Kwantum Sprong Weerbericht 28 Augustus 2007

Vr 31 Augustus 2007 00:27 | Orpheus Creations | 4939 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

28 Augustus 2007

Geluid in Nieuwe Energie
Hologram in expansie
Verstop en Schuil
Geluid in Nieuwe Energie

Ik ben al wie ik ben. Ik ben de nacht in jouw oren. Het geruis der winden, die eeuwig voorbij het gewesten schiet. In ruimtes van onbekende terreinen der bewustzijnen. Het geluid dat zich vanuit de knal der bewustzijn in trillingen heeft voortbewogen. Verschillende vibraties in beweging was gegaan, die richtingen op ging in allerlei vormen en maten. Een geluid dat voort ging om tot een stilstand te komen. Een stilstand te komen in vibratie. Het geluid bewoog zich voort naar een bepaalde richting in een bepaalde ruimte van zelf. De trillingen begonnen sneller te trillen. Het weg trillen van zijn structuren om de structuren los te maken van zijn contouren.

Wanneer de vibraties van het geluid zijn grens heeft bereikt, in het weg trillen van de structuren ontstond er een stilte. Het sneller trillen van het geluid stond ineens stil, waarbij er geen vibraties en geen trillingen voortbewogen, maar een rust van bevrijding. Het sneller trillen heeft de contouren van het geluid los getrild in de verhalen, om zich te bevrijden van de structuren, waarmee het geluid zich voort heeft bewogen. Het ging in een bepaalde richting de ruimte in, om zichzelf in ruimte te vergroten. Het vergroten in een cirkel van energie, waarbij de cirkel van energie zich in één richting en laag voort bewoog, maar nu stilstaat.

Het werkelijk loslaten van de contouren van wat het altijd met zich mee heeft gedragen. Het lostrillen was of is het transformeren en transmuteren van energie, om energie terug te brengen in zijn werkelijke vorm. Het terug te brengen naar thuis. Het staat stil, een ruimte van bezinning en gewenning van wat er werkelijk nu te ervaren is voor dit geluid van zijn. Het geluid is terug gekomen naar zichzelf, naar het stilstaand punt in zichzelf, om vanuit hier in expansie van bewustzijn verder te evolueren. De werkelijke expansie van energie. Het ging naar binnen en vanuit daaruit naar buiten. De vibraties van het geluid zijn verdwenen in het stilstaand punt van zijn. Het is door het lostrillen terug gegaan naar binnen, de werkelijk kern, wat thuis te noemen is en vanuit deze ruimt maakt het een ommekeer in energie om in alle richtingen zichzelf voort te bewegen.

Het is niet meer voortbewegen in trillingen, maar in expansie van energie. De expansie van energie is naar binnen gaan en van binnen naar buiten in alle richtingen. De werkelijke belichaming van de nieuwe energie van geluid. Het thuis komen in zichzelf, wetend dat het God al dat is en vanuit dat thuis komen de expansie in, de ruimte in, om alles aan te raken wat aangeraakt mag worden. De werkelijke expansie gaat naar binnen en vanuit binnen naar buiten, steeds keer op keer.

Het is hoe geluid op dit moment in het universum zich voort beweegt. Het is stilstaan in een ruimte van zijn, om zichzelf in andere ruimtes van zijn te expanderen. Het expanderen naar binnen en tegelijk weer naar buiten. Dit zonder enige trilling wat het voorheen was, zonder enige richting wat het altijd heeft gedaan, zonder enkele vorm van bespiegelingen wat het altijd deed. Het is de expansie in. De expansie naar binnen in en naar buiten en vanuit deze stilstaand punt andere ruimtes aanraken om dat in zichzelf te ervaren hoe het is. Het werkelijk steeds naar binnen gaan op één punt van zijn, om de andere ruimtes van zijn in zichzelf te activeren. Zo beweegt nu het geluid zich voort. Het stilstaan, dan naar binnen om te expanderen in andere ruimtes.

