Koningshuis Oranje - Beatrix kersttoespraak 2007

Vr 4 Januari 2008 15:12 | knight | 6824 keer bekeken | 1 reactie | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Koningshuis Oranje

Koningin Beatrix en haar Kersttoespraak 25-12-2007
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/12/25/251207_kersttoespraak.html

koningin beatrix 001 kerstrede 2007

In het duister van de tijden is een licht ontstoken, het licht van Gods liefde. De geboorte van het Kerstkind opent de weg naar een wereld waarin mensen in naastenliefde elkaar aanvaarden. Ieder tijdperk kent eigen uitdagingen en opgaven. Die vragen nieuwe inzichten en inzet voor goede verhoudingen tussen mensen.
In deze tijd wordt onze eigen veilige, vertrouwde en verdraagzame samenleving van dag tot dag op de proef gesteld. Gevoelens van onrust en onzekerheid voeren de boventoon.
Het lijkt wel of wij ons bijna spreekwoordelijk zelfvertrouwen hebben verloren.
Gelukkig is hier in de loop der eeuwen veel tot stand gebracht. Het fundament van ons staatsbestel heeft vorm gekregen in democratie en is vastgelegd in recht. Onze democratische traditie houdt meer in dan alleen aanvaarding van de macht van de meerderheid; het gaat ook om respect voor minderheden. De geschiedenis heeft ons geleerd dat tolerantie een basis biedt om spanningen te boven te komen en conflicten te overwinnen. Díe kostbare verworvenheid maakt deel uit van ons culturele erfgoed en blijft een bron van kracht.
Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zoâ??n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen.
Daarmee erodeert de gemeenschapszin.

Naast gevaarlijk generaliseren is er nóg een ontwikkeling die onze maatschappelijke verbondenheid bedreigt. Individualisering die doorslaat naar puur egoïsme doet afbreuk aan het algemeen belang. Als we het zicht verliezen op wat ons allen tezamen aangaat, ondermijnen wij onze samenleving.
Een maatschappij die in zichzelf is gekeerd, sluit ook de ogen voor de wijdere wereld, ontloopt verantwoordelijkheid voor gerechtigheid en miskent de noodzaak tot solidariteit.
Spanningen en conflicten zullen zich altijd voordoen en kunnen dan ook niet worden ontkend. Maar in plaats van ze aan te wakkeren, moeten we zoeken naar wegen om ze te beheersen en op te lossen. Over en weer vraagt dat aandacht en begrip voor de angst en onvrede die bij andere maatschappelijke groeperingen kunnen leven. In wat een mens dierbaar is en heilig, ligt zijn grootste kwetsbaarheid. Voorkomen moet worden dat gekwetste gevoelens omslaan in wanhoop en agressie. Waar het op aan komt is dat grieven worden onderkend en ernstig genomen.
De ruimte die nodig is om nieuw vertrouwen op te bouwen begint met het aanvaarden van verscheidenheid. Die is nu eenmaal een gegeven. Van mensen kan niet worden verwacht dat zij allen hetzelfde denken, doen en geloven. Godsdiensten en politieke ideologieën krijgen met recht erkenning en vrijheid. Vereist is wèl dat allen zich houden aan de grenzen van de wet, hoe ze zelf ook in het leven staan. De beginselen die aan onze rechtsstaat ten grondslag liggen gelden overal en voor allen. Die universele waarden moeten dan ook algemeen worden gedragen en verwerkelijkt. Dat dit een langdurig en veeleisend proces is, ervaren we dagelijks.
Samenlevingsproblemen zijn niet op te lossen met simpele recepten voor een geïntegreerde maatschappij. In elk geval wordt een gemeenschappelijke inspanning gevraagd voor discipline in de omgang tussen mensen, het bijstellen van ongenuanceerde oordelen en het doorbreken van negativisme. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is, kan weerstand toch overwonnen worden door toenadering te zoeken tot mensen uit andere tradities en overtuigingen. Dat vergt een instelling van luisteren en leren. Een dialoog wordt mogelijk als allen daadwerkelijk bereid zijn ook éigen zekerheden in de discussie te betrekken.
Sociale vaardigheden en medemenselijk gedrag kunnen door opvoeding en goede voorbeelden worden overgedragen. Wie van kinds af vertrouwen meekrijgt zal ook eerder wantrouwen kunnen overwinnen en gemakkelijker anderen respecteren en ontzien. In de dagelijkse omgang vormen het rekening houden met elkaar, het oog hebben voor wat een ander nodig heeft en het aandacht schenken aan mensen met problemen het cement van een leefbare gemeenschap. Door de betrokkenheid van allen kunnen wij kwetsbaarheid omzetten in kracht.
Aan gemeenschapszin bestaat vandaag meer dan ooit behoefte. Dat geldt ook voor de wereld om ons heen die zozeer roept om vrede en gerechtigheid.
â??Gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten.â? Dit woord uit de Bijbel is vandaag niet minder actueel dan twee duizend jaar geleden. Toen werd de boodschap van vrede voor alle mensen op aarde verkondigd. Ook nu vraagt dat de inzet van een ieder. De weg daartoe is die van de naastenliefde; dát is de opdracht van Kerstmis.
Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe.

