een bedrijf hierop wordt aangesproken laat staan afgerekend is uiterst kleinâ?¦

Politiek & realisme 048 ontslagrecht werk flitsonslag

Velen onder u (mijzelf inbegrepen) hebben reeds te maken gehad met één van die ontslaggolven die de laatste jaren door Europa waaien�

Wij weten waar we over praten als we zeggen dat we de afgelopen jaren door het bedrijf waar we werken zijn gepest, gesard en opgejaagdâ?¦

Wij weten waar we over praten als we zeggen dat steeds geprobeerd is (al dan niet met succes) om onze bonussen en toeslagen af te pakken die we in al die jaren van trouwe dienst hebben opgebouwdâ?¦

Wij weten hoe het is om na het onvermijdelijke ontslag (al dan niet zelf genomen) omdat men er niet meer tegen kon en de eer aan zichzelf hield omdat de werksfeer zodanig verziekt was dat verder werken voor diezelfde baas onmogelijk bleek te zijn, en de rest die toch aanbleef en alles maar pikte, steeds slechtere beoordelingen kreeg terwijl de werkdruk steeds verder toenam, om uiteindelijk via een kantonrechter formule te worden verwijderdâ?¦

De rest, die het zich maar moeilijk kan voorstellen (zich niet in kan of wil leven in de angst, stress & onrecht van diegene die het welk is overkomen) en ontkennend zullen reageren, zullen te zijner tijd ook met dit fenomeen te kampen krijgenâ?¦

Gezien deze asociaal kapitalistisch & kortzichtig ingestelde kabinetten een mogelijkheid die met de dag groeit, wees niet bang, u komt vanzelf ook aan de beurtâ?¦

Diegenen onder u die wat meer â??open mindedâ? zijn, is het beslist opgevallen dat collegaâ??s zijn vertrokken of vervangen door nieuw personeel, en waart mogelijk het fabeltje rond dat deze collegaâ??s een andere uitdaging zochten, zoals veelvuldig door de media gesteld wordt...

Dat fabeltje zal men over enige tijd ook over u vertellen, zodra u gewipt bent door het bedrijfslevenâ?¦

vertrouwen 002 niet in het kabinet of de vrije universiteit

Vanuit asociaal Den Haag hoeft u geen hulp te verwachtenâ?¦

Zij staat in dienst van het kapitaal, de â??schijnâ? van belangenverstrengeling is van heinde en verre al te ruikenâ?¦

Zij hebben o.a. de sociale voorzieningen steeds verder kapot gemaaktâ?¦

Althans voor de werknemer!

Aan die riante topsalarissen en bonussen aan de top, wordt nog steeds veel te weinig gedaanâ?¦

Ook het riante wachtgeldsysteem voor de dames en heren politici zelf is intact gebleven, ze hebben zichzelf ondertussen van een riante opslag van +10% bediend, dit terwijl ontslagen mensen _30% moeten inleveren in de WWâ?¦

Politiek & realisme 049 democratie ww wachtgeldregeling

Met zeer tegenstrijdige gevoelens lees ik dan ook dit artikel â??Meer mensen langer aan de slagâ?!

Een schril contrast met de smerige praktijken die sommige bedrijven uitoefenen om van hun trouwe personeel af te komenâ?¦

----- ----- -----

Arbeidsparticipatie moet omhoog

Wil Nederland haar welvaart in de toekomst vast houden, dan is vergroting van de arbeidsdeelname in de toekomst een noodzaak. Maar een direct gevolg daarvan is dat hervormingen in de verzorgingsstaat onontkoombaar zullen zijn. Dit zijn de conclusies van het Centraal Planbureau in haar verkenningen naar de toekomst van de hervormingsopties in de Nederlandse verzorgingsstaat.