Als ik praat over geluid, dan kan ik het net zo goed op jou toepassen. Het toepassen hoe jij nu jezelf voortbeweegt in de nieuwe energie. Het is voor jou naar binnen gaan, om in jouw stilstaand punt van zijn te komen, zodat jij in jezelf in andere ruimtes van zijn gaat expanderen. Op deze manier raak jij andere delen van jezelf aan, die werkelijk jezelf in nieuwe ervaringen van zijn op aarde belichamen. Elke ervaring in jezelf is het ervaren van jou, van jouw werkelijke scheppingskracht hier op aarde. De werklijke voeding van jouw expansie met de ervaringen van het aardse. Het werkelijk naar binnengaan, om jouw expansie in het aardse te ervaren. Het belichamen van het aardse in jouw eigen ruimte van zijn.

De nieuwe energie heeft zijn intrede gedaan en zal voor jou in de tijden van de kwantun sprong alleen maar vergemakkelen in jouw manier van zijn hier op aarde. De nieuwe energie zal jou dienen om jouw dromen te belichamen hier op aarde. Het waren steeds glimpen die je hebt ervaren, waarbij na de kwantum sprong de glimpen continue momenten van zijn worden. Ze zullen in een versnelling van zijn een constante stroom worden. Vooral na de kwantum sprong zullen die glimpen een hedendaagse ervaring worden, om jezelf als ware schepper op aarde te ervaren, jezelf vanuit de materie de expansie in te gaan en de schepper van je werkelijke zijn op aarde te manifesteren.

Het op en neer gaan in jezelf, om jezelf werkelijk te ervaren en deze in de aardse materie te mogen manifesteren. De droom is een werkelijkheid. Een ruimte waar dromen en zijn één zijn. Een ruimte waar jij als ware schepper jezelf steeds ervaart hier op aarde. In het geluid van zijn en deze korte intro en aanraking van wie jij werkelijk bent, de expansie in jezelf om straks in expansie verder deze bijeenkomst in te gaan.

Ik ben al wie ik ben, ik ben.


Hologram in expansie

In deze expansie van zijn gaan we verder dieper de expansie in binnen deze bijeenkomst. Het werkelijk binnentreden van jouw expansie in jezelf om de andere ruimtes in te expanderen. Om deze expansie van zijn werkelijk te gaan belichamen in jouw ervaringen van zijn. De ervaringen van het aardse waarbij jij dieper in jezelf gaat. Het dieper in het stilstaand punt, om jezelf te expanderen in jouw lichaam en in de aardse ervaringen. Om vanuit deze nieuwe ruimtes van expansie de materie voor deze bijeenkomst te belichten.

Het belichten van het omzetten van werkelijke trillingen in jou naar expansie, om van dicht bij te ervaren wat werkelijk expansie naar binnen gaan is in jezelf en van daaruit de nieuwe ervaringen te mogen ontvangen in jouw werkelijkheid van zijn. Het binnentreden van jouw eigen gecreëerde dimensie om het aardse ervaringen in jezelf in een nieuwe vorm van zijn te ervaren. Het expanderen naar binnen om het aardse aan te raken in jezelf en al wie jij bent in de aardse realiteit te scheppen voor jezelf. De expansie naar binnen om alles wat een trilling had tot een stilstaand punt in jezelf te laten komen, om deze vormen van energieën in de nieuwe energie van bewustzijnen te ervaren in jezelf.

Het is jouw hologram te herprogrammeren in haar diepste kern van zijn. Waarbij jouw hologram jouw ervaringen zijn hier op aarde. Zoals jij weet, bestaat alles om jou heen uit een hologram. Een hologram die opgebouwd is uit oude energie systemen in jezelf en buiten jezelf, om jouw energie hier op aarde te belichamen en te projecteren hier op aarde. Het werkelijk naar binnen gaan om de systemen aan te raken van deze oude energie systemen in jezelf. Om jezelf te expanderen, zodat deze oude energie sytemen in jouw hologram, de kwantum sprong ervaren om de oude energie systemen die opgebouwd zijn uit trillingen en die bepaalde structuren en één richting van bestaan hebben om zichzelf voor te bewegen. Om zichzelf te realiseren in jouw hologram van zijn. Deze vormen van energieën zullen met jou samen in deze tijden van kwantum sprong mee trillen om tot één punt te komen en om uit de werelden van vibraties te gaan en om zichzelf in de nieuwe energie te expanderen.