----- ----- -----

Laat ik vooraf zeggen dat ik GEEN voorstander ben van dit geldverspillende koningshuis, zeker in een tijd waar â??onze gekozenâ? politiek zowat alle sociale vangnetten aan het wegsnijden zijn die rond en na de oorlog juist zijn opgebouwd om de bevolking een vaste ondergrond als basis te geven om daarop een toekomst op te kunnen bouwenâ?¦

De sociale vangnetten voor het volk worden door die â??kolereâ? politici van de laatste kabinetten steeds vaker systematisch afgebrokenâ?¦

Laat daarbij vermeld worden dat hun eigen riante vangnet de wachtgeldregelingen nog niet te lijden hebben gehad van het (wan)beleid van de hoge heren in de politiekâ?¦

Een WANbeleid dat zijn weerga niet kent in de Nederlandsche geschiedenis!

Veiligheid, Vertrouwen en Verdraagzaamheid zijn zoals koningin Beatrix het stelt inderdaad aan het vervagen in onze samenlevingâ?¦

Veiligheid:

politie 001 politie logo burgerwacht

Het waarborgen van de veiligheid (wat overigens een taak is van de politie) wordt steeds meer in de handen gelegd van de gemeenschapâ?¦

U en Ik mogen (ondanks de kapitalen die in het politie en justitieel apparaat worden gestopt) voor onze eigen veiligheid zorg gaan dragenâ?¦

Gelooft u het niet?

Pas nog las ik in de Maasroute (een plaatselijk gratis krantje) dat men er â??trotsâ? op is dat de gemeente Waalwijk een eigen buurtwacht heeft gecreëerd die de criminaliteit in de buurt in het oog moet houden!

Nou vraag ik Uâ?¦

Is dit de manier hoe we de criminaliteit moeten bevechten?

Een criminaliteit ontstaan uit het maar binnen blijven halen van zogenaamde asielzoekers waartussen zich steeds vaker criminele individuen bevinden die een steeds zwaardere belasting vormen op onze vrijheid van leven en onze samenleving opschepen met kosten die voorkomen hadden kunnen worden als de politiek tenminste het LEF had gehad het probleem bij de naam te noemen en deze criminele elementen gewoon buiten gegooid had!

Waar is â??verdommeâ? dat kapitalen kostende politieapparaat voor behalve voor het uitschrijven van die vervloekte onzinboetes om de staatsschatkist te vullen?

Vertrouwen:

vertrouwen 001 moet je verdienen grafiek wantrouwen

Vertrouwen waarin?

De kloof tussen burger en politiek wordt alsmaar groterâ?¦

De politiek gaat haar eigen gang, en dat is niet het behartigen van de belangen van de meerderheid van de bevolking die deze politiekelingen â??gekozenâ? zouden moeten hebben als hun volksvertegenwoordigersâ?¦

Overigens wordt het vertrouwen in â??onsâ? koningshuis ook steeds kleinerâ?¦

Verdraagzaamheid:

verdraagzaamheid 001 geef ze nog een kans islam niet de vijand oorlog is geen oplossing

Welâ?¦

Ik ben altijd al een verdraagzaam individu geweest, maar de laatste tijd met al die inbraken in mijn auto die me steeds weer met schadeposten liet zitten van 100-en euroâ??s inclusief montage en btw hebben mijn verdraagzaamheid danig ondermijndâ?¦

Ik wil ACTIE en DAADKRACHT!