Hervorming noodzaak

Meer mensen aan de slag, maar ook langer. Dat zijn de kenmerken van het overheidsbeleid voor de toekomst. Deze beleidsinzet baseert de overheid op drie invloedrijke toekomstontwikkelingen:

1. Vergrijzing

2. Globalisering

3. Sociaal-culturele veranderingen

De vergroting en verlenging van de arbeidsparticipatie moeten er voor zorgen dat het draagvlak voor onze collectieve voorzieningen wordt verbreed en de sociale samenhang gewaarborgd blijft. Denk maar aan de AOW als voorbeeld. Als de groot van AOW-gerechtigden toeneemt en we de uitkering min of meer op hetzelfde niveau willen laten, dan zullen meer mensen door middel van premiebetaling de uitkering mogelijk moeten maken. Want als je dat over zou laten aan een kleiner worden groep jongeren, dan is de kans groot dat de bereidheid daartoe afneemt of zelfs helemaal verdwijnt.
Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt kan de werkgelegenheid op termijn met circa 400 duizend arbeidsplaatsen vergroten, zo is berekend. En dat is nodig om de mensen die willen werken of langer willen werken ook daadwerkelijk aan de slag te houden. Want bereidheid tot werk zonder dat er banen zijn, levert natuurlijk nog geen soelaas.
Vooralsnog lijken laaggeschoolden het meest van de hervorming te profiteren. Dit zou dan wel ten koste gaan van de sociale zekerheid voor middengroepen. In dit licht moet u ook de recente discussie over de versoepeling van het ontslagrecht zien.

De 3 CPB modellen:

Het CPB heeft in haar studies drie modellen ontwikkeld. Alle drie de modellen hebben uiteindelijk verhoging van de arbeidsparticipatie tot doel. Ergens in de toekomst zal voor één bepaald model gekozen moeten worden. Het is uiteindelijk de politiek en de maatschappelijke organisaties die de keuze moeten maken.
Gerichte verzorgingsstaat
Dit model kenmerkt zich door meer individuele verantwoordelijkheid in combinatie met een versoepelde arbeidsmarkt. De overheid laat de sociale zekerheid meer over aan werkgevers en werknemers, maar via gerichte inkomensondersteuning wordt solidariteit met de zwakste in de samenleving gewaarborgd. Dit model lijkt veel op het Angelsaksische model uit landen als Engeland, Amerika en Australië.
Er zal een verschuiving optreden van sociale verzekeringen naar individuele spaarvormen. De huidige belastingschijven worden vervangen door een vlaktaks: één heffingstarief over alle inkomstenbestanddelen. Aftrekpost, waaronder de renteaftrek voor hypotheken, komen te vervallen. Volgens de berekening van het CPB zal zo de werkgelegenheid toenemen met 6¼%. Structurele werkeloosheid onder laaggeschoolden daalt op termijn van 13% naar 5%.
Dit systeem zou ons in staat stellen heftige schokken in immigratie, economische integratie en technologische vernieuwingen op te vangen. Het risico is dat er een groep permanente achterblijvers ontstaat die niet in staat zal blijken te ontsnappen aan de armoedeval.


Universele verzorgingsstaat
In de universele verzorgingsstaat opereert een strenge overheid. Publieke herverdeling van taken en collectieve regelingen moedigen de burger aan actief te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt. Dit model vertoont veel overeenkomst met het Scandinavische model.
Maatregelen die dit verzorgingsmodel karakteriseert omvat subsidies voor kinderopvang, belastingverlaging voor tweeverdieners, strenge plichten en sancties in de sociale zekerheid, een soepeler ontslagrecht en minder fiscale faciliteiten voor niet-werkende partners en voor de opbouw van pensioen. Dit model vergroot de arbeidsparticipatie van vrouwen; en wel van 64% naar 74%. De totale werkgelegenheid neemt met 3% toe, maar de werkgelegenheid voor laaggeschoolden stijgt minder: 41/4%.
Dit model floreert in een homogene samenleving met een goed opgeleide beroepsbevolking en een strenge, effectieve overheid. De keerzijde van de medaille is minder privacy, keuzevrijheid, baanzekerheid, en pensioenopbouw. Een immigratiegolf van laaggeschoolde arbeidskrachten laat zich moeilijk inpassen.