Het dieper in jezelf gaan, waarbij jij in expansie naar binnen gaat, om deze expansie te belichamen. Het werkelijk belichamen van deze energie in jezelf en het werkelijk belichamen van jouw eigen ruimte van zijn. Om deze systemen en ruimtes in te expanderen, zodat de hologram van zijn, dus jouw hologram op aarde in haar diepste kern van systemen aangeraakt zullen worden. Om deze expansie van energie te ervaren, zodat het zich in een nieuwe vorm van zijn jou zullen dienen, om jezelf hier op aarde te laten manifesteren. Het manifesteren van jouw nieuwe bewustzijnen in de systemen van de hologram, zodat de hologram van wie jij werkelijk bent een nieuwe vorm van ervaringen aan jou zult geven. De hologram heeft altijd op een bepaalde manier jou gediend waarbij jij jezelf hebt neergezet in de aardse systemen.

Je hebt jezelf buiten jezelf geplaatst om de aardse ervaring te mogen ervaren, om de energie buiten jezelf te zetten en om ervaringen buiten jezelf te ervaren. Het is jezelf te voeden aan de buitenkant van je hologram. Het is een systeem om jouw energie in het aardse te mogen belichamen, waarbij jij jezelf in allerlei aspecten verspreidt hebt om jezelf te mogen ervaren. Het was het geluid naar buiten brengen, om het geluid binnen te halen, om steeds jezelf aan de buitenkant van je hologram te ervaren, jezelf te voeden door dit hologram van spiegelen, waarbij jij jezelf in deze aspecten van zijn jezelf verspreid hebt om deze aspecten van zijn te ervaren, om jezelf op deze manier te ontdekken.

Deze hologram was zo opgezet dat alles buiten jezelf, een illusie gaf dat het niet van jou afkomt, maar een weg was om deze aspecten te mogen ervaren en thuis uit jezelf te halen, om thuis in jezelf te spiegelen binnen deze vormen van illusies van zijn. De hologram in deze tijden van de kwamtum sprong krijgt ook zijn ommekeer. Het krijgt ook zijn herprogrammeren in energie, om werkelijk het ervaren van thuis in jezelf te mogen expanderen.

Het was voorheen een bol van energie die zichzelf naar buiten keek, om zichzelf te definiëren wie hij is en te vergeten hoe het is om de bol van energie te zijn. De energie van de hologram zal zich naar binnen treden, naar binnen gaan, om het stilstand punt in zich te ervaren en om de ervaringen in zichzelf te creëren. Zodat de hologram van zijn zich jou dient om deze ervaring die in jezelf ontstaat tot een creatie te komen in de hologram. De ontspiegeling van de hologram, om tot de ware schepping te komen in zichzelf, om energie in een nieuwe manier van ervaren te mogen ontvangen van eerst binnen in naar buiten uit en van buitenuit naar binnen.

Het vooruitbrengen van energieën in expansie vanuit binnenin om energieën direct in expansie te mogen ervaren. Het hele voedingsysteem in de hologram is verdwenen om de werkelijke expansie van nieuwe energie in het aardse te mogen ervaren. Om de aardse ervaringen te toetsen in de ervaringen van binnenin, waar de werkelijke al wie ik ben principe zijn gronden hebben gelegd om deze nieuwe energie dimensies in zijn volle recht van bestaan te mogen ervaren. De dromen en zijn zijn één . Er is geen onderscheid meer in het ervaren van buiten jezelf, of iets in de hologram dat terugkomt in trilling naar jou, maar een expressie van zijn die eerst van binnenin gebeurt om de expansie in de hologram te mogen ervaren. Het steeds opnieuw ervaren wat er werkelijk gebeurt in jezelf om energie in expansie terug te zetten in jouw werkelijkheid hier op aarde.

De nieuwe energie werelden zijn de werelden binnen getreden van het ongedefinieerde. De werelden van hoe alles in zijn diepste kern van zijn tot expansie komen. Het expanderen van wie jij werkelijk bent in jezelf, waarbij alles om jou heen deze vorm van bewustzijnen zullen dienen om tot manifestaties te komen in jezelf. De hologram van energie krijgt op dit moment in alle vormen in jou een herprogrammering, om de hologram aan de buitenkant in expansie te zetten. Het zijn de loskoppelingen van jou uit deze oude hologram van zijn die verbonden staat met de oude energie werelden van zijn.