Iets wat ik alleen nog maar bij figuren als Wilders zie!

Noem ik wat op ookâ?¦

Een figuur die zoâ??n 10% van de stemmen heeft verworven alleen met zijn opruiende taal tegenover de moslimgemeenschap!

Toch dwingt die door de rest van de politieke kliek steeds weer aangevallen figuur ala Pim Fortuyn tenminste nog wat respect af, door gewoon voor zijn standpunten te blijven gaanâ?¦

Jammer dat zijn politieke agenda verder GEEN inhoudelijke standpunten schijnt te hebben, laat staan de oplossing voor de problemen waarmee Nederland te kampen heeft en die grotendeels aan de politieke kabinetten van de afgelopen jaren zijn te wijtenâ?¦

Dusâ?¦ Koningin Beatrixâ?¦

Bemoeit u zich voortaan niet meer met politieke gevoelige zaken!

Zaken die de bevolking vooral de afgelopen 10-tallen jaren meer kwaad dan goed doen, en waar je zelf overigens achter stond toen je steeds weer je goedkeuring gaf aan die nieuwe kabinetsformaties!

De toestand die we in Nederland hebben is dus ook mede door uw toedoen ontstaan!

Overigens moet het allochtone deel van onze samenleving goed realiseren dat het net zo goed in hun belang is dat radicale figuren het land uitgekeild worden, aangezien ze anders zelf ook met de ogen aangekeken worden voor dingen waar ook zij mogelijk niet achter staanâ?¦

Onrust en Onzekerheid:

onrust onzekerheid 001 zorg verdachte pakketjes onderwijs brandende autos

Wat denkt u hoe wij (het volk) ons voelen als we zowat dagelijks geconfronteerd worden met berichten over â??mogelijke aanslagenâ?, â??terrorismeâ? en â??verdachte pakketjesâ??

Hoe denkt u dat wij (het volk) ons voelen als bedrijven steeds meer naar het buitenland trekken omdat daar de lasten lager liggen dan hier in Nederland, mede dankzij Europees Brussel dat zonodig een 10-tal nieuwe Oost-Europese lidstaten bij West-Europa moest trekken, waardoor het voor het bedrijfsleven aantrekkelijker is om in die landen waar bijna geen belastingen bestaan en waar de werknemer voor een schijntje voor het kapitalistische karretje gespannen kan worden opdat de winsten van bedrijven kunnen verveelvoudigen zodat de top nog meer kan graaien en hier in Nederland steeds meer filialen sluiten en mensen op straat worden gezet?

Onrust en Onzekerheid die door onze eigen regering geschapen worden en waaraan u uw goedkeuring heeft gegeven door die (waanzin)kabinetten goed te keuren!

Democratie:

democratie 001 hoe staat democratie nee grondwet niet stemmen democratie gegijzeld

Ook weer zoâ??n typisch woord zonder enig inhoudâ?¦

Waar was die Democratie toen de EURO (die ons allemaal aan gaat als wettig betaalmiddel) door de overheid en de banken werd opgedrongen met kapitale prijsstijgingen tot gevolg?

Waar was ie Democratie toen de Europese Grondwet (die door een overgrote meerderheid werd afgewezen) alsnog onder een andere naam werd doorgevoerd?

Over welke Democratie heeft de Oranjehuis vertegenwoordigster het eigenlijk?

Waar blijven onze privacy en vrijheden die onder het mom van â??terrorismebestrijding / preventieâ? steeds verder worden ingedamd?

Hoe zit het met ons recht op fatsoenlijk werk?

Een fatsoenlijk betaalde baan met het bijbehorende respect die nu weer door de Polen, Bulgaren, Roemenen etc ingepikt worden en door â??arrogante prutsersâ? vanuit de politiek waaronder ene Donner met zâ??n tbs-affaire, schiphol-affaire en nog talloze voorgaande idioterie nu het recht denkt te hebben om ook nog eens het ontslagrecht verder te versoepelen, en nog verder aan sociale voorzieningen waaronder de WW te knabbelen?

Ach schei uit met dat datgene wat u een â??Democratieâ? pleegt te noemen!