Decentrale verzorgingsstaat
Hierin treedt de overheid terug. Op het gebied van inkomensherverdeling en sociale zekerheid nemen vakbonden en andere collectieve organisaties de regie over. Zij krijgen de volledige verantwoordelijkheid over de sociale verzekeringen. Afwenteling van de schadelast op de algemene voorzieningen zijn dan niet meer mogelijk. De overheid beperkt zich om mensen die buiten de boot vallen en waarborgt een bestaansminimum.
Kenmerken van deze vorm zijn lagere uitkeringen, minder fiscale progressie en loonkostensubsidies voor lager opgeleiden en werkelozen. De werkgelegenheid zal naar verwachting met 2 ½% stijgen en de werkeloosheidsvoet daalt met 1 ¾%.
Deze vorm past in een samenleving met langdurige arbeidsrelaties tussen werkgevers en werknemers, waarin deze relaties belangrijk zijn voor aspecten als investeringen in kennis en innovatie. Het gevolg is een lage arbeidsmobiliteit en een inflexibel aanpassingsvermogen van de economie. Schokken op het gebied van immigratie, economische integratie en technologie komen hard aan.

Welke richting gaat het worden?

Dat zal sterk politiek worden bepaald. De huidige samenstelling van de regeringscoalitie lijkt meer te duiden op de gerichte verzorgingsstaat of de universele verzorgingsstaat, met nadruk op de laatste. Van de huidige regeringspartijen valt niet te verwachten dat zij zullen kiezen voor de decentrale verzorgingsstaat. En dat is misschien maar beter ook.

----- ----- -----

Tsja...

Uitzendbureauâ??sâ?¦

Nog al zoiets waarvan je denkt wat moet ik ermee?!?

Bieden werk aan tegen het minimum van zoâ??n 8,33 euro bruto per uur, in deze tijd van hoger belastingen, duurder wordende voeding ivm tsjaâ?¦ Welke leugen gebruikt men dit keerâ?¦

De oprukkende biobrandstof industrie, zodat de granen die normaal voor voeding gebruikt worden in de benzinetank terecht komenâ?¦

Afijnâ?¦

logo - manpower uitzendbureau den bosch

Ik ga het hebben over uitzendbureau Manpower in Den Boschâ?¦

Je mag je daar in schrijven, net zoals bij elk ander uitzendbureau, dus zover niets bijzondersâ?¦

Echterâ?¦ en nu komt de clouâ?¦

Je wordt daar gewoon als een joker behandeld!

Je komt daar om je voor de PTT in Den Bosch in te laten schrijven (kerst sorteerwerk)â?¦

Je spreekt de reiskosten af, tenminste dat denk jeâ?¦

Blijkt achteraf niet alleen dat men slechts 4 dagen reisgeld vergoedt, maar ook nog dat er een maximum aan zit van 30 kmâ?¦

Afijnâ?¦

Je spreekt een dag af om in te werken, zeg 11:30h, kom je bij dat bedrijf aan en blijkt het â??s avonds pas te gebeuren 23:30hâ?¦

Ach ja, weet ik tenminste hoe ik moet rijden (zeker handig als je er â??s avonds door moet)â?¦

Waarom â??s avonds?

Dat verdiend een beetje meer dan die 8,33 euro bruto overdagâ?¦

Noujaâ?¦ Een miscommunicatie kan een keer gebeuren zullen we maar denken!

Maarâ?¦

Ik moet zeggen, dat als ik beter geweten had wat het inhield om voor MANPOWER te werken (zelf elke dag met een prepaid gsm te moeten bellen) informeren of er überhaupt werk is bij PTT, en dat het me elke keer weer een vermogen aan beltegoed kost om na enige tijd een NEE als antwoord te krijgen, dan had ik er NIET aan begonnen�

Laten we eerlijk wezen, ik sta daar ingeschreven om geld te verdienen, niet om KPN of welke andere telecom maatschappij te spekken van dat beetje wat ik pleeg te verdienen...

Bovendien is het voor Manpower gemakkelijker en goedkoper om mij een seintje te geven, die bellen niet steeds voor niets en kunnen veelal flink wat aftrekken van de belasting...

Een typisch beeld van een JOKER in een steeds kapitalistischer wordende SAMENLEVING waarin Balkenendeâ??s VOC-mentaliteit en daarmee de â??moderne slavernijâ? herrijst!

politici - balkenende jan peter voc mentaliteit 02

Ik wens U meer geluk met uw â??carrière!

Bron: World The Changes