Voel in jezelf hoe deze in dit moment van zijn ontstaat. Hoe deze hologram van zijn in jou zijn expansie krijgt in jouw systemen diep van binnen. Voel hoe energie zich in jezelf expandeert naar nieuwe vormen van bewustzijnen in jouw hologram. Voel met mij mee, Saint Germain, hoe deze in jou onstaat en hoe deze in jou de herprogrammeringen krijgen om tot expansies te komen in jezelf. Voel hoe deze energie in jou tot een bepaalde nulpunt komen, hoe meer jij deze werelden dieper belichaamt om de systemen in ruimtes te mogen expanderen. Hoe jij als werkelijk schepper jezelf neer zet in de aardse dimensies van zijn. In de aardse hologrammen die jij gecreëerd hebt voor jezelf om het aardse te mogen ervaren.

Het is een compleet andere energie dynamiek die met elkaar in aanraking komen om jouw ware soevereine ruimte te mogen ervaren. Een energie dynamiek die vanuit zichzelf steeds expandeert in nieuwe vormen van ervaringen, om de nieuwe energie in bewustzijn te mogen ervaren. Een dynamiek die in haar kern anders is, maar aan de buitenkant van zijn nog steeds hetzelfde lijkt. Een dynamiek die eerst vanuit jezelf komt om tot expansie te komen in andere ruimtes van ervaringen van zijn. Het werkelijk belichamen van al wie jij bent op aarde en deze expansie van wie jij bent steeds weer te belichamen in de aardse ervaringen. Het is voorbij gaan van de oude vormen van dynamieken van de aardse hologram, om de slapende energieën achter deze hologram te activeren, te activeren om nieuwe ervaringen op te doen in deze hologrammen van zijn. Om de hologrammen in de nieuwe energie te laten expanderen en tot expansie te komen van wie jij bent. Het zijn de schaduwpotenties aan te raken achter de oude vormen van dynamieken die gespeeld hebben in jouw ervaringen om werkelijk met deze systemen iets nieuws te creëren.

Het kan zijn dat jij de bestaande systemen gebruikt die in ware essentie een nieuwe energie dynamiek hebben belichaamd zodat de ervaringen in elke moment van zijn nieuw zijn of het zijn nieuwe systemen creëren die nieuwe energie buiten de regionen nieuwe energie activeren om deze nieuwe systemen te creëren in jouw hologram van zijn. Het zijn allerlei vormen van dynamieken die met jou samen mogen spelen om de nieuwe energie te laten manifesteren hier op aarde. De dynamieken die hun eigen vorm van belichaming hebben hier op aarde, om zichzelf te mogen expanderen samen met jou, als ware schepper op aarde, waarbij jij met al jouw aspecten hier op aarde staat, om nieuwe bewustzijnen in jezelf aan te raken en in jezelf te expanderen. Door er dieper in jezelf in te gaan, waarbij het gaat expanderen naar buiten, naar de nieuwe ruimtes van zijn, om de hologram steeds opnieuw in het moment van zijn in te kleuren, zodat de ervaringen steeds een nieuwe vorm van expansie is die ervaren zal worden.

De tijd van experimenteren is voorbij. De tijd van wachten is voorbij. De tijd van processen is voorbij. De tijd van integreren is voorbij. Laat al deze energieën wederom weer terugkomen naar jou. De bepaalde overtuigingen en geloofsystemen die jij hebt om jouw weg te bewandelen om tot de nieuwe energie te komen. Het zijn op dit moment allerlei vormen van beperkingen die jou weerhouden om jezelf in de nieuwe energie te mogen staan, om werkelijk al jouw aspecten te mogen zijn op aarde.

Het spelen, de experimenteren, het integreren van wie jij bent zijn voorbij. Je mag je concoon verlaten. Je mag het nieuwe speelveld in en jouw laboratorium van uitproberen mogen nu belichaamd worden om het te zijn. Het te zijn in de nieuwe energie. Het te zijn in de nieuwe vormen van bewustzijnen. Het te zijn in jouw eigen gecreëerde hologram van zijn.