Zolang het KAPITALISME heerst, zal er NOOIT en te NIMMER een DEMOCRATIE komen!

En wie vertegenwoordigen de Nederlandse partijen eigenlijk?

CDA ledenaantal 1982 152.885 - 2006 69.000 = ruim gehalveerd!

http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l

VVD ledenaantal 1982 102.888 - 2007 40.847 = ruim gehalveerd!

http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie

PvdA ledenaantal 1982 105.486 - 2006 61.913 = ruim gehalveerd!

http://nl.wikipedia.org/wiki/PvdA

Het wordt tijd voor iets totaal anders!

Een regeringsvorm die wel de belangen van de bevolking behartigd!

Gemeenschapszin & individualisme:

individualisme 001 pleidooi voor werk zoeken angst

Individualismeâ?¦

Deze ziekte raast als een gek om ons heen en infecteert elk normaal weldenkend mensâ?¦

Ja ik weet dat sommigen dit woord zien als de ultieme vrijheidâ?¦

Elk mens haar / zijn eigen rechtenâ?¦

Klinkt allemaal mooi, maar zal nooit uitvoerbaar blijken te zijnâ?¦

Gelukkig maarâ?¦

Individualisme betekend ook dat iedereen op zichzelf is aangewezen, mooi als je uit een kapitalistisch milieu komt met mogelijkheden zover het oog reikt omdat alles te koop is, maar voor alle anderen zal blijken dat het een hel wordtâ?¦

Iedereen is op zichzelf aangewezenâ?¦

Niemand die je helptâ?¦

De barmhartige samaritaan blijkt alleen in de fabeltjes in de bijbel te bestaanâ?¦

Stel je wordt werkloosâ?¦

Op zich al een ramp in deze waanzinnige tijden waar flexibiliteit de hoogste rol speelt (een rol die mijns inziens te ver doorgetrokken werd (slavernij in een modern jasje, gevreeerd door de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven))â?¦

Wie helpt je bij de benodigde instanties te komen in deze wirwar van onbehulpzame bureaucratie?

Wie helpt je als je geld te laat wordt gestort en men dreigt je stroom af te snijden of je gewoon uit huis te zetten?

Je staat overal ALLEEN voor!

Een keerzijde waar men liever niet over spreektâ?¦

Dat nou juist koningin Beatrix moet waarschuwen voor het individualismeâ?¦

Een individualisme dat vooral door overheid en bedrijfsleven steeds meer wordt gewaardeerdâ?¦

Een tijd waarin men elk individu afzonderlijk aan kan pakken, voor vies en vuil kan verslijten, weg kan werpen als een voddenbaalâ?¦

Ja de waarheid kan hard aankomen, en is zo goor dat menigeen deze niet wil geloven...

Afijnâ?¦

Uw beurt komt nog wel, als dat de enige manier is om ook u te overtuigenâ?¦

Welkom in de wereld waarin niemand ook maar iets van de ander kan uitstaanâ?¦

Een wereld met vage tot geen normen en waarden, laat staan waar men zich de betekenis van het woord â??RESPECTâ? nog weet te herinnerenâ?¦

Maar zoals dat altijd gaatâ?¦

Het bedrijfsleven komt er nog wel achter dat men zo niet met personeel kan blijven omspringenâ?¦

Het klaagt nu al dat het personeel van tegenwoordig niet meer zo gemotiveerd meer isâ?¦

Tsja, hoe zou dat toch komen?

Wanhoop en Agressie:

wanhoop 001 baan kwijt wanhoop agressie

Als ik kijk naar wat te wachten staatâ?¦

Een leven vol dolgeslagen flexibiliteitâ?¦

Elke dag naar uitzendbureaus te moeten bellen om te smeken voor een baantje voor die dagâ?¦

WAANZIN ten TOP!

Laat die arrogante types in Den Haag met hun oog- en oorkleppen op onderhand eens WAKKER WORDENâ?¦

Topmannen die bedrijven leegplunderen en zo de winsten van die bedrijven opdrogen, wat weer aanleiding geeft om meer personeel te treiteren om op te stappen of desnoods met kantonrechter formules te ontslaanâ?¦

Afijnâ?¦

Ik heb niet veel zin om hier weer dezelfde argumenten aan te halen als in enkele voorgaande publicaties, het gaat de verkeerde kant op met Nederland en daaraan is die slome politiek schuld!