Er is niks met jou. Er is niks wat bijgevuld moet worden. Er is niks wat héél gemaakt moet worden. Er is niks meer voor jou wat gedaan moet worden om tot heelheid te komen. Jij bent héél, jij bent compleet en jij bent al wie jij bent. Als er delen zijn die terugkomen in deze aspecten die gekoppeld zijn, dan zijn het delen die terug komen om jou te laten weten dat het spel voorbij is, dat het spel op een andere manier gedaan mag worden, dat jij het nieuwe spel mag spelen.

Het was altijd in jou een systeem geweest wanneer deze delen binnenkwamen om deze delen in beweging te zetten terug naar jou, om deze héél en compleet te maken. Dit spel is voorbij, de brug der zwaarden heb jij al belopen. Laat deze systemen ook gaan. Laat ze zijn voor wat ze zijn. Ze komen naar je toe, omdat jij er klaar voor bent om in het nieuwe compleet te stappen, om het nieuwe spel te mogen ervaren en te spelen.

Jij bent al wie jij bent. Al zeggen soms jouw systemen van niet. Al zegt jouw verstand soms van niet. Het zijn de aspecten die terugkomen die jou werkelijk in energie zeggen, zeg ons vaarwel. Wij hebben jou gediend hoe wij gediend wilden worden voor jou. Het is nu tijd om het spel van al wie ik ben te spelen om met de nieuwe energie componenten te mogen spelen.

Jij bent al wie ik ben,
ik ben al wie ik ben,
ik ben Saint Germain.


Verstop en Zoek!

Ik ben O-hama.

Laat mij dieper bij jou komen, dieper in jouw menselijk systemen. Laat mijn energie in jou komen, als een energie die van jou is. Als een energie die vanuit jou komt. Als een expressie van zijn. Een expressie die verbonden staat met al wie jij bent. Ik wil jou dieper aanraken in jouw hologram, om jouw hologram in beweging te zetten.

Het in beweging zetten om het een soort van herpogrammering te krijgen van jouw systemen. Een herleiding te krijgen om werkelijk in al wie jij bent te stappen en deze ruimte van zijn jouw nieuwe foundering is. Een foundering vanuit de nieuwe energie in jou, waarbij alle aspecten van wie jij bent in jou een ruimte krijgen om te zijn voor wat ze zijn. Om deze foundering van al wie jij bent in jouw lichaam een stevige grondslag zal hebben in al jouw ervaringen in de nieuwe energie. Deze basis zal jouw basis zijn om jezelf in het aardse te mogen expanderen, waarbij jouw hologram jou opnieuw zal dienen in de nieuwe energie.

Ik wil jou aanraken, om jouw brug der zwaarden in jezelf af te ronden, waarbij jij voor jezelf op reis bent gegaan om van het oud naar het nieuw te gaan. Ik wil jou aanraken om bepaalde geloofsystemen aan te raken die te maken hebben met deze overbrugging van energie, waarbij jij door een vorm van processen bent gegaan om jezelf te integreren in al wie jij bent, om al jouw aspecten op aarde neer te laten dalen en te integreren in jouw hologram, waarbij jij door bepaalde geloofsystemen heen bent gegaan om jezelf compleet en héél te maken. Om vanuit het spel van verstoppen van wie jij werkelijk bent te overstijgen en te gaan herinneren wie jij bent.

Deze geloofsystemen die jij jezelf héél en compleet moet maken en het gevoel hebben dat jij niet heel bent of compleet, zijn geloofsystemen die afleiden met het spel verstop en zoek. In het verstoppen en het zoeken van wie jij bent zijn er mechanismes in het systeem dat jij nooit klaar zult zijn met dit spel.

Het belopen van de brug is voorbij. Het spelen van het spel verstop en zoek is voorbij. Deze mechanismes die jij jezelf aan hebt gemaakt zijn tot een afronding gekomen in jou. Ze hebben jou gediend. Het is tijd om deze mechanismes los te laten, om deze mechanismes terug te laten komen in jou, om deze te bevrijden van jouw energie. Ze te ontkrachten in hun kracht, zodat ze kunnen verdwijnen in het stilstaand punt van zijn om een nieuwe vorm aan te nenem.

Het spel “ik ben al wie ik ben”. Deze mechanismes zijn zo diep in jou geworteld, dat het moeilijk te onderscheiden is dat jij het al bent overstegen in energie, dat jij deze al hebt belichaamd, de werkelijk zijn van wie jij bent. En deze overtuigingen komen keer op keer terug om tot bevrijding in jezelf te komen. Jij bent al lang klaar, alleen val je steeds in die oude patronen van zijn, om deze uit te spelen in jou, om deze een bestaansrecht te geven in jou. Het steeds niet klaar zijn, het steeds niet willen geloven, jezelf steeds afvragen of je compleet en heel bent of niet, of dat er delen zijn die gemaakt moeten worden. Het is het spel van verstop en zoek, het spel van de dualiteit die jou laat weten dat jij nog steeds moet verstoppen en zoeken naar jezelf buiten jezelf.

Laat dit geloofsysteem die diep in jezelf geworteld is gaan. Laat het terug komen in jou. Jij bent klaar! Jij bent gereed om het nieuwe spel op aarde te spelen, om het spel in “al wie ik ben” te spelen en om deze vanuit expansie te mogen ervaren hier op aarde. Jij bent al wie jij bent.

Je hebt jezelf in de concoon helemaal geintegreerd diep van binnen, de concoon waarbij jij met de nieuwe energie concepten gespeeld hebt. Het is de concoon helemaal te verlaten en in jouw eigen ruimtes van zijn te lopen. Het te zijn en het belopen van wie jij werkelijk bent in de nieuwe energie. Waar nieuwe energie jouw al wie ik ben in nieuwe ervaringen van zijn zullen ondersteunen, om de expansie in jezelf te ervaren en deze in de aardse hologram te expanderen.

Laat de energieën terug komen die betrekking hebben met het spel “schuil en zoek”. Laat deze energieën door mij aangeraakt worden en terug keren naar jou. Het terugkeren van jouw energie waar jij deze vormen van spellen hebt bekrachtigd om het staande te houden in jouw werkelijkheid, om het spel van dualiteit in jezelf en om je heen te ervaren.

Laat alles opkomen in jou, laat alles omhoog komen, al jouw gedachtes, jouw gevoelens, en gevoel erop, al jouw overtuigingen en geloofsystemen. Ze dienen nu niet meer en zullen in de nieuwe energie helemaal niet dienen. Ze hebben hun afrondingen ook gehad. Ze hebben hun taken voor jou gevuld om dit spel te mogen spelen. Laat deze energieën in jezelf opkomen om op een nieuwe manier van zijn tot jou te mogen dienen. Het is werkelijk de stap maken in bewustzijn. De werkelijk sprong maken. Dit zonder het oude mee te nemen, zonder jouw oude waarheden en kennis mee te nemen. Het is deze achter je te laten en jezelf van jouw oude kledij verlossen om werkelijk transparant te staan en te zijn. Om werkelijk het oude te overstijgen door de stap te nemen, door te kiezen om hierin te staan en deze te belichamen. Het belichamen van jouw gecreëerde dimensie en deze in jezelf te volgen. Het volgen van jouw expressies die vanuit deze ruimte in het aardse komen.

De oude energieën dienen jou niet meer en zullen ook niet meer terugkomen wanneer jij er voor kiest om het spel van “schuil en zoek” te overstijgen en terug te brengen naar jou. Het terugbrengen van jouw energie uit deze aspecten die jij eens voor jezelf gecreëerd hebt. Het is jouw oude jas los laten, de laatste lagen van zijn die verbonden staan met de oude energie wereld. Een jas die jij bemeesterd hebt, die van jou is en je eigen hebt gemaakt om het spel “schuil en zoek” te spelen, om daarna het spel de integratie van al wie jij bent, de brug der zwaarden, de weg van het oud naar het nieuw te spelen.

Jouw jas die bepaalde wijsheden, kennissen hebben meegenomen tijdens deze reizen van zijn. De reis schuil en zoek en de reis van het oud naar het nieuw. Het is niet zo dat je deze oude wijsheden en kennissen in de prullenbak moet gooien. Nee het is zo dat jij met jezelf expandeert in de nieuwe energie. Het zijn delen in jou, maar het zijn delen die eens van jou zijn geweest en ooit hebben gemanifesteerd. Nu zijn het delen die op een nieuwe manier jou zullen dienen en zijn.