Misschien een grof plaatje om agressie (in het 3e plaatje van de reeks hierboven) aan te duiden, maar een kat in het nauw maakt rare sprongenâ?¦

Godsdienst en politieke ideologieën:

islam 002 christenen en islamieten

Vrijheid en erkenning zolang zij zich aan de wet houdenâ?¦

Een wet waarvan politici al gedurende enige tijd de grenzen aan het verkennen zijn met uitlokkingen & zogenaamde politiek correcte uitspraken, een wet waarbij ook allochtonen zich met hun uitspattingen gemakkelijk kunnen verschuilen achter religieuze factoren die net binnen de grenzen van het toelaatbare vallenâ?¦

islam 001 voorstanders dialoog en radicalen

Zoals altijd heb je in elk ras en elke religie voor en tegenstanders van een zogenaamde multi culturele samenlevingâ?¦

Ik vraag me eigenlijk af hoe allochtonen denken over zogenaamde gemengde huwelijken, zijn allochtonen al zo ver dat zij inzien dat het geluk van hun kinderen voorop komt als het gaat over belangrijke kwesties als bv het huwelijk of dat men het cultuurverschijnsel uithuwelijken onder de eigen bevolking prefereert?

Luisteren en Leren:

luisteren 001 oor hersenen

Iets dat de Nederlandse politici zelfs niet in die 100 dagen durende â??contactdagenâ? door Nederland voor elkaar heeft gekregenâ?¦

Hoe kan het ook met een politiek die zich steeds verder van de bevolking af beweegt en er eigen agendaâ??s op na houdt betreffende belangenverstrengelingâ?¦

Sorryâ?¦

Moet â??schijnâ? van belangenverstrengeling zijnâ?¦

In ieder geval hebben die politici niet naar de bevolking geluisterd, anders dan dat de boodschap het ene oor binnen is gegaan en het andere oor er weer uit is gefloept!

De Haagse politic gaan gewoon door en maken zich niet druk om de plebjes die zij behoren te vertegenwoordigenâ?¦

Gewoon een kwestie van tijd en de bevolking maakt zich schuldig aan â??Burgerlijke Ongehoorzaamheidâ? zoals de politiek dat pleegt te noemenâ?¦

Gerechtigheid en Vrede:

recht - vrouwe justitia den haag vredesduif

Om wat preciezer te zijn, zei koningin Beatrix: â??Gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten.â?

Een citaat uit de bijbel aldus de koninginâ?¦

Welâ?¦

Dat is een regeltje waar Balkenende en zijn door de koningin zelf goedgekeurde kabinet zich duidelijk NIET aan houdt, gezien hij maar wat graag oorlogje speelt in landen als Afghanistan en Irak met een ontelbaar aantal onschuldige gewonden en doden tot gevolgâ?¦

Een citaat uit de bijbel aldus â??onzeâ? koningin Beatrixâ?¦

Zegt ook genoeg over de christelijke achtergrond van die Balkenende!

â??Wie VREDE zaait zal GERECHTIGHEID oogstenâ?â?!

Ik ben benieuwd wat Balkenende voor Nederland is wezen zaaien daar in die afgelegen onherbergzame streken genaamd Afghanistan en Irak!

Welâ?¦

Dat die onzinnige moordpartijen in die contreien snel mogen stoppen en iedereen tot bezinning komt!

Bron: World The Changes

Reacties

  "gezegend" - in het Algemeen Belang?

  Za 5 Januari 2008 17:49 | Destrée |

  Hare Majesteit eindigde met:


   


  "Ook nu vraagt dat de inzet van een ieder."

  Waaruit bestaat haar persoonlijk bewijs van inzet - in het Algemeen Belang?


  "De weg daartoe is die van de naastenliefde; dát is de opdracht van Kerstmis."

  Waaruit bestaat haar persoonlijke bewijs van naastenliefde - in het Algemeen Belang?


  "Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe."

  Wat betekent "gezegend" - in het Algemeen Belang?


  En "gezegend" door wie en/of wat?

  Door het verzet tegen het Oranjefascisme misschien?

  In het Algemeen Belang.


  Met mijn beste wensen,

  Charles Destrée.