Het is loslaten van deze oude jas, om een transparante jas aan te doen, om het spel van al wie ik ben te spelen. Een spel die nu door jou belichaamd mag worden en om deze te laten manifesteren in jouw aardse werkelijkheid. Om dit spel in jouw vorm van zijn in de nieuwe energie te mogen ervaren, waarbij jouw ervaring uniek is aan jou. Een ervaring die van jou alleen is. Een ervaring die komt van jezelf naar jezelf toe, om jezelf als ware schepper op aarde te mogen manifesteren. Om jezelf te ervaren als ware schepper in jou en hoe jij als ware schepper jouw schepping terug laat komen naar jou. Het is op aarde de ware schepper neer te zetten in de holografische werelden van het aardse om deze in pure vorm te mogen ervaren hoe het is om in deze vormen van zijn al wie ik ben neer te zetten.

Ervaar met mij mee, ervaar deze nieuwe foundering in jezelf. De foundering van al wie jij bent in de nieuwe energie van zijn, waar nieuwe energie jouw leidraad is om jezelf te creëren hier op aarde. Om jezelf te laten expanderen die eerst vanuit jezelf gebeurt en daarna de hologrammen van de aarde heen gaat, om al wie jij bent te ervaren.

Het is de werkelijke belichaming van wie jij bent. Voel hoe deze foundering in jou is genesteld, hoe deze in jou zijn, zijn eigen dynamiek heeft, zijn eigen vorm heeft van expressie. Voel hoe stevig het nu staat in jouw aardse werkelijkheid. Voel ook hoe alles in beweging wordt gezet die vanuit het oude komen om deze foundering in jou te werk te stellen, om ze als een bodem van zelf te mogen voeden van jou. Een bodem die onbeperkt is, onbegrensd is. Een bodem die gecreëerd is vanuit nieuwe energie. Een bodem die stabiel is en opgebouwd is uit de vier poten van energie.Een bodem dat leven is, dat thuis is. Een bodem vanuit al wie jij bent. Een bodem vanuit eeuwigheid.

Het is van jou en jij mag het werkelijk ontvangen van deze bodem in jezelf. Een bodem die vanuit jouw concoon opengebroken is, om het in jezelf als een ware schepper op aarde te mogen neer te zetten. Om als ware schepper in jou te mogen leven. Het is nu leven schenken aan deze bodem in jezelf, zodat het op haar eigen manier zich mag ontwikkelen in de aardse realiteiten. Jij geeft alleen toegang en toestemming vanuit jouw zijn om deze bodem in de aardse realiteiten te mogen expanderen. Het te mogen expanderen in de nieuwe energie dimensies van zijn, waarbij jij leven schenkt aan al jouw creaties die vanuit expressies uit deze bodem naar voren komen om tot manifestaties te komen in jouw aardse hologram.

Energie weet wat het moet doen, hoe het moet creëren en in welke vorm het zich op aarde uitkristalliseert. De werkelijke zijn van wie jij bent en de werkelijke zijn als ware schepper op aarde in de nieuwe energie. Op dit moment vraag ik je om dieper deze bodem in te ademen,om deze bodem dieper te belichamen in de nieuwe energie. Adem met mij mee, om mij als katalysator te gebruiken om deze bodem in jouw aardse systemen te integreren, om deze bodem in jezelf te laten ontstaan en leven te schenken in het aardse bestaan.

Adem met mij mee, dieper deze bodem in, dieper de aardse werkelijkheden in, dieper jouw zijn op aarde in. Jij bent al wie jij bent. Laat alles opkomen wat er mag opkomen, laat alles ontstaan wat er mag ontstaan, laat alles terugkomen naar jou, naar thuis in jezelf en laat de bodem in jezelf dieper worden ge-expandeerd in jou. Om zo haar eigen leven op aarde te leiden en vorm te geven in elk moment van zijn. Om zo jouw hologram in werking te stellen die met jou samenwerkt met al wie jij bent van binnen, zodat het kan expanderen in de hologram. Jij bent al wie jij bent.

Adem dit 10 min lang in. Bij elke ademhaling expandeer je jezelf in nieuwe ruimtes van zijn, het steeds dieper jouw zijn in, het steeds dieper jouw wezen in. Jij bent al wie jij bent.

En laat alles daarna weer gaan.

Ik ben O-hama.Orpheus Creations
http://bluecrystalrose.nl
Copyright ® 2006-2007 Orpheus Creations™

Bron: Orpheus Creations